23

Tơlơi Grơ̆ng Glăm Ƀing Kơnung Djuai Lêwi

1Tơdang Dawid tha rơma biă mă laih, ñu brơi kơ ană đah rơkơi ñu Solomôn jing pơtao kơ ƀing Israel.
2Ñu ăt iâu pơƀut glaĭ abih bang ƀing khua djă̱ akŏ ƀing Israel wơ̆t hăng ƀing khua ngă yang hăng ƀing Lêwi pơkŏn mơ̆n. 3Arăng yap ƀing Lêwi anŭn čơdơ̆ng mơ̆ng klâopluh thŭn pơ ngŏ laih anŭn abih bang ƀing đah rơkơi ƀing gơñu hơmâo klâopluh-rơbâo čô. 4Dawid laĭ tui anai, “Amăng tơpul anai, brơi bĕ duapluh-pă̱-rơbâo čô či jing ƀing kơčĕ kơ bruă sang yang Yahweh laih anŭn năm-rơbâo čô či jing ƀing khua moa hăng ƀing phat kơđi. 5Ăt brơi bĕ pă̱-rơbâo čô či jing ƀing gak wai amăng ja̱ng laih anŭn pă̱-rơbâo čô dơ̆ng či jing ƀing adoh bơni kơ Yahweh hăng khul gơnam ayŭ kâo hơmâo pha brơi laih kơ tơlơi kơñăm anŭn.”
6Dawid pơkăh pơpha ƀing Lêwi jing hĭ klâo grup tui hăng ƀing ană đah rơkơi Lêwi anŭn mơ̆n tui anai: Ƀing djuai Gersôn, ƀing djuai Kehat laih anŭn ƀing djuai Merari.

Ƀing Djuai Gersôn

7Ƀing lŏm kơ ƀing djuai Gersôn jing:
    Ladan hăng Simei.
  8Klâo čô amăng ƀing ană tơčô Ladan:
    Yehiêl jing pô khua djă̱ akŏ prŏng hloh, Zetham hăng Yôêl.
  9Ƀing gơñu anŭn jing ƀing khua djă̱ akŏ kơ ƀing sang anŏ Ladan
    Klâo čô amăng ană tơčô Simei jing:
    Selomôt, Haziêl laih anŭn Haran.
  10Pă̱ čô anai ăt jing ƀing ană tơčô Simei mơ̆n:
    Yahat, Zizah, Yeus laih anŭn Beriah.
    11Yahat jing pô khua djă̱ akŏ prŏng hloh laih anŭn Zizah jing pô khua djă̱ akŏ prŏng tŏ tui. Arăng yap Yeus hăng Beriah kơnơ̆ng jing sa sang anŏ hăng sa bruă ngă đôč yuakơ ƀing gơñu ƀu hơmâo ană đah rơkơi lu ôh.

Ƀing Djuai Kehat

12Pă̱ čô amăng ƀing ană tơčô Kehat jing:
    Amram, Izhar, Hebrôn laih anŭn Uzziêl.
  13Ƀing ană đah rơkơi Amram jing:
    A̱rôn hăng Môseh.
    Yahweh ruah mă A̱rôn pioh hơjăn hăng ƀing ană tơčô ñu hlŏng lar kiăng kơ pơrơgoh hĭ gơnam rơgoh hiam hloh, kiăng kơ pơyơr khul gơnam ngă yang ƀơi anăp Yahweh, kiăng kơ mă bruă kơkuh pơpŭ ƀơi anăp Ñu laih anŭn kiăng kơ pơhaih tơlơi bơni hiam amăng anăn Ñu hlŏng lar yơh.
14Samơ̆ bơ kơ ƀing ană tơčô Môseh, jing mơnuih Ơi Adai, arăng yap ƀing gơñu jing lŏm kơ ƀing kơnung djuai Lêwi yơh.
  15Ƀing ană đah rơkơi Môseh jing:
    Gersôn hăng Eliezer.
  16Amăng ƀing ană tơčô Gersôn jing:
    Subaêl jing pô khua djă̱ akŏ prŏng hloh.
  17Amăng ƀing ană tơčô Eliezer jing:
    Rehabyah jing pô khua djă̱ akŏ prŏng hloh.
    Eliezer ƀu hơmâo ană đah rơkơi dơ̆ng tah, samơ̆ ƀing ană tơčô Rehabyah jing lu biă mă.
  18Amăng ƀing ană tơčô Izhar jing:
    Selômit jing pô khua djă̱ akŏ prŏng hloh.
  19Amăng ƀing ană tơčô Hebrôn jing:
    Yeriyahu jing pô khua djă̱ akŏ prŏng hloh, Amaryah jing pô khua djă̱ akŏ prŏng tŏ tui, Yahaziêl jing pô khua djă̱ akŏ prŏng tŏ tui laih anŭn Yekameam jing pô khua djă̱ akŏ prŏng tŏ tui.
  20Amăng ƀing ană tơčô Uzziêl jing:
    Mikhah jing pô khua djă̱ akŏ prŏng hloh laih anŭn Yissiah jing pô khua djă̱ akŏ prŏng tŏ tui.

Ƀing Djuai Merari

21Amăng ƀing ană tơčô Merari jing:
    Mahli hăng Musi.
  Ƀing ană đah rơkơi Mahli jing:
    Eleazar hăng Kis.
    22Eleazar djai ƀu hơmâo ană đah rơkơi ôh; ñu kơnơ̆ng hơmâo ƀing ană đah kơmơi đôč. Ƀing adơi ai gơñu, jing ƀing ană đah rơkơi Kis yơh, dŏ kơ ƀing ană đah kơmơi Eleazar anŭn.
  23Klâo čô ƀing ană đah rơkơi Musi jing:
    Mahli, Ider laih anŭn Yerimôt.
24Anŭn jing ƀing ană tơčô Lêwi tui hăng ƀing sang anŏ gơñu. Arăng čih anăn ƀing khua djă̱ akŏ kơ ƀing sang anŏ anŭn yơh tơdang arăng yap rĭm čô Lêwi anŭn. Anŭn jing abih bang ƀing mă bruă čơdơ̆ng mơ̆ng duapluh thŭn pơ ngŏ, jing ƀing mă bruă amăng sang yang Yahweh yơh. 25Ƀing gơñu ngă tui anŭn yuakơ Dawid hơmâo laĭ laih tui anai,
Yuakơ Yahweh Ơi Adai ƀing Israel hơmâo pha brơi laih kơ ƀing ană plei Ñu tơlơi pơdơi pơdă mơ̆ng tơlơi blah ngă, laih anŭn Ñu ăt hơmâo rai laih mơ̆n kiăng dŏ amăng plei Yerusalaim hlŏng lar,
26tui anŭn, ƀing Lêwi ƀu či čơkŭng nao sang yang hăng khăn ƀôdah khul dram gơnam yua amăng bruă ngă yang dơ̆ng tah.
27Tui hăng tơlơi Dawid kơčrâo brơi hơnăl tuč, arăng yap ƀing Lêwi čơdơ̆ng mơ̆ng duapluh thŭn pơ ngŏ yơh.
28Bruă grơ̆ng glăm ƀing Lêwi jing djru kơ ƀing ană tơčô A̱rôn, jing ƀing khua ngă yang, amăng bruă mă amăng sang yang Yahweh yơh. Bruă grơ̆ng glăm gơñu ăt jing răk wai khul anih wăl tơdron, khul anih anơ̆m, tơlơi pơrơgoh kơ abih bang gơnam rơgoh hiam, wơ̆t hăng bruă pơkŏn dơ̆ng amăng sang yang Ơi Adai mơ̆n. 29Ƀing gơñu či grơ̆ng glăm kơ ƀañ tơpŭng pơyơr kơ Yahweh, tơpŭng kơ gơnam pơyơr pơdai hăng ƀañ ƀu hơmâo tơpơi, laih anŭn kơ bruă lŭk lăk hăng ŏm ƀañ. Ƀing gơñu ăt či grơ̆ng glăm abih bang gơnam pơkă ƀôdah pơkơtraŏ lu djŏp mơta gơnam pơyơr yơh.
30Rĭm mơguah klăm, ƀing gơñu ăt či dŏ dơ̆ng kiăng bơni hơơč kơ Yahweh. 31Laih anŭn dơ̆ng, ƀing gơñu či pơyơr đĭ kơ Yahweh khul gơnam pơyơr čuh amăng hrơi Saƀat, ƀơi khul hrơi phet Blan Phrâo laih anŭn ƀơi khul tơlơi phet pơkŏn hơmâo pơkơčah laih. Ƀing gơñu či mă bruă kơkuh pơpŭ nanao ƀơi anăp Yahweh djơ̆ tui mrô arăng jao brơi laih kơ ƀing gơñu laih anŭn ngă tui hăng hơdră jơlan hơmâo brơi laih kơ ƀing gơñu.
32Tui anŭn yơh, ƀing Lêwi grơ̆ng glăm khul bruă jao gơñu kơ Sang Khăn Pơjơnum, kơ Anih Rơgoh Hiam, laih anŭn kơ tơlơi djru kơ ƀing ayŏng adơi gơñu, jing ƀing ană tơčô A̱rôn, amăng bruă kơkuh pơpŭ amăng sang yang Yahweh yơh.