3

Tavi cov tub

1Tavi cov tub kws yug rua huv Heploo yog le nuav. Nwg tug tub hlub yog Aanoo kws Ahinau‑aa huv Yile‑ee yug. Tug ob yog Taniyee kws Anpikayi huv Khamee yug. 2Tug peb yog Axaloo. Nwg nam yog Ma‑akha kws yog cov Kesu tug vaajntxwv Thaamai tug ntxhais. Tug plaub yog Antauniya. Nwg nam yog Hakis. 3Tug tswb yog Sefathiya kws Anpithaa yug. Tug rau yog Ile‑aa kws Tavi tug quaspuj Elag yug. 4Rau tug nuav puavleej yug huv lub moos Heploo. Tavi nyob qhov ntawd kaav tau xyaa xyoo hab rau lub hli. Nwg nyob huv lub nroog Yeluxalee kaav tau peb caug peb xyoos. 5Tavi cov tub kws yug rua huv Yeluxalee yog le nuav, Sime‑a, Saunpam, Nathaa hab Xalaumoo. Plaub tug nuav yog Ami‑ee tug ntxhais Npasuva yug. 6Hab Iha, Elisama, Elifele, 7Nauka, Nefe, Yafia, 8Elisama, Eliyanta, Elifele, huvsw yog cuaj leeg. 9Cov nuav puavleej yog Tavi cov tub kws tsw suav nwg cov hluas nkauj tej tub. Hab Thama yog puab le muam.

Xalaumoo caaj ceg

10Xalaumoo caaj ceg yog le nuav. Xalaumoo tug tub yog Lehaunpau‑aa, Lehaunpau‑aa tug tub yog Anpiya, Anpiya tug tub yog Axa, Axa tug tub yog Yehausafa, 11Yehausafa tug tub yog Yaulaa, Yaulaa tug tub yog Ahaxiya, Ahaxiya tug tub yog Yau‑as, 12Yau‑as tug tub yog Amaxiya, Amaxiya tug tub yog Axaliya, Axaliya tug tub yog Yauthaa, 13Yauthaa tug tub yog Aha, Aha tug tub yog Hexekhiya, Hexekhiya tug tub yog Manaxe, 14Manaxe tug tub yog Amoo, Amoo tug tub yog Yauxiya. 15Yauxiya cov tub mas tug hlub yog Yauhanaa, tug ob yog Yehauyakhi, tug peb yog Xentekhiya, tug plaub yog Salu. 16Yehauyakhi caaj ceg yog le nuav, nwg tug tub yog Yekhauniya, Yekhauniya tug tub yog Xentekhiya. 17Yekhauniya kws raug nteg coj moog le tub yog Se‑athi‑ee, 18Makhilaa, Pentaya, Senaxa, Yekhamiya, Hausama hab Nentanpiya. 19Pentaya cov tub yog Xelunpanpee hab Sime‑i. Xelunpanpee cov tub yog Mesulaa hab Hananiya, hab ob tug le muam hu ua Selaumi. 20Hab Hasunpa, Auhee, Npelekhiya, Haxantiya hab Yusahexe, huvsw tswb leeg. 21Hananiya cov tub yog Pelathiya hab Yesaya. Yesaya tug tub yog Lefaya, Lefaya tug tub yog Alanaa, Alanaa tug tub yog Aunpantiya, Aunpantiya tug tub yog Sekhaniya. 22Sekhaniya tug tub yog Semaya. Semaya cov tub yog Hathu, Ikaa, Npaliya, Ne‑aliya hab Safa, huvsw rau leej. 23Ne‑aliya cov tub yog Eli‑aunai, Hikhiyas hab Alikhaa, huvsw peb tug. 24Eli‑aunai cov tub yog Hauntaviya, Eliyasi, Pelaya, Akhu, Yauhanaa, Ntelaya hab Anani, huvsw xyaa leej.