4

Noi Deh Y-Yuda Jêh Ri Y-Simêôn

1Phung kon bu klâu Y-Yuda: Y-Pêres, Y-Hêsron, Y-Kar mi, Y-Hur jêh ri Y-Sôbal. 2Y-Rê aya kon bu klâu Y-Sôbal jêng mbơ̆ ma Y-Jahat, jêh ri Y-Jahat jêng mbơ̆ ma Y-Ahumai jêh ri Y-Jahat, jêh ri Y-Jahat jêng mbơ̆ ma Y-Ahumai jêh ri Y-Lahat. Nây jêng phung mpôl Sôrat. 3Aơ jêng phung kon sau Y-Êtam: Y-Jêrêel, Y-Isma, jêh ri Y-Itbas; jêh ri oh bu ur khân păng jêng H'Hasêlêlpôni, 4jêh ri Y-Pênuel jêng mbơ̆ ma Y-Gêdôr, jêh ri Y-Êser jêng mbơ̆ ma Y-Husa. Aơ phung kon bu klâu Y-Hur, kon bôk rah Y-Êphrata mbơ̆ Y-Betlêhem. 5Y-Asur mbơ̆ Y-Têkôa, geh bar hê ur, H'Hêla jêh ri H'Nara. 6H'Nara deh ăn păng Y-Ahusam, Y-Hêpher, Y-Têmêni, jêh ri Y-Hahastari. Nây jêng phung kon bu klâu H'Nara. 7Phung kon bu klâu H-Hêla: Y-Sêret, Y-Sôhar, Y-Êtnan, 8Y-Kôs jêng mbơ̆ ma Y-Anup, Y-Sôbêba, jêh ri phung mpôl Aharhel kon bu klâu Y-Harum. 9Y-Jabes geh nau bu yơk lơn ma phung oh nâu păng; jêh ri mê̆ păng ntơ amoh păng Y-Jabes, lah, "Yorlah gâp deh ma păng đah nau ji." 10Y-Jabes kuăl mbơh sơm ma Brah Ndu Israel, lah, "Lơi dĭng may mâu ăn ôh ma gâp nau ueh lăng, pơk an huy n'har bri gâp; jêh ri dăn ti may sâm king gâp, gay ma may mra chiă uănh gâp bơh nau mhĭk gay ma nau nây lơi tât ôh ma gâp!" Brah Ndu ăn ma păng nau păng dăn jêh. 11Y-Kêlup oh Y-Suah jêng mbơ̆ ma Y-Mêhir, nơm jêng mbơ̆ ma Y-Êstôn. 12Y-Êstôn jêng mbơ̆ ma Y-Betrapa, Y-Pasêa, jêh ri Y-Têhina mbơ̆ Y-Irnahas. Nây phung oh Y-Rêka. 13Phung kon bu klâu Y-Kênas: Y-Ôtniel jêh ri Y-Sêraya; jêh ri phung kon bu klâu Y-Ôtniel: Y-Hatat jêh ri Y-Mêônôthai. 14Y-Mêônôthai jêng mbơ̆ ma Y-Ôphra; jêh ri Y-Sêraya jêng mbơ̆ ma Y-Jôap, chô che Y-Gêharasim phung khân păng gŭ tâm rlŭng trah chap meh bu ntơ pô nây yorlah khân păng jêng phung blau kan. 15Phung kon bu klâu Y-Kalep, kon bu klâu Y-Jêphunê: Y-Iru, Y-Êla, jêh ri Y-Nam; jêh nây phung kon bu klâu Y-Êla: Y-Kênas. 16Phung kon bu klâu Y-Jahalel: Y-Sip, Y-Sipa, Y-Tiria, jêh ri Y-Asarel. 17Phung kon bu klâu Y-Êsra: Y-Jêter, Y-Mêret, Y-Êpher, jêh ri Y-Jalôn. Phung aơ jêng kon bu klâu H'Bitia kon bu ur hađăch Pharaôn, jêng ur ma Y-Mêret. Păng ntreo jêh ri deh ma Y-Miriam, jêh ri Y-Isba mbơ̆ Y-Êstêmôa. 18Ur păng jêng du huê Yuda, deh ma Y-Jaret mbơ̆ Y-Gêdôr, Y-Hêber mbơ̆ ma Y-Sôkô, jêh ri Y-Jêkutiêl mbơ̆ Y-Sanôa. 19Phung kon bu klâu ur Y-Hôdia oh bu ur Y-Naham, jêng mbơ̆ ma Y-Keila bu klâu Garmi, jêh ri Y-Êstêmôa, bunuyh Makatit. 20Phung kon bu klâu Y-Simôn: Y-Amnôn, Y-Rina, Y-Benhawan, jêh ri Y-Tilôn. Phung kon bu klâu Y-Tsi: Y-Sôhet jêh ri Y-Bensôhet. 21Phung kon bu klâu Y-Sêla kon bu klâu Y-Yuda: Y-Er mbơ̆ Y-Lêka, Y-Lada mbơ̆ Y-Marêsa, jêh ri phung ndŭl mpôl pah kan brai mhay ta ƀon Betasbêa. 22Geh Y-Jôkim, jêh ri phung ƀon Kôsêba, Y-Jôas jêh ri, Y-Sarap, nơm chiă uănh n'gor Môap jêh ri plơ̆ sĭt tay ma ƀon Lêhem (Sămƀŭt bu chih amoh khân păng bơh rô̆ kăl e) 23Nây jêng phung mon glah jêh ri phung gŭ ta ƀon Nêtaim jêh ri ƀon Gêdêra; khân păng gŭ ta nây ndrel ma hađăch gay pah kan ma păng.

Phung Kon Sau Y-Simêôn

24Phung kon bu klâu Y-Simêôn: Y-Nêmuel Y-Jamin, Y-Jarip, Y-Sêra, Y-Saul; 25Y-Salum jêng kon bu klâu păng ndrel ma Y-Mip sam jêh ri Y-Misma. 26Phung kon bu klâu Y-Mis ma: Y-Hamuel, Y-Sakur, Y-Simei. 27Bi Y-Simei geh jê̆t ma prao nuyh kon bu klâu jêh ri prao nuyh kon bu ur. Ƀiă lah phung nâu păng mâu geh kon âk ôh; jêh ri lĕ rngôch mpôl khân păng tâm rđĭl đah phung Yuda mâu jêng bĭk rơ̆ ôh. 28Khân păng gŭ tâm ƀon Bêr-Sêba, ƀon Môlada, ƀon Hasar-Sual, 29ƀon Bilha, ƀon Êsem, ƀon Tôlat, 30ƀon Bêthuet, ƀon Hôrma, ƀon Siklak, 31ƀon Bet-Markabôt, ƀon Hasan susim, ƀon Bet-Biri, jêh ri ƀon Saraim. Nây ƀon toyh khân păng kŏ tât ma rnôk Y-David chiă uănh. 32Jêh ri ƀon jê̆ khân păng geh Êtam, Ain, Rimôn, Tôken, jêh ri Asan, prăm rplay ƀon, 33ndrel ma lĕ rngôch ƀon jê̆ gŭ jŭm tât ta ƀon Baal. Nây ntŭk khân păng gŭ, jêh ri khân păng djôt prăp Sămƀŭt ƀoi yau khân păng. 34Geh Y-Mêsôbap, Y-Jamlek, Y-Jôsa, kon bu klâu Y-Amasia, 35Y-Jôel, Y-Jêhu kon bu klâu Y-Yôsibia, sau Y-Sêraya, se Y-Asiêl, 36Y-Êliô ênai, Y-Jakôba, Y-Jêsahaya, Y-Asaya, Y-Adiêl, Y-Jêsimiêl, Y-Bênaya. 37Y-Sisa kon bu klâu Y-Sipi, Sau Y-Alôn, se Y-Jêdaya, săn Y-Simri jêng kon bu klâu Y-Sêmay a. 38Lĕ rngôch phung nây jêng phung kôranh tâm noi deh khân păng, ndŭl deh khân păng hao bĭk ngăn. 39Khân păng nsong tât ta ntŭk lăp ƀon Gêdôr, tât ta mpeh palơ rlŭng, gay joi ndrêch gơ̆ ma biăp khân păng; 40ntŭk khân păng saơ ndrêch gơ̆ ueh, jêh ri ntŭk ndrêch gơ̆ jêng toyh, rngơt klăk jêh ri đăp mpăn; kăl e noi deh Cham gŭ ta nây. 41Phung nây bu chih amoh kăl e, tâm rnôk Y-Hêsêkia; hađăch Yuda, jêh ri hăn lơh lĕ rngôch phung Mêunim gŭ ta nây tâm nhuang ntŭk ngih bok khân păng, jêh ri gŭ ta ntŭk khân păng, yorlah ta nây geh ndrêch gơ̆ ma biăp khân păng. 42Tâm noi Simêôn geh prăm rhiăng bu klâu hăn hao tât yôk Sêir. Phung kôranh khân păng jêng Y-Pêlatia, Y-Nêaria, Y-Rêphaya, jêh ri Y-Usiêl, phung kon bu klâu Y-Isi; 43jêh ri khân păng ƀư rai phung Amalek klaih hôm e klen, jêh ri khân păng gŭ ta nây tât ma nar aơ.