3

Ndaawitv Nyei Dorn

(Beiv mangc 2 Saa^mu^en 3:2-5; 5:13-16; 1 Zunh Doic Douh 14:3-7)

1Naaiv se Ndaawitv yiem He^mbo^lon wuov zanc duqv daaih nyei dorn.
Dorn-hlo nyei mbuox heuc Amnon. Se Yitv^le^en Mienh, Aa^hi^no^am, yungz nyei dorn.
Da'nyeic dauh dorn, Ndaa^ni^en, se Kaanmen Mienh, Aa^mbi^gaa^yin, yungz nyei dorn.
2Da'faam dauh dorn, Apc^saa^lom, se Gesu nyei hungh, Tanmai, nyei sieqv, Maa^aa^kaa, yungz nyei dorn.
Da'feix dauh dorn, Aa^ndo^ni^yaa, se Hakv^gitc yungz nyei dorn.
3Da'hmz dauh dorn, Se^faa^ti^yaa, se Aa^mbi^tan yungz nyei dorn.
Da'luoqc dauh dorn, Itc^le^am, se Ndaawitv nyei auv, Ekc^laa, yungz nyei dorn.
4Naaiv deix juqv dauh dorn se Ndaawitv yiem He^mbo^lon duqv daaih nyei dorn. Yiem naaic ninh gunv siec hnyangx caux juqv hlaax nyieqc.
Ndaawitv yiem Ye^lu^saa^lem gunv faah ziepc faam hnyangx
5yaac yiem naaic duqv naaiv deix fu'jueiv.
Maaih Si^me^aa, So^mbapc, Naatan, caux Saa^lo^morn. Naaiv deix biei dauh se Am^mi^en Mienh, Mbatc^qe^mbaa, yungz nyei dorn.
6Aengx maaih Ipc^haa, E^li^su^waa, En^be^letv, 7Nogaa, Nefekv, Yaafie, 8E^li^saa^maa, E^li^yaa^ndaa caux E^li^fe^letv. Yietc zungv maaih nduoh dauh. 9Naaiv deix yietc zungv se Ndaawitv nyei dorn. Cuotv liuz naaiv aengx maaih ninh nyei jaav-zeih auv nyei dorn mbuo. Taamaa zoux ninh mbuo nyei muoc.

Saa^lo^morn Hungh Nyei Zeiv-Fun

10Saa^lo^morn nyei dorn se Le^hox^mbo^am,
Le^hox^mbo^am nyei dorn se Aa^mbi^yaa, Aa^mbi^yaa nyei dorn se Aasaax, Aasaax nyei dorn se Ye^ho^saa^fatv,
11Ye^ho^saa^fatv nyei dorn se Ye^ho^lam, Ye^ho^lam nyei dorn se Aa^hatc^yaa, Aa^hatc^yaa nyei dorn se Yo^aatc,
12Yo^aatc nyei dorn se Aa^maa^si^yaa, Aa^maa^si^yaa nyei dorn se Aa^saa^li^yaa, Aa^saa^li^yaa nyei dorn se Yotaam,
13Yotaam nyei dorn se Aa^hatc, Aa^hatc nyei dorn se He^se^ki^yaa, He^se^ki^yaa nyei dorn se Maa^natv^se,
14Maa^natv^se nyei dorn se Ammon, Ammon nyei dorn se Yo^si^yaa.
15Yo^si^yaa nyei dorn maaih
Yo^haa^nan zoux dorn-hlo,
Ye^ho^yaa^kim zoux da'nyeic dauh,
Se^nde^ki^yaa zoux da'faam dauh,
Sanlum zoux da'feix dauh.
16Ye^ho^yaa^kim nyei dorn maaih Ye^ho^yaa^kin, Ye^ho^yaa^kin nyei dorn maaih Se^nde^ki^yaa.

Ye^ho^yaa^kin Nyei Zeiv-Fun

17Naaiv se zuqc caangv mingh Mbaa^mbi^lon wuov dauh Ye^ho^yaa^kin nyei zeiv-fun.
Maaih ninh nyei dorn, Se^an^ti^en,
18aengx maaih Man^ki^laam, Be^ndaa^yaa, Se^naatv^saa, Ye^kaa^mi^yaa, Ho^saa^maa caux Ne^ndaa^mbi^yaa.
19Be^ndaa^yaa nyei dorn maaih Se^lupv^mbaa^mben caux Si^me^i.
Se^lupv^mbaa^mben nyei dorn maaih Me^sun^laam caux Haa^nan^yaa. Ninh mbuo nyei muoc heuc Se^lo^mitv.
20Aengx maaih biaa dauh dorn, mbuox heuc Haa^su^mbaa, O^hen, Mbe^le^ki^yaa, Haa^saax^ndi^yaa caux Yusapv Hesetc.
21Haa^nan^yaa nyei dorn maaih Be^laa^ti^yaa caux Ye^saa^yaa. Yaac maaih Ye^saa^yaa nyei dorn, Le^fai^yaa, caux Le^fai^yaa nyei dorn, Aannan, caux Aannan nyei dorn, O^mbaa^ndi, caux O^mbaa^ndi nyei dorn, Se^kaa^ni^yaa, caux Se^kaa^ni^yaa nyei dorn.
22Se^kaa^ni^yaa maaih nduqc dauh dorn, mbuox heuc Se^mai^aa. Se^mai^aa nyei dorn, maaih Hatv^tatv, I^gaan, Mbaa^li^yaa, Ne^aa^li^yaa, caux Saafatv. Yietc zungv maaih juqv dauh.
23Ne^aa^li^yaa maaih buo dauh dorn. Maaih E^li^o^nai, He^se^ki^yaa caux Atc^li^kam.
24E^li^o^nai maaih siec dauh dorn. Maaih Ho^ndaa^wi^yaa, E^li^yaa^sipv, Be^lai^yaa, Akc^kupc, Yo^haa^nan, Nde^lai^yaa caux Aa^naa^ni.