19

Daviv Tua Yeej Cov Amoos thiab Cov Xilias

(2 Xamuyees 10.1-19)

1Tom qab uas Vajntxwv Nahases uas kav cov Amoos tuag lawm, nws tus tub Hanoos ua vajntxwv hloov nws chaw. 2Vajntxwv Daviv hais tias, “Kuv yuav tau muab siab npuab thiab ua phoojywg zoo rau Nahases tus tub Hanoos, vim nws txiv Nahases tau ua phoojywg zoo heev rau kuv los lawm.” Yog li ntawd, Daviv thiaj tso ib cov neeg mus nplig nws siab vim hlub tshua txog nws txiv.
 Thaum Daviv cov neeg mus txog hauv tebchaws Amoos, lawv txawm mus cuag Vajntxwv Hanoos thiab nplig nws siab,
3tiamsis cov neeg Amoos tej thawjcoj txawm hais rau Vajntxwv Hanoos hais tias, “Koj xav hais tias Daviv tso cov neeg no tuaj nplig koj siab, vim nws hwm koj txiv no los? Tsis yog li ntawd! Nws tso lawv tuaj soj xyuas thoob plaws lub tebchaws no kom nws thiaj tuaj tua yeej lub tebchaws no xwb!”
4Hanoos muab Daviv cov neeg chais hwjtxwv, muab lawv tej tsho ntev txiav txog ntua ntawm pobtw, thiab nws muab lawv ntiab rov los. 5Lawv txaj muag heev rov qab los tsev. Thaum Daviv hnov tej xwmtxheej no, nws thiaj txib neeg mus hais rau lawv hais tias, “Nej los nyob twjywm hauv lub nroog Yelikaus mus txog thaum nej tej hwjtxwv rov ntev li qub, nej mam los tsev.”
6Ces Vajntxwv Hanoos thiab cov Amoos paub hais tias, lawv ua rau Daviv chim lawm mas Daviv yuav ua yeebncuab rau lawv. Yog li ntawd, lawv thiaj muab yuav luag plaub tas nyiaj mus ntiav tau ib cov tsheb nees thiab tubrog tsav tsheb nees pem tebchaws Mexuputamias thiab cov Xilias uas nyob hauv lub xeev Ma-akas thiab Xaunpas tuaj. 7Mas peb caug ob txhiab lub tsheb nees uas lawv ntiav, thiab cov Ma-akas tus vajntxwv nrog nws cov tubrog tuaj tsuam yeej ze rau ntawm Medenpas. Thiab cov Amoos mus tsuam yeej thoob plaws rau hauv lawv tej nroog npaj nroos tos sib tua lawm xwb.
8Thaum Daviv hnov tej xwmtxheej no, nws txawm tso Yau-am thiab tagnrho cov tubrog uas muaj zog heev tawm mus. 9Cov Amoos tawm tuaj nyob puv nkaus rau ntawm lawv tej chaw sib tua uas yuav mus rau hauv lub nroog Lanpas uas yog lawv lub tuamceeb nroog, thiab cov vajntxwv uas tuaj pab lawv los tuaj nyob tagnrho rau ntawm tej roob mojsab.
10Yau-am pom cov yeebncuab tej tubrog uas tuaj tua nws sawv nplawg ntia tom hauv ntej thiab tom qab. Yog li ntawd, nws thiaj xaiv cov tubrog Yixalayees uas txawj tua rog heev thiab tso lawv mus nyob txum chaw tim ntsej tim muag cov Xilias. 11Nws muab nws cov tubrog uas seem rau nws tus kwv Anpisais ua tus coj, Anpisais coj lawv mus nyob txum chaw tim ntsej tim muag cov Amoos. 12Yau-am hais rau nws tus kwv hais tias, “Yog thaum twg koj pom cov Xilias tua yeej kuv, ces koj cia li los pab kuv, thiab yog cov Amoos tua yeej koj, ces kuv los pab koj. 13Cuab zog khov kho thiab ua siab tawv qhawv xwb! Cia li nqis tes tua tiag tiag pub rau peb cov neeg thiab peb tus Vajtswv lub nroog. Thiab thov kom tus TSWV ua raws li nws pom zoo.”
14Yog li ntawd, Yau-am thiab nws cov neeg thiaj nam zog mus tua cov Xilias, ces cov Xilias cia li tawg khiav ri sua lawm. 15Thaum cov Amoos pom cov Xilias tawg khiav ri sua, ces lawv txawm khiav tsis tiv tua Anpisais lawv thiab khiav rov qab mus rau hauv nroog tas li lawm. Ces Yau-am lawv txawm rov los rau hauv lub nroog Yeluxalees.
16Tiamsis thaum cov Xilias pom hais tias lawv tua tsis yeej cov Yixalayees lawm, lawv thiaj tso neeg mus coj cov tubrog Xilias uas nyob hauv lub xeev ntawm tus dej Efalates sab hnub tuaj, thiab coj lawv tuaj cob rau Saunpakhis uas yog Vajntxwv Hadadexes uas kav lub xeev Xaunpas tus thawj tubrog saib. 17Thaum Daviv hnov tej no nws txawm txhij cov tubrog Yixalayees mus sib sau ua ke thiab hla tus dej Yauladees rau sab tim ub, thiab lawv mus nyob txum chaw tim ntsej tim muag cov Xilias. Ces lawv txawm nqis tes sib tua, 18thiab cov Yixalayees muab cov Xilias tej tubrog caum tawg ri rws rov qab lawm. Daviv thiab nws cov neeg tua cov tubrog Xilias tsav tsheb nees tuag lawm xya txhiab leej thiab cov tubrog mus taw tuag lawm plaub caug txhiab leej. Thiab lawv tseem tua tau cov Xilias tus thawj tubrog Saunpakhis lawm thiab. 19Thaum cov vajntxwv uas tuaj Hadadexes tog paub hais tias lawv swb cov Yixalayees lawm, lawv txawm cog phoojywg nrog Daviv thiab zoo siab cia Daviv ua tus tswjhwm lawv. 20Yog li ntawd, cov Xilias thiaj tu siab nrho tsis kam pab cov Amoos ib zaug ntxiv li lawm.