22

1Giŏng anŭn, Dawid laĭ tui anai, “Sang yang Yahweh, jing Ơi Adai, či dŏ pơ anih anai yơh wơ̆t hăng kơnưl ngă yang kơ gơnam pơyơr čuh kơ ƀing Israel mơ̆n.”

Tơlơi Pơtao Dawid Prap Rơmet Kiăng Pơdơ̆ng Đĭ Sang Yang Yahweh

2Tui anŭn, pơtao Dawid pơđar ƀing khua moa ñu iâu pơƀut glaĭ ƀing tuai hơdip amăng čar Israel, laih anŭn amăng ƀing gơñu yơh Dawid ruah mă ƀing trah boh pơtâo kiăng kơ khăt boh pơtâo pơkra sang yang Ơi Adai. 3Ñu pha brơi lu pơsơi kiăng kơ pơkra kơđĭn kơ khul bah amăng amăng ja̱ng laih anŭn kơ khul kơnŭh troă hăng khuă. Ñu ăt pha brơi lu ko̱ng biă mă tơl ƀu dưi pơkơtraŏ ôh. 4Kơyâo sar ñu pha brơi ăt jing lu biă mă ƀu thâo yap ôh, yuakơ ƀing Sidôn hăng ƀing Tir hơmâo ba rai lu biă mă kơyâo anŭn kơ Dawid.
5Dawid pơmĭn tui anai, “Ană kâo Solomôn dŏ hlak ai aka hơmâo tơlơi mưn tŭ ôh, samơ̆ sang yang kiăng kơ pơkra kơ Yahweh năng kơ kơdrưh kơang prŏng prin, hing ang pơčrang rơđah yơh ƀơi anăp ƀing mơnuih mơnam amăng djŏp lŏn čar amăng lŏn tơnah anai. Hơnŭn yơh kâo či prap rơmet kơ bruă pơdơ̆ng đĭ sang anŭn yơh.”
 Tui anŭn, Dawid prap rơmet abih bang gơnam anŭn hlâo kơ ñu tơĭ pran yơh.
6Laih kơ prap rơmet abih bang gơnam anŭn, Dawid iâu rai ană ñu Solomôn hăng jao brơi kơ gơ̆ kiăng pơdơ̆ng đĭ sang yang kơ Yahweh, jing kơ Ơi Adai ƀing Israel yơh. 7Dawid pơtă kơ ană ñu Solomôn tui anai,
Ơ dăm, mơ̆ng sui laih kâo hơmâo tơlơi anai amăng pran jua kâo kiăng pơdơ̆ng đĭ sa boh sang yang kơ Anăn Yahweh Ơi Adai ta.
8Samơ̆ anai yơh boh hiăp Yahweh pơhiăp hăng kâo, “Ih hơmâo pơdjai mơnuih lu biă mă laih, laih anŭn ăt hơmâo pơblah laih lu tơlơi pơblah. Ƀu yơh ih ôh pơdơ̆ng đĭ sa boh sang yang kiăng kơ pơpŭ pơyom kơ Anăn Kâo, yuakơ ƀơi anăp Kâo ih hơmâo ngă tuh drah laih lu mơnuih mơnam biă mă amăng lŏn tơnah anai. 9Samơ̆ ih či hơmâo sa čô ană đah rơkơi, ñu anŭn yơh či jing mơnuih rơnŭk rơno̱m laih anŭn pơdơi pơdă mơ̆ng tơlơi pơblah. Kâo či brơi kơ ñu dŏ rơnŭk rơno̱m mơ̆ng abih bang ƀing rŏh ayăt djŏp bơnăh. Anăn ñu či jing Solomôn laih anŭn Kâo či pha brơi kơ ƀing Israel dŏ rơnŭk rơnua hăng rơiăt hơđơ̆ng yơh tơdang amăng rơnŭk ñu wai lăng. 10Ñu yơh jing pô či pơdơ̆ng đĭ sa boh sang yang kiăng kơ pơpŭ pơyom kơ Anăn Kâo. Ñu či jing ană Kâo laih anŭn Kâo či jing Ama ñu. Giŏng anŭn, Kâo či pơkơjăp rơnŭk pơtao ñu ƀơi ƀing Israel hlŏng lar yơh.”
11Ră anai, Ơ dăm, rơkâo kơ Yahweh dŏ hrŏm hăng ih, laih anŭn kâo kwưh kiăng kơ ih dưi jing hĭ kiăng kơ pơdơ̆ng đĭ sang yang Yahweh Ơi Adai ih kar hăng Ñu hơmâo pơtă laih kơ ih dưi ngă. 12Tơdang Yahweh jao brơi kơ ih git gai wai lăng abih bang ƀing Israel, rơkâo kơ Ñu pha brơi kơ ih tơlơi pơmĭn pơñen hăng tơlơi thâo hluh kiăng kơ ih dưi djă̱ pioh tơlơi juăt Yahweh Ơi Adai ih yơh. 13Tơdah ih pơñen ngă tui khul tơlơi pơtă pơtăn hăng tơlơi juăt, jing tơlơi Yahweh brơi laih kơ Môseh pha brơi kơ ƀing Israel, tui anŭn, ih či dưi jing yơh. Dŏ khĭn kơtang bĕ. Anăm huĭ hyưt tah hơtai ôh.
14Kâo hơmâo gir biă mă laih kiăng djru brơi abih gơnam yua kiăng kơ pơdơ̆ng đĭ sang yang Yahweh. Anŭn jing sa-rơtuh-rơbâo talang mah, sa-klăk talang amrăk, laih anŭn ko̱ng, kơyâo hăng boh pơtâo lu biă mă ƀu thâo pơkă ƀôdah yap ôh. Ih ăt dưi mă thim pơ anŭn dơ̆ng mơ̆n. 15Ih hơmâo lu ƀing djru mă bruă kar hăng anai: Ƀing khăt boh pơtâo, ƀing trah kơyâo laih anŭn ƀing ma̱n pơdơ̆ng, wơ̆t hăng ƀing mơnuih thâo biă mă 16ngă khul gơnam hăng mah, amrăk, ko̱ng laih anŭn pơsơi. Abih bang ƀing thâo biă mă anŭn jing lu ƀu thâo yap dơ̆ng tah. Ră anai čơdơ̆ng pơdơ̆ng đĭ sang anŭn bĕ. Rơkâo kơ Yahweh dŏ hrŏm hăng ih.
17Giŏng anŭn, Dawid pơđar kơ abih bang ƀing khua djă̱ akŏ ƀing Israel rai djru ană ñu Solomôn. 18Ñu pơtă hăng ƀing gơ̆ tui anai,
Yahweh Ơi Adai gih dŏ hrŏm hăng ƀing gih laih anŭn Ñu hơmâo pha brơi laih kơ ƀing gih pơdơi mơ̆ng tơlơi pơblah hăng ƀing rŏh ayăt amăng djŏp bơnăh. Ñu hơmâo jao brơi laih kơ kâo dưi hĭ abih bang kơnung djuai dŏ amăng anih lŏn anai hlâo adih, laih anŭn anih lŏn anai jing dŏ gah yŭ tơlơi git gai Yahweh laih anŭn kơ ƀing ană plei Ñu yơh.
19Ră anai, jao bĕ pran jua laih anŭn bơngăt gih kiăng hơduah sem Yahweh Ơi Adai gih. Čơdơ̆ng pơdơ̆ng đĭ bĕ sang yang Yahweh Ơi Adai gih, kiăng kơ ƀing gih dưi ba mŭt hip tơlơi pơgop Yahweh wơ̆t hăng khul dram gơnam rơgoh hiam lŏm kơ Ơi Adai pơ sang yang, jing anih ƀing gih či pơdơ̆ng đĭ kiăng kơ pơpŭ pơyom kơ Anăn Yahweh yơh.