27

Kev Tswjhwm Tubrog

1Ntawm no mus yog sau cov Yixalayees cov thawjcoj ntawm tej cuab kwvtij thiab tej xeem thiab lawv cov thawjcoj uas ua haujlwm saib phab ntaub ntawv rau lub tebchaws. Lawv tau faib ua tej pab mus ua haujlwm; ib pab twg muaj nees nkaum plaub txhiab leej, thiab ib pab twg ua haujlwm ib xyoos twg ib hlis.
2Xadiyees tus tub Yasaunpe-as ua tus saib pab ib ntawm lub ib hlis; nws pab muaj nees nkaum plaub txhiab leej. 3Yasaunpe-as yog Peles tus xeebntxwv, nws ua tus saib cov thawj tubrog ntawm lub ib hlis. 4Daudais uas yog Ahaus tus xeebntxwv ua tus saib pab ob ntawm lub ob hlis (Mikelaus yog tus lwm thawj); nws pab muaj nees nkaum plaub txhiab leej. 5Npenayas ua tus saib pab peb ntawm lub peb hlis, nws yog tus povthawj Yehauyadas tus tub; nws pab muaj nees nkaum plaub txhiab leej. 6Npenayas yog ib tug uas ua tau heev ntawm peb caug leej thiab yog tus thawj ntawm peb caug leej ntawd; Npenayas tus tub Amixanpas ua tus uas hloov nws. 7Yau-am tus kwv Axahees ua tus saib pab plaub ntawm lub plaub hlis, thiab nws tus tub Xenpadiyas ua tus hloov nws; nws pab muaj nees nkaum plaub txhiab leej. 8Samehus uas yog Ixehas tus tub xeebntxwv ua tus saib pab tsib ntawm lub tsib hlis; nws pab muaj nees nkaum plaub txhiab leej. 9Ilas ua tus saib pab rau ntawm lub rau hli, nws yog Ikes uas yog cov neeg Tekau-as tus tub; nws pab muaj nees nkaum plaub txhiab leej. 10Helej ua tus saib pab xya ntawm lub xya hli, nws yog cov neeg hauv Peloos uas yog Efalayees cov xeebntxwv; nws pab muaj nees nkaum plaub txhiab leej. 11Xinpekais ua tus saib pab yim ntawm lub yim hli, nws yog cov neeg hauv Husas thiab yog Xalas cuab kwvtij; nws pab muaj nees nkaum plaub txhiab leej. 12Anpi-exes ua tus saib pab cuaj ntawm lub cuaj hlis, nws yog cov neeg hauv Anathaus thiab yog xeem Npeenyamees; nws pab muaj nees nkaum plaub txhiab leej. 13Mahalais ua tus saib pab kaum ntawm lub kaum hli, nws yog cov neeg hauv Netaufas thiab yog Xelas cuab kwvtij; nws pab muaj nees nkaum plaub txhiab leej. 14Npenayas ua tus saib pab kaum ib ntawm lub kaum ib hlis, nws yog cov neeg hauv Pilathoos thiab nws yog xeem Efalayees; nws pab muaj nees nkaum plaub txhiab leej. 15Heledais ua tus saib pab kaum ob ntawm lub kaum ob hlis, nws yog neeg hauv Netaufas (Heedais yog Authaniyees cuab kwvtij); nws pab muaj nees nkaum plaub txhiab leej.

Kev Tswjhwm Txhua Xeem Yixalayees

16-22Ntawm no yog cov thawjcoj ntawm txhua xeem Yixalayees tej npe: