24

Chiau Ranáq Yỗn Cũai Tễng Rit Sang

1Tŏ́ng toiq Arôn cayoah cỡt bar chít la pỗn tỗp dŏq táq ranáq. Arôn bữn pỗn náq con samiang, ramứh Nadap, Abi-hu, E-lia-sơ, cớp I-thamar. 2Ma Nadap cớp Abi-hu cuchĩt nhũang mpoaq alới, cớp alới tỡ bữn bữn con. Yuaq ngkíq, E-lia-sơ cớp I-thamar ễn cỡt cũai tễng rit sang. 3Puo Davĩt tampễq tŏ́ng toiq Arôn cỡt bar tỗp puai ranáq alới táq. Sadôc la tễ tŏ́ng toiq E-lia-sơ, cớp Ahi-maléc la tễ tŏ́ng toiq I-thamar; alới chuai Davĩt tâng ranáq nâi. 4Tŏ́ng toiq E-lia-sơ tampễq cỡt muoi chít tapoât tỗp, ma tŏ́ng toiq I-thamar tampễq cỡt tacual tỗp. Táq nneq la cỗ tŏ́ng toiq E-lia-sơ bữn samiang cỡt plỡ tâng dống sũ sa‑ữi hỡn. 5Ma bar tŏ́ng toiq nâi bữn máh cũai táq ranáq tâng Dống Sang Toâr cớp bữn máh cũai ễn cỡt cũai tễng rit sang; ngkíq noau tampễq ranáq na crơng séng. 6Bo tŏ́ng toiq E-lia-sơ cớp I-thamar tampễq ranáq na crơng séng, bữn Sê-maya con samiang Nê-thanel tễ tỗp Lê-vi cỡt cũai chĩc ramứh dũ náq cũai tâng pơ choâng moat puo, máh ayững atĩ puo, Sadôc la cũai tễng rit sang, cớp Ahi-maléc con samiang Abia-tha; cớp bữn dếh cũai plỡ tễ dống sũ cũai tễng rit sang cớp cũai tễ dống sũ tỗp Lê-vi ỡt pỡ ki tê.
7Nheq tữh la bar chít la pỗn dống sũ bữn roap mpỗl, la neq:
  muoi la Yê-hôi-arip, bar la Yê-daya,
  8pái la Harim, pỗn la Sê-o-rim,
  9sỡng la Mal-kia, tapoât la Mi-yamin,
  10tapul la Hacôt, tacual la Abia,
  11takêh la Yê-sua, muoi chít la Sê-cania,
  12muoi chít la muoi la E-lia-sip, muoi chít la bar la Yakim,
  13muoi chít la pái la Hupa, muoi chít la pỗn la Yê-sip Ap,
  14muoi chít la sỡng la Bil-cah, muoi chít tapoât la I-mêr,
  15muoi chít tapul la Hê-sir, muoi chít tacual la Hap-pasêt,
  16muoi chít takêh la Pê-tahia, bar chít la Yê-hêt-kêl,
  17bar chít la muoi la Yakin, bar chít la bar la Camul,
  18bar chít la pái la De-laya, cớp bar chít la pỗn la Masĩa.
19Máh cũai nâi khoiq roap mpỗl táq ranáq tâng Dống Sang Toâr samoât Arôn la achúc achiac alới khoiq anoat, dŏq táq puai samoât Yiang Sursĩ la Ncháu tỗp I-sarel khoiq patâp chơ.

Pơ Ramứh Tỗp Lê-vi

20Cớp bữn cũai canŏ́h tễ tŏ́ng toiq tỗp Lê-vi cỡt plỡ tâng dống sũ alới bữm, la neq: Tễ con châu Am-ram la Subêl; tễ con châu Subêl la Yê-dia,
21tễ con châu Rê-habia la It-sia,
22tễ con châu I-sar la Sê-lô-môt; tễ con châu Sê-lô-môt la Yahat.
23Tễ con châu Hep-rôn noap puai loah cumo alới cỡt, la neq: Yê-riah, A-maria, Ya-hasiel, cớp Yê-camiam.
24Tễ con châu Usiel la Mi-ca; tễ con châu Mi-ca la Samir.
25Tễ con châu It-sia, a‑ễm samiang Mi-ca, la Sa-chari.
26Tễ con châu Mê-rari la Mali, Muchi, cớp Yasia; tễ con châu Yasia la Be-nô.
27Tễ con châu Mê-rari sâu Yasia la: Be-nô, Sô-ham, Sacur, cớp Ip-ri.
28-29Tễ con châu Mali la E-lia-sơ cớp Ki-sơ.
 E-lia-sơ ŏ́q con samiang, ma tễ con châu Ki-sơ la Yê-ramil.
30Tễ con châu Muchi la Mali, Ê-dơ, cớp Yê-ri-môt.
 Nheq máh cũai nâi la tễ tŏ́ng toiq Lê-vi, puai dống sũ alới.
31Cũai plỡ tâng dũ dống sũ cớp a‑ễm samiang tâng tỗp ki, nheq náq alới séng machớng sễm ai alới, la tỗp con samiang Arôn. Cũai tễng rit sang táq ngkíq bo alới roap mpỗl dŏq táq ranáq. Ma alới séng choâng moat puo Davĩt, Sadôc, Ahi-maléc, máh cũai plỡ tễ dống sũ cũai tễng rit sang, cớp máh cũai tễ dống sũ tỗp Lê-vi.