22

1Chơ puo Davĩt pai neq: “Dống Sang Yiang Sursĩ cóq ỡt tâng ntốq nâi, dếh prông dŏq cũai I-sarel bốh crơng chiau sang.”

Davĩt Thrũan Táq Dống Sang Toâr

2Puo Davĩt atỡng máh cũai tễ cruang canŏ́h ỡt cớp tỗp I-sarel yỗn toâq rôm parnơi, cớp ớn tỗp alới táq ranáq. Bữn cũai tễ tỗp alới tốc tamáu dŏq táq Dống Sang Toâr. 3Cớp án parỗm tac sa‑ữi lứq dŏq táq dếng yỗn cantáih toong, cớp án parỗm sapoan sa‑ữi lứq, toau tỡ rơi cân noâng. 4Án parỗm aluang sê-da sa‑ữi lứq, yuaq tỗp Ti-rơ cớp tỗp Sadôn khoiq dững aluang ki tễ nhũang chơ. 5Puo Davĩt chanchớm neq: “Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ ca Sa-lamôn con samiang cứq ễ táng nỡ‑ra, cóq táq nêuq o yỗn têq parchia parhan tâng dũ cruang tâng cốc cutễq nâi. Ma cỗ án noâng póng cớp tỡ nai táq yũah ranáq nâi, ngkíq cứq cóq thrũan dŏq dũ ramứh yỗn án.”
 Ngkíq, puo Davĩt chuaq dŏq crơng crớu sa‑ữi lứq nhũang án cuchĩt.
6Chơ Davĩt arô Sa-lamôn con samiang án, cớp patâp yỗn táq dống sang Yiang Sursĩ, la Ncháu tỗp I-sarel. 7Davĩt pai chóq án neq: “Con ơi, cứq mpoaq yoc lứq táq dống sang dŏq sang toam Yiang Sursĩ la Ncháu cứq; 8ma Yiang Sursĩ pai cứq mpoaq khoiq cachĩt cũai sa‑ữi lứq cớp rachíl níc. Cỗ tian cứq mpoaq táq yỗn tahóc aham sa‑ữi, yuaq ngkíq Yiang Sursĩ tỡ yỗn cứq mpoaq táq dống sang yỗn án. 9Ma án par‑ữq cớp cứq mpoaq neq: ‘Bữn muoi noaq con samiang mới, nỡ‑ra án cỡt sốt cruang cutễq yỗn ỡt ien khễ. Cứq lứq yỗn án ỡt ien khễ cớp bữn vớt tễ cũai par‑ũal án. Ramứh án la Sa-lamôn, ma tâng cruang án, cứq ễ táq yỗn tỗp I-sarel bữn ỡt ien khễ cớp plot ien. 10Án toâp cỡt cũai táq Dống Sang Toâr yỗn cứq ỡt. Án cỡt con samiang cứq, cớp cứq cỡt mpoaq án. Tŏ́ng toiq án bữn cỡt sốt tỗp I-sarel mantái níc.’
11“Sanua, con ơi! Sễq Yiang Sursĩ, Ncháu mới, ỡt níc cớp mới, cớp sễq án yống níc máh santoiq án khoiq par‑ữq, dŏq mới têq táq Dống Sang Toâr yỗn án cỡt moâm. 12Cớp sễq Yiang Sursĩ, la Ncháu mới, chuai mới yỗn bữn dáng raloaih cớp bữn ŏ́c rangoaiq dŏq mới têq cỡt sốt cũai I-sarel puai phễp rit án. 13Khân mới táq puai máh santoiq Yiang Sursĩ khoiq patâp na Môi-se yỗn tỗp I-sarel, ngkíq dũ ranáq mới táq lứq cỡt moâm. Cóq mới sabớng clŏ́q lứq; chỗi ngcŏh cớp chỗi pê pahỡm. 14Sanua, cứq mpoaq khoiq parỗm pachứm yễng 3,450 tân; práq 34,500 tân; sapoan cớp tac tỡ rơi cân noâng. Cớp cứq khoiq chuaq dŏq aluang cớp tamáu hỡ, ma mới cóq chuaq tữm ễn. 15Mới bữn sa‑ữi cũai dŏq táq ranáq. Máh cũai nâi cỡt chiang tốc tamáu, chiang co dống, chiang táq aluang, cớp chiang khễuq táq dũ ramứh 16toâq yễng, práq, sapoan, cớp tac. Sanua, cóq mới táq toâp Dống Sang Toâr; sễq Yiang Sursĩ ỡt cớp mới.”
17Chơ puo Davĩt patâp nheq tữh cũai sốt tỗp I-sarel yỗn chuai Sa-lamôn. 18Án pai neq: “Yiang Sursĩ la Ncháu anhia, án ỡt cớp anhia, cớp yỗn cruang cutễq anhia cu angia bữn ỡt ien khễ. Án khoiq chuai cứq chíl riap máh cũai ỡt tâng cutễq nâi; sanua alới ỡt tâng talang atĩ tỗp anhia, cớp tâng chớc Yiang Sursĩ. 19Yuaq ngkíq, cóq anhia táq ranáq Yiang Sursĩ, la Ncháu anhia, nheq tễ mứt pahỡm cớp nheq tễ rangứh rahỡ. Cóq anhia tabŏ́q táq toâp Dống Sang Toâr, chơ dŏq Hĩp Parnai Parkhán cớp máh crơng radỡng tâng ntốq ki.”