25

Faib haujlwm rau cov uas coj hu nkauj

1Davi thiab cov thawj rog kuj tsa Axas thiab Hemas thiab Yeduthu cov tub qee leej cia ua cov uas yuav ntaus nkauj nog ncas me thiab nkauj nog ncas loj thiab npuaj nruas tooj liab cev Vajtswv lus. Cov uas ua haujlwm tej npe thiab tej haujlwm uas lawv yuav tsum ua yog li no. 2Axas cum muaj Axas cov tub, yog Xakaw, Yauxej, Nethaniya thiab Asalela. Axas ua tus thawj uas coj lawv thiab lawv cev Vajtswv lus raws li vajntxwv tu. 3Yeduthu cum muaj Yeduthu cov tub, yog Kedaliya, Xeli, Yesaya, Sime‑i, Hasanpiya thiab Mathithiya, huvsi rau leej. Yeduthu uas yog lawv txiv ua tus uas coj lawv ntaus nkauj nog ncas cev Vajtswv lus ua Yawmsaub tsaug thiab qhuas Yawmsaub. 4Hemas cum muaj Hemas cov tub, yog Npukhiya, Mathaniya, Uxi‑ee, Senpu‑ee thiab Yelimau. Hananiya, Hanani, Eliyatha, Kidathi thiab Laumathi‑exaw, Yaunpekhasa, Malauthi, Hauthi, Mahaxi‑au. 5Cov no puavleej yog Hemas li tub. Hemas yog tus xibhwb uas hais pom tom hauv ntej rau vajntxwv. Vajtswv tau cog lus tseg tias yuav pub Hemas muaj koob meej, rau qhov Vajtswv pub kaum plaub leeg tub thiab peb leeg ntxhais rau Hemas. 6Lawv txiv ua tus uas coj lawv sawvdaws ntaus tej cuab yeej phim nkauj hauv Yawmsaub lub tuam tsev, yog npuaj nruas tooj liab thiab ntaus nkauj nog ncas loj thiab nkauj nog ncas me, yog tej haujlwm uas lawv ua hauv Yawmsaub lub tuam tsev. Axas thiab Yeduthu thiab Hemas ua raws li vajntxwv kom lawv ua. 7Lawv thiab lawv cov kwvtij uas tau kawm hu nkauj rau Yawmsaub thiab txawj hu huvsi muaj ob puas yim caum yim leej. 8Lawv sawvdaws rho ntawv feeb tej haujlwm uas lawv yuav tsum ua, tsis hais tus hluas tus laus, cov xibhwb cov tub kawm kuj rho ntawv ib yam nkaus.
9Rho ntawv daim ib yog Yauxej uas yog cum Axas. Rho ntawv daim ob yog Kedaliya thiab nws cov kwvtij thiab nws cov tub, huvsi kaum ob leeg. 10Rho ntawv daim peb yog Xakhaw thiab nws cov tub thiab nws cov kwvtij, huvsi kaum ob leeg. 11Rho ntawv daim plaub yog Ixali thiab nws cov tub thiab nws cov kwvtij, huvsi kaum ob leeg. 12Rho ntawv daim tsib yog Nethaniya thiab nws cov tub thiab nws cov kwvtij, huvsi kaum ob leeg. 13Rho ntawv daim rau yog Npukhiya thiab nws cov tub thiab nws cov kwvtij, huvsi kaum ob leeg. 14Rho ntawv daim xya yog Yesalela thiab nws cov tub thiab nws cov kwvtij, huvsi kaum ob leeg. 15Rho ntawv daim yim yog Yesaya thiab nws cov tub thiab nws cov kwvtij, huvsi kaum ob leeg. 16Rho ntawv daim cuaj yog Mathaniya thiab nws cov tub thiab nws cov kwvtij, huvsi kaum ob leeg. 17Rho ntawv daim kaum yog Sime‑i thiab nws cov tub thiab nws cov kwvtij, huvsi kaum ob leeg. 18Rho ntawv daim kaum ib yog Axalee thiab nws cov tub thiab nws cov kwvtij, huvsi kaum ob leeg. 19Rho ntawv daim kaum ob yog Hasanpiya thiab nws cov tub thiab nws cov kwvtij, huvsi kaum ob leeg. 20Rho ntawv daim kaum peb yog Sunpa‑ee thiab nws cov tub thiab nws cov kwvtij, huvsi kaum ob leeg. 21Rho ntawv daim kaum plaub yog Mahathiya thiab nws cov tub thiab nws cov kwvtij, huvsi kaum ob leeg. 22Rho ntawv daim kaum tsib yog Yelemau thiab nws cov tub thiab nws cov kwvtij, huvsi kaum ob leeg. 23Rho ntawv daim kaum rau yog Hananiya thiab nws cov tub thiab nws cov kwvtij, huvsi kaum ob leeg. 24Rho ntawv daim kaum xya yog Yaunpekhasa thiab nws cov tub thiab nws cov kwvtij, huvsi kaum ob leeg. 25Rho ntawv daim kaum yim yog Hanani thiab nws cov tub thiab nws cov kwvtij, huvsi kaum ob leeg. 26Rho ntawv daim kaum cuaj yog Malauthi thiab nws cov tub thiab nws cov kwvtij, huvsi kaum ob leeg. 27Rho ntawv daim nees nkaum yog Eliyatha thiab nws cov tub thiab nws cov kwvtij, huvsi kaum ob leeg. 28Rho ntawv daim nees nkaum ib yog Hauthi thiab nws cov tub thiab nws cov kwvtij, huvsi kaum ob leeg. 29Rho ntawv daim nees nkaum ob yog Kidathi thiab nws cov tub thiab nws cov kwvtij, huvsi kaum ob leeg. 30Rho ntawv daim nees nkaum peb yog Mahaxi‑au thiab nws cov tub thiab nws cov kwvtij, huvsi kaum ob leeg. 31Rho ntawv daim nees nkaum plaub yog Laumathi‑exaw thiab nws cov tub thiab nws cov kwvtij, huvsi kaum ob leeg.