27

Máh Tỗp Tahan

1Cu casâi bữn 24,000 samiang cỡt cũai tahan tâng cruang I-sarel. Nheq tữh cũai nâi bữn dếh cũai plỡ dống sũ, cũai sốt tahan, cớp cũai ayững atĩ puo. Ma nheq tữh alới táq ranáq pưn chớc án ca nhêng salĩq tâng casâi ki.
2Nâi la máh ramứh cũai nhêng salĩq tâng dũ casâi.
 Casâi muoi: Yasô-biam con samiang Sap-diel, án cỡt cũai nhêng salĩq tỗp tahan muoi tâng casâi dâu; tâng tỗp tahan án bữn 24,000 náq.
3Án la tễ sâu Pharêt, cớp án cỡt cũai plỡ nhêng salĩq nheq tỗp tahan tâng casâi muoi.
4Casâi bar: Dô-dai la muoi noaq tễ tŏ́ng toiq Ahôh, án cỡt cũai nhêng salĩq tỗp tahan 24,000 náq. Cớp bữn Mic-lôt chuai táq ranáq sốt ki.
5Casâi pái: Be-naya con samiang Yê-hôi-ada la cũai tễng rit sang, án nhêng salĩq tỗp tahan 24,000 náq. 6Be-naya nâi la tahan clŏ́q lứq tâng Tỗp Pái Chít Náq Tahan, cớp án cỡt sốt tỗp tahan ki. Con samiang án Ami-sabat, chuai táq ranáq sốt 24,000 náq tahan ki.
7Casâi pỗn: A-sahel, a‑ễm samiang Yô-ap, án nhêng salĩq tỗp tahan 24,000 náq. Con samiang án Sê-badia cỡt cũai pláih loah mpoaq án nhêng salĩq tỗp tahan ki.
8Casâi sỡng: Sam-hut tễ tŏ́ng toiq I-sar cỡt cũai nhêng salĩq tỗp tahan 24,000 náq.
9Casâi tapoât: I-ra con samiang I-kêt tễ tỗp Tacua, án nhêng salĩq tỗp tahan 24,000 náq.
10Casâi tapul: Hê-lêt tễ vil Pê-lô-nit tâng cruang Ep-ra-im cỡt cũai nhêng salĩq tỗp tahan 24,000 náq.
11Casâi tacual: Si-bê-cai tễ vil Husa tễ sâu Sê-rah cỡt cũai nhêng salĩq tỗp tahan 24,000 náq.
12Casâi takêh: Abia-sơ tễ vil Ana-thôt tâng cruang Ben-yamin cỡt cũai nhêng salĩq tỗp tahan 24,000 náq.
13Casâi muoi chít: Ma-harai tễ vil Nê-tô-pha tễ sâu Sê-rah cỡt cũai nhêng salĩq tỗp tahan 24,000 náq.
14Casâi muoi chít la muoi: Be-naya tễ vil Pi-rathôn tễ sâu Ep-ra-im cỡt cũai nhêng salĩq tỗp tahan 24,000 náq.
15Casâi muoi chít la bar: Hêl-dai tễ vil Nê-tô-pha tễ sâu Ôt-niel cỡt cũai nhêng salĩq tỗp tahan 24,000 náq.

Máh Cũai Sốt Tâng Tỗp I-sarel

16Nheq ramứh nâi la ramứh cũai I-sarel ca táq ranáq sốt tâng tỗp alới:
 E-lia-se con samiang Si-cri tâng tỗp Ruben; Sê-patia con samiang Maca tâng tỗp Si-mê-ôn.
17Hasa-bia con samiang Camual tâng tỗp Lê-vi; Sadôc nhêng salĩq nheq tŏ́ng toiq Arôn.
18E-li-hu, la ai Davĩt, tâng tỗp Yuda; Ôm-ri con samiang Mi-kêl tâng tỗp I-sacar.
19It-maya con samiang Ô-badia tâng tỗp Sa-bulôn; Yê-ramôt con samiang At-riel tâng tỗp Nep-tali.
20Hô-sê con samiang A-sasia tâng tỗp Ep-ra-im; Yô-el con samiang Pê-daya tâng tỗp Ma-nasê coah angia mandang pât.
21I-dô con samiang Sa-chari tâng tỗp Ma-nasê coah angia mandang loŏh; Yasiel con samiang Ap-nơ tâng tỗp Ben-yamin.
22A-sarel con samiang Yê-rô-ham tâng tỗp Dan.
 Máh cũai ki cỡt sốt tâng máh tỗp I-sarel.
23Puo Davĩt tỡ bữn noap máh cũai proai bữn tễ bar chít cumo asễng, yuaq Yiang Sursĩ khoiq par‑ữq dŏq ễ yỗn cũai proai I-sarel cỡt rứh rưong sa‑ữi lứq samoât mantỗr ỡt tâng paloŏng. 24Yô-ap con samiang niang Sê-ruya, án mbỡiq chĩc dŏq máh ramứh cũai proai, ma án táq tỡ bữn moâm. Yiang Sursĩ táq tôt tỗp I-sarel, cỗ tian chĩc thrỗq máh cũai proai. Yuaq ngkíq, thrỗq máh cũai proai ma tỡ bữn chĩc dŏq tâng pơ choâiq atỡng tễ ranáq puo Davĩt.

Cũai Ca Nhêng Salĩq Mun Puo

25Nâi la máh ramứh cũai táq ranáq nhêng salĩq mun puo. Tâng máh clống dŏq crơng khong puo bữm, cũai nhêng salĩq ki la At-matet con samiang Adiel. Cớp Yô-nathan con samiang Usiah, án cỡt cũai nhêng salĩq máh clống dŏq crơng puo tâng máh vil cớp ntốq kĩaq tâng nheq cruang I-sarel. 26Ê-tri con samiang Khê-lup nhêng salĩq cũai táq sarái yỗn puo. 27Si-mê tễ vil Rama nhêng salĩq nưong nho puo; cớp Sap-di tễ tỗp Sê-pham nhêng salĩq ntốq dŏq blŏ́ng nho. 28Ba-al Hanan tễ tỗp Ke-dơ nhêng salĩq nỡm palâi o‑li‑vê cớp nỡm tarúng tâng avúng Sê-pala; cớp Yô-at nhêng salĩq ntốq dŏq dỡq o‑li‑vê. 29Si-trai tễ tỗp Sarôn rabán curiaq máh ntroŏq ca chuaq cha pỡ Sarôn; cớp Saphat con samiang At-lai nhêng salĩq cantóh ntroŏq tâng máh avúng. 30Ô-bil tễ tỗp It-ma-el nhêng salĩq máh lac‑da; cớp Yê-dia tễ tỗp Mê-rô-nôt nhêng salĩq máh aséh dễn. 31Yasit tễ tỗp Hacar nhêng salĩq máh cữu cớp mbễq.
 Máh tỗp ki la cũai nhêng salĩq máh mun puo Davĩt.

Cũai Ca Puo Sarhống

32Yô-nathan, cũq puo Davĩt la cũai sarhống rangoaiq lứq cớp bữn rien dáng sa‑ữi. Án cớp Yê-hiel con samiang Hac-mô-ni yống ranáq atỡng máh tỗp con puo. 33Ahi-tô-phel la cũai sarhống cớp puo, cớp Husai tễ vil Akit la yớu puo Davĩt cớp cũai puo dốq sarhống. 34Toâq Ahi-tô-phel cuchĩt chơ, Abia-tha con samiang Be-naya, cớp Yê-hôi-ada, cỡt cũai puo sarhống pláih loah án. Ma Yô-ap la cũai taniap máh tỗp tahan.