16

1Lawv mus kwv Vajtswv lub Phijxab los tso rau hauv lub tsevntaub uas Daviv npaj tseg rau lub Phijxab; lawv thiaj muab tsiaj tua hlawv fij thiab fij khoom ua kev sib raug zoo rau Vajtswv. 2Thaum uas Daviv hlawv khoom fij thiab fij khoom ua kev sib raug zoo tas lawm, nws thiaj tuav tus TSWV lub npe foom koob hmoov rau cov pejxeem, 3thiab nws muab tej zaub mov ntawd faib tagnrho rau lawv. Nws faib rau cov Yixalayees txhua tus, tsis hais pojniam lossis txivneej ib leeg ib lub ncuav, ib daim nqaij thiab mentsis txiv hmab qhuav.
4Daviv tsa cov Levis qee leej ua cov coj kev pehawm tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv. Lawv nyob rau ntawm lub Phijxab hauv ntej ua tus TSWV tsaug thiab hu nkauj qhuas nws. 5Tsa Axafes ua tus thawjcoj, Xakhaliyas ua tus pab Axafes. Ye-iyees, Semilamaus, Yehiyees, Matithiyas, Eli-as, Npenayas, Aunpes Edoos, thiab Ye-iyees yog cov ntaus nkauj nogncas. Axafes yog tus npuaj lub nruas, 6Npenayas thiab Yahaxiyees yog ob tug povthawj uas tshuab raj tshuab xyu ntawm Vajtswv lub Phijxab hauv ntej txhua zaus. 7Ces hnub ntawd yog thawj hnub uas Daviv tsa Axafes thiab cov Levis los ua cov huv nkauj thiab ua tus TSWV tsaug ntag.

Zaj Nkauj ua Vajtswv Tsaug

( Phau Ntawv Nkauj 96.1-13; 105.1-15; 96.1-13; 106.1,47-48)

  8Cia li txhawb nqa ua tus TSWV tsaug,
  cia li qhia nws tej haujlwm uas loj kawg nkaus;
  Qhia tej uas nws twb ua tiav tas
   los lawm rau txhua lub tebchaws paub.
  9Hu nkauj txhawb nqa qhuas tus TSWV;
  qhia tej txujci tseemceeb uas nws ua tas los lawm rau sawvdaws.
  10Cia li zoo siab uas peb yog nws tug;
   txhua tus cia li zoo siab pehawm nws.
  11Cia li mus nrhiav tus TSWV uas muaj zog loj zog nchav;
   thiab pehawm nws tsis tseg tsis tu li.
  12Nco ntsoov tej txujci tseemceeb uas nws tau ua tas los lawm,
  tej kev txiav txim uas nws muab cob rau nej,
  13Yakhauj cov xeebntxwv yog Vajtswv cov tubtxib,
  Yixalayees cov xeebntxwv uas Vajtswv xaiv tseg lawm.
  14Tus TSWV yog peb tus Vajtswv;
  nws cov lus samhwm muaj nyob thoob plaws hauv ntiajteb no.
  15Yuav tsum nco ntsoov Vajtswv tej lus cog tseg mus ibtxhis,
  tej lus ntawd nws samhwm rau ntau txhiab ntau vam tiam neeg.
  16Yog cov lus uas Vajtswv cog tseg rau Anplahas,
   thiab nws cog tseg rau Ixaj lawm,
  17Tus TSWV tau cog lus tseg rau Yakhauj,
  yog cov lus cog tseg uas nyob mus ibtxhis
  18hais tias, “Kuv yuav muab lub tebchaws Kana-as
   pub rau koj, ua koj tug mus ibtxhis li.”

  19Thaum lawv tseem tsis tau muaj coob,
  lawv yuav mus ua qhua nyob hauv lub tebchaws ntawd,
  20mus ib lub tebchaws rau ib lub tebchaws,
   mus ib lub nroog rau ib lub nroog,
  21tiamsis Vajtswv tsis pub leejtwg tsimtxom lawv,
  nws tiv thaiv lawv, nws thiaj tau txwv ntau tus vajntxwv
  22hais tias, “Tsis txhob kov cov neeg uas kuv xaiv,
  tsis txhob ua rau kuv cov cevlus raug mob.”

  23Tagnrho lub qab ntuj no cia li
   hu nkauj ua tus TSWV tsaug!
  Qhia nws txojkev cawm dim ib hnub dhau rau ib hnub.
  24Tshaj tawm nws lub hwjchim
   uas ci ntsa iab rau txhua haivneeg,
  thiab nws tes haujlwm uas zoo kawg nkaus rau txhua tus neeg.

  25Tus TSWV yog tus loj tshaj plaws,
   tsimnyog txhawb nqa nws rau qhov siab,
  thiab nws yog tus txaus ntshai tshaj tej timtswv huv tibsi.
  26Txhua haivneeg tej vajtswv puavleej
   yog mlom xwb;
  tiamsis tus TSWV yog tus uas tsim lub ntuj.
  27Muaj hwvxyeej thiab tshwjchim ci ntsa iab ibncig nws,
  lub hwjchim thiab kev zoo siab puv
   nkaus hauv nws qhov chaw nyob.
  28Txhua tus neeg hauv ntiajteb no,
   cia li qhuas tus TSWV,
  qhuas nws lub tshwjchim thiab lub zog uas loj kawg nkaus.
  29Qhuas tus TSWV uas muaj tshwjchim loj
   kawg nkaus lub npe;
  nqa tej khoom fij thiab tuaj cuag nws
   hauv nws lub Tuamtsev.
  Hnav tej ris tsho dawbhuv mus pehawm tus TSWV xwb.
  30Tagnrho lub ntiajteb, cia li ntshai ua ibce tshee hnyo,
  lub ntiajteb nyob ruaj khov kho, thiab tsis txav li.
  31Lub ntiajteb thiab lub ntuj,
   cia li zoo siab!
  Cia lawv hais rau txhua haivneeg hais tias,
   “Tus TSWV yog Vajntxwv.”
  32Cia hiavtxwv thiab txhua tsav yam
   hauv hiavtxwv nyooj zoo siab;
  Cia tiaj nrag thiab txhua tsav yam hauv tej tiaj nrag zoo siab!
  33Tej ntoo uas nyob hauv havzoov yuav hu nkauj zoo siab
  ntawm tus TSWV xubntiag,
   thaum nws nqis los txiav txim rau lub ntiajteb.

  34Cia li ua tus TSWV tsaug, vim nws
   yog tus zoo tshaj plaws;
  Nws txojkev hlub nyob ruaj khov mus ibtxhis tsis kawg.
  35Cia li hais rau Vajtswv hais tias,
  “Vajtswv, peb tus cawmseej, thov pab kom peb dim,
  thiab thov qaws peb los ua ke,
   cawm kom peb dim ntawm txhua haivneeg,
  peb thiaj tau ua koj tsaug thiab qhuas koj lub npe dawbhuv.
  36Thov qhuas tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv!
  Thov qhuas nws tamsim no thiab mus ibtxhis tsis kawg.”
 Ces tagnrho cov pejxeem hais tias, “Amees” thiab ua tus TSWV tsaug.

Pehawm Vajtswv Hauv Yeluxalees thiab Hauv Nkinpe-oos

37Yog li ntawd, Vajntxwv Daviv thiaj tsa Axafes thiab Axafes cov kwvtij Levis nyob ntawm lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg. Lawv thiaj ua cov coj kev pehawm Vajtswv ntawm lub Phijxab hauv ntej txhua hnub. 38Dua li ntawd, Daviv tseem tsa Yeduthoos tus tub Aunpes Edoos thiab nws cov kwvtij rau caum yim leej ua cov pab lawv thiab. Aunpes Edoos thiab Yaxas ua ob tug zov qhovrooj.
39Daviv muab tus povthawj Xadaus thiab Xadaus cov kwvtij uas yog povthawj ua cov saib kev pehawm tus TSWV ntawm qhov chaw uas pehawm Vajtswv hauv lub nroog Nkinpe-oos, 40thiab lawv muab khoom fij mus hlawv rau saum lub thaj fij rau tus TSWV txhua tagkis sawv ntxov thiab thaum yuav tsaus ntuj, raws li txoj kevcai uas tus TSWV sau tseg cia rau cov Yixalayees lawm. 41Cov uas nrog lawv nyob yog Hemas, Yeduthoos thiab muaj ibtxhia yog cov uas xaiv cia hu nkauj qhuas tus TSWV uas muaj txojkev hlub mus ibtxhis. 42Hemas thiab Yeduthoos yog ob tug saib cov raj xyu, cov nruas npuaj thiab lwm yam nkauj nogncas uas ntaus nrog suab hu nkauj qhuas tus TSWV. Tsa Yeduthoos tsevneeg txhua tus ua cov zov tej roojvag.
43Ces cov pejxeem nyias txawm rov mus nyias tsev lawm. Daviv rov qab los tsev thiab los foom koob hmoov rau nws tsevneeg.