27

Các tướng lãnh

1Quân đội Y-sơ-ra-ên gồm 12 quân đoàn, mỗi quân đoàn có 24.000 người, gồm cả sĩ quan, tham mưu và binh sĩ. Các đơn vị này luân phiên phục vụ mỗi năm một tháng. Đây là danh sách các tướng lãnh chỉ huy quân đoàn:
2,3Tư lệnh Quân đoàn I là tướng Gia-sô Bê-am (con của Xáp-đi-ên dòng họ Phê-rết) chỉ huy 24.000 binh sĩ, phục vụ vào tháng giêng.
4Tư lệnh Quân đoàn II là tướng Đô Đai (quê ở An-hô-ha), chỉ huy 24.000 binh sĩ phục vụ vào tháng hai. Tham mưu trưởng là tướng Mích-lô.
5Tư lệnh Quân đoàn III là tướng Bê-na-gia (con thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa), chỉ huy 24.000 binh sĩ, phục vụ vào tháng ba. 6Tướng Bê-na-gia từng chỉ huy 30 sĩ quan nổi danh là anh hùng của quân đội. A-mi-xa-đáp (con Bê-na-gia) cũng tùng ngũ trong Quân đoàn III.
7Tư lệnh Quân đoàn IV là tướng A-sa-ên (em Đại tướng Giô-áp) chỉ huy 24.000 binh sĩ phục vụ vào tháng tư. Sau khi A-sa-ên bị ám sát, Xê-ba-đia (con A-sa-ên) được cử làm tư lệnh thay thế cha mình.
8Tư lệnh Quân đoàn V là tướng Sa-mê-hút (quê ở Ích-la) chỉ huy 24.000 binh sĩ phục vụ vào tháng năm.
9Tư lệnh Quân đoàn VI là tướng Y-ra (con Y-khê, quê ở Thê-qua) chỉ huy 24.000 binh sĩ, phục vụ vào tháng sáu.
10Tư lệnh Quân đoàn VII là tướng Hà-lê (quê ở Pha-long, xứ Ép-ra-im) chỉ huy 24.000 binh sĩ, phục vụ vào tháng bảy.
11Tư lệnh Quân đoàn VIII là tướng Si-bê-cai (quê ở Hu-sa, dòng dõi Xê-rát) chỉ huy 24.000 binh sĩ, phục vụ vào tháng tám.
12Tư lệnh Quân đoàn IX là tướng A-bi-ê-xe (quê ở A-na-tốt, xứ Bên-gia-min) chỉ huy 24.000 binh sĩ, phục vụ vào tháng chín.
13Tư lệnh Quân đoàn X là tướng Ma-ha-rai (quê ở Nê-tô-pha, dòng dõi Xê-rách) chỉ huy 24.000 binh sĩ, phục vụ vào tháng mười.
14Tư lệnh Quân đoàn XI là tướng Bê-na-gia (quê ở Phi-ra-thôn, người Ép-ra-im), chỉ huy 24.000 binh sĩ, phục vụ vào tháng mười một.
15Tư lệnh Quân đoàn XII là tướng Hiên-đai (quê ở Nê-tô-pha, dòng dõi của thẩm phán Ôt-Ni-ên) chỉ huy 24.000 binh sĩ phục vụ vào tháng chạp.

Các đại tộc trưởng

16-17Đây là danh sách các nhà lãnh đạo của các đại tộc Y-sơ-ra-ên:
Ê-li-ê-se (con Xiếc-ri) lãnh đạo đại tộc Ru-bên.
Sê-pha-tia (con Ma-a-ca) lãnh đạo đại tộc Si-mê-ôn.
Hà-sa-bia (con Kê-mu-ên) lãnh đạo đại tộc Lê-vi, trong khi thầy tế lễ tối cao Xa-đốc lãnh đạo các thầy tế lễ (dòng dõi A-rôn).
18Ê-li-hu (anh vua Đa-vít) lãnh đạo đại tộc Giu-đa.
Ôm-ri (con Mi-ca-ên) lãnh đạo đại tộc Y-sa-ca.
19Dít-ma-hia (con Ô-ba-đia) lãnh đạo đại tộc Sa-bu-lôn.
Giê-ri-mốt (con A-ri-ên) lãnh đạo đại tộc Nép-ta-li.
20Ô-sê (con A-xa-ria) lãnh đạo đại tộc Ép-ra-im.
Giô-ên (con Phê-đa-gia) lãnh đạo nửa đại tộc Ma-na-se ở phía tây.
21Ghi-đô (con Xa-cha-ri) lãnh đạo nửa đại tộc Ma-na-se ở phía đông (tức là xứ Ga-la-át).
Gia-a-xiên (con Áp-ne) lãnh đạo đại tộc Bên-gia-min.
22A-xa-rên (con Giê-rô-ham) lãnh đạo đại tộc Đan.
Đó là những nhà lãnh đạo các đại tộc của Y-sơ-ra-ên.
23Vua Đa-vít không kiểm tra dân số dưới 20 tuổi vì Chúa Hằng Hữu đã hứa sẽ tăng gia dân số Y-sơ-ra-ên đông như sao trên trời. 24Giô-áp (con Xê-ru-gia) đã bắt đầu kiểm tra dân số ấy nhưng không hoàn tất được, vì do cuộc kiểm tra này mà Chúa phẫn nộ và hình phạt dân Y-sơ-ra-ên. Dân số ấy không được cộng chung vào bảng thống kê trong bộ lịch sử triều vua Đa-vít.

Các cấp lãnh đạo hành chánh

25Ách-ma-vết (con A-đi-ên), bộ trưởng Ngân khố hoàng gia. Giô-na-than (con U-xi-gia), bộ trưởng Thực phẩm, đặc trách các trung tâm dự trữ thực phẩm trong các thành phố, làng xã và các căn cứ quân sự.
26Ết-ri (con Kê-lúp), bộ trưởng Canh-nông.
27Sim-ri (quê ở Ra-ma), giám đốc các vườn nho.
Sáp-đi (quê ở Sê-pham) giám đốc kho rượu nho.
28Ba-anh Ha-nan (quê ở Ghê-đe) giám đốc các vườn ô-liu và các vườn sung.
Giô-ách, giám đốc các kho dầu.
29Sít-trai (quê ở Sa-rôn) giám đốc các sở chăn nuôi ở Sa-rôn.
Sa-phát (con Át-lai) giám đốc các sở chăn nuôi trong các thung lũng.
30Ô-binh (người Á-rập) quản lý các đàn lạc đà.
Giê-đia (quê ở Mê-rô-nốt) quản lý các đàn lừa.
Gia-xít (người Ha-ga-rít) quản lý các đàn cừu.
31Đó là thành phần các cấp lãnh đạo hành chánh của vua Đa-vít.
32Ngoài ra, còn có:
Giô-na-than (cậu của Đa-vít) là hiền triết và ngự sử, đặc trách trường huấn luyện các hoàng tử.
Giê-hiên (con Hác-mô-ni) giáo sư tại trường này.
33A-hi-tô-phe làm quân sư, có Giê-hô-gia-đa (con Binh-Gia) và A-bia-tha phụ tá. Hu-sai (người Ạt-kích, cố vấn đặc biệt của vua) và Giô-áp, Đại tướng Tổng tư lệnh Quân đội Y-sơ-ra-ên.