26

Cov Zov Lub Tuamtsev

1Ntawm no yog tes haujlwm zov lub Tuamtsev uas muab cob rau cov Levis: Kauhas cajces yog Kaules tus tub Meselemiyas uas yog Axafes tus xeebntxwv. 2Meselemiyas muaj xya tug tub: Xakhaliyas yog tus tub hlob, Yedi-ales yog tus ob, Xenpadiyas yog tus peb, Yathaniyees yog tus plaub, 3Elas yog tus tsib, Yehauhanas yog tus rau thiab Elihaunais yog tus xya.
4Vim Vajtswv foom koob hmoov rau Aunpes Edoos nws thiaj muaj yim tug tub: Semayas yog tus tub hlob, Yehauxanpas yog tug ob, Yau-as yog tus peb, Xakhas yog tus plaub, Nethanees yog tus tsib, 5Amiyees yog tus rau, Ixakhas yog tus xya thiab Pe-ulethais yog tus yim.
6Thiab Aunpes Edoos tus tub hlob Semayas kuj muaj ntau tus tub thiab lawv puavleej ua cov tswjhwm lawv txiv tsevneeg, vim lawv yog cov uas muaj peevxwm tshaj plaws li. 7Semayas muaj rau tug tub: Authanis, Lefayees, Aunpes, Elexanpas, Elihus thiab Xemakhiyas. Pab kwvtij no Elihus thiab Xemakhiyas siab tawv tshaj cov huv tibsi.
8Rau caum ob leeg txivneej uas muaj zog khov kho thiab muaj peevxwm ua tau tes haujlwm no mas puavleej yog Aunpes Edoos cov tub thiab cov xeebntxwv xwb.
9Meselemiyas cov tub thiab nws cov kwvtij uas muaj peevxwm heev yog kaum yim leej.
10Hauxas uas yog Melalis cajces, nws muaj plaub tug tub: Simelis yog tus thawjcoj, (txawm yog nws tsis yog tus tub hlob los nws txiv cia li tsa nws ua tus thawjcoj), 11Hilekiyas yog tus ob, Tenpaliyas yog tus peb thiab Xakhaliyas yog tus plaub; tagnrho Hauxas cov tub thiab cov kwvtij muaj kaum peb leeg puavleej mus ua cov zov lub Tuamtsev.
12Muab cov uas zov tej roojvag faib ua tej pab raws li lawv tej tsevneeg thiab muab lub luag haujlwm hauv lub Tuamtsev cob rau lawv ua ib yam li lawv cov kwvtij uas twb ua haujlwm hauv tus TSWV lub Tuamtsev lawm. 13Txhua yim neeg, tsis hais coob los tsawg, puavleej tau mus rho ntawv saib tau zov lub roojvag twg. 14Selemiyas rho ntawv tau lub roojvag uas nyob sab hnub tuaj, thiab nws tus tub Xakhaliyas uas yog ib tug tuavxam uas muaj tswvyim zoo, rho ntawv tau lub roojvag uas nyob sab qaumteb. 15Aunpes Edoos rho ntawv tau lub roojvag sab qabteb, thiab nws cov tub rho ntawv tau ua cov saib tej txhab rau khoom. 16Supees thiab Hauxas nkawd rho ntawv tau lub roojvag sab hnubpoob thiab lub Roojvag Salekhes uas nyob sab qaumkev. Lawv sib faib zov, nyias zov raws nyias lub sijhawm. 17Sab hnubtuaj ib hnub twg yog rau leej zov, sab qaumteb ib hnub twg yog plaub leeg zov, sab qabteb ib hnub twg yog plaub leeg zov, thiab ib hnub twg plaub leeg zov cov txhab rau khoom, ib lub txhab twg ob leeg zov, 18thiab tog qabkhav sab hnubpoob muaj plaub leeg zov ntawm txojkev thiab ob leeg zov ntawm qabkhav. 19Tej no yog lub luag haujlwm uas zov cov roojvag thiab muab cob rau Kauhas thiab Melalis cov xeebntxwv.

Lwm Lub Luag Haujlwm Hauv Lub Tuamtsev

20Lawv lwm pab kwvtij Levis uas yog cov saib tej txhab nyiaj hauv Vajtswv lub Tuamtsev thiab tej txhab rau tej khoom uas luag coj tuaj fij rau Vajtswv. 21Ladas uas yog Nkesoos ib tug tub, nws yog yawgkoob ntawm ob peb tsevneeg uas muab faib ua tej pab lawm thiab suav nws tus tub Yehiyees tsevneeg huv tibsi nrog. 22Yehiyees ob tug tub Xethas thiab Yau-ees ua ob tug uas saib lub txhab nyiaj thiab tej txhab rau khoom hauv tus TSWV lub Tuamtsev.
23Faib haujlwm txhua nrho rau Amelas, Ixehas, Henploos thiab Uxiyees cov xeebntxwv ua.
24Senpuyees uas yog Mauxes tus tub Nkesoos tus xeebntxwv ua tus thawj saib cov nomtswv uas zov lub txhab nyiaj. 25Nkesoos tus kwv Eli-exes nws txheeb Selaumis. Eli-exes yog Lehanpiyas txiv, Lehanpiyas yog Yesiyas txiv, Yesiyas yog Yaulas txiv, Yaulas yog Xikhalis txiv, Xikhalis yog Selaumis txiv. 26Selaumis thiab nws cov kwvtij ua cov saib tagnrho tej txhab rau khoom uas Vajntxwv Daviv cov thawjcoj ntawm tej cuab kwvtij, cov nomtswv uas saib pawg txhiab thiab saib pawg pua, thiab cov thawj tubrog tau coj tuaj fij pub rau Vajtswv. 27Lawv muab tej khoom uas lawv mus tua rog yeej thiab txeeb tau hauv tshavrog los coj mus fij rau hauv tus TSWV lub Tuamtsev cia tau siv. 28Selaumis thiab nws tsevneeg ua cov saib tej khoom uas muab fij tau siv rau hauv tus TSWV lub Tuamtsev, thiab tej uas thaum tus povthawj Xamuyees, Kises tus tub Xa-ules, Neles tus tub Aneles thiab Xeluyas tus tub Yau-am twb muab fij lawm.

Lwm Pab Levis Tej Haujlwm

29Ixehas cov xeebntxwv: Khenaniyas thiab nws cov tub puavleej muab tsa ua cov nomtswv tuav ntaub ntawv thiab tu plaub ntug rau cov pejxeem Yixalayees.
30Henploos cov xeebntxwv: Haxanpiyas thiab nws cov kwvtij muaj ib txhiab xya pua leej puavleej yog cov txivneej uas muaj peevxwm, thiab tsa lawv ua cov tswjhwm cov Yixalayees uas nyob ntawm tus dej Yauladees sab hnubpoob thiab ua haujlwm rau tus TSWV thiab vajntxwv. 31Yeliyas yog tus thawjcoj ntawm Henploos cov xeebntxwv. (Thaum Daviv ua vajntxwv tau plaub caug xyoo ntawd thiaj tau tshawb nrhiav Henploos cov xeebntxwv thiab pom tsevneeg no tseem muaj cov ua tubrog uas siab tawv heev nyob hauv lub nroog Yaxes hauv xeev Nkile-as.) 32Vajntxwv Daviv xaiv tau nees nkaum xya txhiab leej uas muaj siab tawv heev ntawm Yeliyas tsevneeg los thiab tsa lawv ua cov saib tagnrho phab kev ua ntaub ntawv ntawm sab kev ntseeg thiab kev tswjhwm ntawm cov pejxeem Yixalayees uas nyob ntawm tus dej Yauladees sab hnubtuaj uas yog cov Lunpees, cov Khas thiab ib nrab xeem Manaxes.