29

Khul Gơnam Ƀing Israel Brơi Pơyơr Kơ Sang Yang

1Giŏng anŭn, pơtao Dawid pơhiăp hăng abih bang ƀing pơjơnum glaĭ pơ anŭn tui anai:
Ană kâo Solomôn jing pô Ơi Adai ruah mă laih. Ñu dŏ hlak ai laih anŭn aka hơmâo tơlơi mưn tŭ ôh. Bruă jao jing prŏng biă mă yuakơ hơdră pơkra sang hiam rô̆ anai jing ƀu djơ̆ kơ mơnuih ôh samơ̆ kơ Yahweh Ơi Adai yơh.
2Kâo hơmâo djru brơi laih abih bang gơnam kâo hơmâo kơ sang yang Ơi Adai kâo, anŭn jing: Mah kơ gơnam mah, amrăk kơ gơnam amrăk, ko̱ng kơ gơnam ko̱ng, pơsơi kơ gơnam pơsơi laih anŭn kơyâo kơ gơnam kơyâo, wơ̆t hăng pơtâo yom ônik kơ khul grŏ̱, pơtâo yom jŭ̱, khul boh pơtâo yom lu ia, wơ̆t hăng abih bang djuai pơtâo hiam hăng pơtâo marbrơ. Abih bang khul gơnam anŭn kâo hơmâo djru brơi laih jing lu biă mă. 3Rơngiao kơ anŭn, rơbeh blai hăng gah ngŏ kơ abih bang gơnam kâo hơmâo djru brơi laih kơ sang yang rơgoh hiam anai, kâo ăt jao pơyơr mah amrăk kâo pô mơ̆n yuakơ kâo jao kâo pô kơ sang yang Ơi Adai kâo. Tui anŭn, ră anai kâo jao pơyơr gơnam anai: 4Klâo-rơbâo talang mah, jing mah hiam biă mă mơ̆ng čar Ôphir, laih anŭn tơjuh-rơbâo talang amrăk čruih, kiăng kơ klôp go̱m hĭ khul pơnăng sang, 5laih anŭn kiăng kơ pơkra abih bang gơnam pơkŏn ƀing treh trah či pơkra. Tui anŭn yơh ră anai, hlơi pô dơ̆ng kiăng kơ pơyơr rơgoh ñu pô kơ Yahweh hăng brơi pơyơr gơnam ñu pô hrơi anai lĕ?
6Giŏng anŭn, ƀing khua djă̱ akŏ khul sang anŏ, ƀing khua moa kơnung djuai Israel, ƀing khua git gai tơhan tơpul rơbâo, tơpul rơtuh wơ̆t hăng ƀing khua moa grơ̆ng glăm bruă mơnuă pơtao jao pơyơr čơmah rơhao biă mă. 7Ƀing gơñu jao pơyơr kơ bruă pơdơ̆ng đĭ sang yang Ơi Adai truh kơ rơma-rơbâo talang hăng sa-rơbăn darik mah, sa-rơbăn talang amrăk, pluh-sapăn-rơbâo talang ko̱ng laih anŭn sa-rơtuh-rơbâo talang pơsơi. 8Hlơi pô hơmâo khul pơtâo yom le̱ng kơ jao brơi kơ Yehiêl ană tơčô Gersôn kiăng kơ gak wai hrŏm hăng gơnam yom biă mă lŏm kơ sang yang Yahweh. 9Ƀing ană plei hơ̆k mơak yuakơ ƀing gơñu hơmâo brơi pơyơr čơmah rơhao laih hăng abih pran jua kơ Yahweh. Pơtao Dawid ăt hơ̆k mơak bă blai mơ̆n.

Tơlơi Dawid Iâu Laĭ

10Dawid bơni hơơč kơ Khua Yang ƀơi anăp abih bang mơnuih pơjơnum glaĭ pơ anih anŭn amăng plei phŭn Yerusalaim tui anai:
  Ơ Yahweh ăh, jing Ơi Adai kơ ơi adon gơmơi Israel,
   bơni hơơč kơ Ih čơdơ̆ng mơ̆ng hlŏng lar truh kơ hlŏng lar.
  11Ơ Yahweh, tơlơi prŏng prin biă mă laih anŭn tơlơi kơtang mơyang jing lŏm kơ Ih,
   tơlơi ang yang, tơlơi dưi hĭ laih anŭn tơlơi ư ang prŏng ăt jing lŏm kơ Ih,
   yuakơ abih bang tơlơi mơnơ̆ng pơ adai adih wơ̆t hăng ƀơi lŏn tơnah anai jing lŏm kơ Ih yơh.
  Ơ Yahweh hơi, lŏn čar Israel anai lŏm kơ Ih yơh;
   ƀing gơmơi pơpŭ pơdun đĭ Ih jing Pô Ba Akŏ kơ abih bang.
  12Mŭk dram laih anŭn tơlơi pơpŭ pơyom anai jing rai mơ̆ng Ih yơh;
   Ih yơh jing Pơtao git gai kơ abih bang.
  Mơ̆ng tơngan Ih yơh tơbiă rai tơlơi kơtang laih anŭn tơlơi dưi
   kiăng kơ pơyom pơdun đĭ laih anŭn pha brơi tơlơi kơtang kơ abih bang.
  13Ră anai, Ơ Ơi Adai gơmơi hơi, ƀing gơmơi bơni hơơč kơ Ih,
   laih anŭn bơni hơơč kơ anăn ang yang Ih.

  14Samơ̆ hlơi kâo jing lĕ?
   Laih anŭn hlơi ƀing ană plei kâo jing
   tơl ƀing gơmơi dưi brơi pơyơr lu čơmah hrup hăng anai lĕ?
  Abih bang tơlơi rai mơ̆ng Ih soh sel
   laih anŭn ƀing gơmơi kơnơ̆ng hơmâo brơi laih kơ Ih
   hơget gơnam tơbiă rai mơ̆ng tơngan Ih đôč.
  15Ƀing gơmơi kơnơ̆ng jing ƀing tuai mơ̆ng ataih ƀơi anăp Ih đôč,
   ăt jing kar hăng ƀing ơi adon gơmơi mơ̆n.
  Khul hrơi ƀing gơmơi dŏ hơdip ƀơi lŏn tơnah anai jing kơnơ̆ng ƀiă hrup hăng tơui đôč,
   ƀu hơmâo tơlơi čang rơmang ôh.
  16Ơ Yahweh Ơi Adai gơmơi hơi,
   abih bang gơnam bă blai anai ƀing gơmơi hơmâo brơi pơyơr
   kiăng pơkra kơ Ih sa boh sang yang kiăng kơ kơkuh pơpŭ kơ Anăn Rơgoh Hiam Ih.
  Gơnam anŭn tơbiă rai mơ̆ng tơngan Ih yơh
   laih anŭn abih bang gơnam anŭn lŏm kơ Ih soh sel.
  17Ơ Ơi Adai kâo hơi, kâo thâo Ih lông lăng pran jua laih anŭn mơak yơh
   tơdang Ih ƀuh hơmâo tơlơi tơpă hơnơ̆ng sa pran.
  Abih bang khul tơlơi anai kâo hơmâo brơi pơyơr laih kơ Ih
   hăng tơlơi kiăng laih anŭn tơlơi kơñăm djơ̆.
  Ră anai kâo mơak mơai
   yuakơ kâo hơmâo ƀuh laih ƀing ană plei Ih hơmâo brơi pơyơr laih kơ Ih hăng tơlơi kiăng.
  18Ơ Yahweh hơi, jing Ơi Adai kơ ƀing ơi adon gơmơi Abraham, Isa̱k laih anŭn Israel,
   rơkâo kơ Ih djă̱ pioh bĕ tơlơi amoaih kiăng anai amăng pran jua ƀing ană plei Ih hlŏng lar
  laih anŭn djă̱ pioh bĕ pran jua tŏng ten gơñu kơ Ih.
  19Rơkâo kơ Ih pha brơi kơ ană kâo Solomôn tơlơi jao pơyơr ñu pô hăng abih pran jua
   kiăng kơ ngă tui khul tơlơi pơđar, tơlơi hơduah kiăng laih anŭn tơlơi pơtă pơtăn Ih
  kiăng kơ pơgiŏng hĭ abih bang tơlơi pơdơ̆ng đĭ sang yang, jing sang hiam rô̆,
   hăng gơnam kâo hơmâo djru brơi laih anŭn.
20Giŏng anŭn, pơtao Dawid pơhiăp hăng abih bang ƀing pơjơnum glaĭ pơ anŭn tui anai, “Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh Ơi Adai ta.” Tui anŭn, abih bang ƀing gơñu bơni hơơč kơ Yahweh Ơi Adai ƀing ơi adon gơñu. Ƀing gơñu bon kơkuh laih anŭn kơkuh pơpŭ ƀơi anăp Yahweh laih anŭn ƀơi anăp pơtao.

Tơlơi Ƀing Israel Pơhaih Kơ Solomôn Jing Pơtao Gơñu

21Amăng hrơi tŏ tui, ƀing Israel pơyơr khul gơnam ngă yang kơ Yahweh wơ̆t hăng khul gơnam pơyơr čuh mơ̆n kơ Ñu, anŭn jing: Sa-rơbâo drơi rơmô tơno, sa-rơbâo drơi triu tơno laih anŭn sa-rơbâo drơi ană triu tơno, hrŏm hăng khul gơnam pơyơr mơñum mơ̆n, laih anŭn ăt hơmâo khul gơnam pơyơr pơkŏn dơ̆ng lu biă mă kơ Yahweh pơala brơi kơ abih bang ƀing Israel. 22Ƀing gơñu ƀơ̆ng hăng mơñum mơak mơai biă mă ƀơi anăp Yahweh amăng hrơi anŭn.
 Giŏng anŭn, ƀing gơñu pơhaih tal dua dơ̆ng kơ tơlơi Solomôn ană pơtao Dawid jing pơtao. Ƀing gơñu trôč ia jâo ƀơi gơ̆ ƀơi anăp Yahweh kiăng kơ jing khua git gai laih anŭn ăt trôč ia jâo ƀơi Zadôk mơ̆n kiăng kơ jing khua ngă yang prŏng hloh.
23Giŏng anŭn, Solomôn dŏ be̱r ƀơi grê pơtao Yahweh hơmâo pơkơjăp kiăng kơ jing pơtao pơala kơ ama ñu Dawid. Ñu đĭ kơyar biă mă laih anŭn abih bang ƀing Israel tui gưt kơ ñu yơh. 24Abih bang ƀing khua moa, ƀing tơhan kơtang wơ̆t hăng abih bang ƀing ană đah rơkơi pơtao Dawid mơ̆n, le̱ng kơ ƀuăn dŏ tŏng ten hăng pơtao Solomôn.
25Yahweh pơpŭ đĭ Solomôn glông biă mă ƀơi anăp abih bang ƀing Israel laih anŭn brơi kơ ñu tơlơi hing ang biă mă hloh kơ ƀing pơtao Israel hlâo kơ ñu.

Tơlơi Pơtao Dawid Tơĭ Pran

26Dawid jing ană đah rơkơi Yisai, ngă pơtao wai lăng abih bang ƀing Israel. 27Ñu wai lăng ƀing Israel amăng pă̱pluh thŭn, anŭn jing tơjuh thŭn amăng plei Hebrôn laih anŭn klâopluh-klâo thŭn amăng plei Yerusalaim. 28Tơdang ñu tơĭ pran, ñu tha biă mă laih. Ñu hơmâo hơdip laih sui biă mă. Ñu ăt jing pơdrŏng laih anŭn arăng pơpŭ pơyom kơ ñu. Ană ñu Solomôn yơh jing pô tŏ tui ñu jing pơtao.
29Bơ kơ khul tơlơi truh amăng rơnŭk pơtao Dawid wai lăng, čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn hlŏng truh kơ hơnăl tuč, arăng čih pioh tơlơi anŭn amăng hră čih pioh klâo čô pô pơala anai: Samuêl, Nathan laih anŭn Gad, 30wơ̆t hăng abih bang djŏp mơta tơlơi rơnŭk wai lăng ñu hăng tơlơi dưi ñu, hrŏm hăng khul tơlơi truh kơ ñu, kơ ƀing Israel laih anŭn kơ abih bang lŏn čar pơkŏn mơ̆n.