3

Tỗp Con Samiang Puo Davĩt

1Nâi la máh tỗp con samiang puo Davĩt ca canỡt bo án ỡt tâng vil Hep-rôn, bữn neq: Con clúng la Am-nôn; mpiq án ramứh Ahi-nũam tễ vil Ye-triel. Con bar la Daniel; mpiq án ramứh Abi-kêl la cán cumai tễ vil Car-mel. 2Con pái la Ap-salôm; mpiq án ramứh Maca con cumũr puo Tal-mai, puo cruang Kê-sur. Con pỗn la Adô-nacha; mpiq án ramứh Hakit. 3Con sỡng la Sê-patia; mpiq án ramứh Abi-tal. Con tapoât la I-triam; mpiq án ramứh Ec-la. 4Tâng clống tapul cumo tadĩ bo Davĩt cỡt puo tâng vil Hep-rôn, án bữn con samiang tapoât náq ki.
 Davĩt cỡt puo tâng Yaru-salem pái chít la pái cumo, cớp án bữn con samiang sa‑ữi náq ễn.
5Bat-si-ba lacuoi Davĩt, con mansễm Amiel, án canỡt pỗn náq con samiang, ramứh Samua, Sô-bap, Nathan, cớp Sa-lamôn.
6Puo Davĩt noâng bữn takêh náq con samiang ễn, ramứh neq: I-phar, E-li-sua, E-li-phalet, 7Nô-ca, Ne-phéc, Yaphia, 8E-li-sama, E-lia-da, cớp E-li-phalet. 9Ma án noâng bữn sa‑ữi náq con samiang ễn tễ máh lacuoi cỗiq. Cớp án bữn muoi lám con mansễm hỡ, ramứh Tamar.

Tŏ́ng Toiq Puo Sa-lamôn

10Tŏ́ng toiq tễ máh con samiang puo Sa-lamôn, noap tễ dỡi mpoaq toau toâq dỡi con, bữn neq: Sa-lamôn, Rê-habũam, Abia, Asa, Yê-hô-saphat, 11Yê-hô-ram, Aha-sia, Yô-at, 12Ama-siah, A-saria, Yô-tham, 13Ahat, Hê-sakia, Ma-nasê, 14Amon, cớp Yô-sia. 15Yô-sia bữn con samiang pỗn náq, ramứh Yô-hanan, Yê-hôi-akim, Sê-dakia, cớp Yũa-hát. 16Yê-hôi-akim bữn bar náq con samiang, ramứh Yê-hôi-akin cớp Sê-dakia.

Tŏ́ng Toiq Puo Yê-hôi-akin

17Nâi la máh tŏ́ng toiq puo Yê-hôi-akin ca tỗp Ba-bulôn cỗp. Yê-hôi-akin bữn tapul náq con samiang, ramứh Sial-tiel, 18Mal-ki-ram, Pê-daya, Sê-nasar, Yê-camia, Hô-sama, cớp Nê-dabia. 19Pê-daya bữn con bar náq samiang, ramứh Saru-babel cớp Si-mê. Saru-babel bữn bar náq con samiang, ramứh Mê-sulam cớp Ha-nania, cớp án bữn muoi noaq con mansễm, ramứh Sê-lô-mit. 20Án noâng bữn sỡng náq con samiang ễn, ramứh Ha-suba, Ô-hêl, Be-rakia, Hasa-dia, cớp Yusap He-set.
21Ha-nania bữn bar náq con samiang, ramứh Pê-latia cớp Yê-saya. Yê-saya la mpoaq Rê-phaya, Rê-phaya la mpoaq Ar-nan, Ar-nan la mpoaq Ô-badia, cớp Ô-badia la mpoaq Sê-cania. 22Sê-cania bữn muoi lám con samiang, ramứh Sê-maya. Cớp án bữn sỡng náq châu samiang, ramứh Hatut, I-cal, Baria, Nê-aria, cớp Saphat. 23Nê-aria bữn pái náq con samiang, ramứh E-lia-nai, Hit-kia, cớp At-racam. 24E-lia-nai bữn tapul náq con samiang, ramứh Hô-davia, E-lia-sip, Pê-laya, Acup, Yô-hanan, De-laya, cớp A-nani.