4

Yuta caaj ceg

1Yuta cov tub yog Peles, Hexaloo, Khami, Hawj hab Saunpaa. 2Saunpaa tug tub Le‑aya yog Yahas txwv, Yahas yog Ahumai hab Laha txwv. Cov nuav yog cov Xaula cov quas cum. 3Cov nuav yog Etaa le tub, Yile‑ee, Isama hab Inpa. Puab tug muam hu ua Haxeleephauni. 4Penu‑ee yog Kentau txwv hab Exaw yog Husa txwv. Cov nuav yog Hawj cov tub. Hawj yog Efatha tug tub hlub, Efatha yog tug kws rhawv lub moos Npelehee. 5Asu kws yog Thekhau‑a txwv muaj ob tug quaspuj, yog Hela hab Na‑ala. 6Na‑ala yug tau tub rua nwg yog Ahuxaa, Hefaw, Themeni hab Ha‑ahathali. Cov nuav yog Na‑ala le tub. 7Hela cov tub yog Xeleg, Ixaha hab Ethanaa. 8Khau yog Anuj hab Xaunpenpa le txwv hab yog Halu tug tub Ahahee cov quas cum lub keeb. 9Yanpes yog tug kws muaj meej thawb dua nwg cov kwvtij. Nwg nam tis nwg lub npe hu ua Yanpes has tas, “Kuv yug nwg mas mob heev.” 10Yanpes thov Yixayee tug Vaajtswv tas, “Thov koj foom koob moov rua kuv hab nthuav kuv tug nrwm teb kuas daav, hab thov koj nrug nraim kuv hab thov koj tsom kwm kuv kuas dim tej kev phem kuv txhad tsw raug mob.” Mas Vaajtswv kuj pub lawv le nwg tau thov. 11Suha tug tijlaug Khelub yog Mehi txwv. Mehi yog Ethoo txwv. 12Ethoo yog Npelafa, Paxe‑a hab Thehina txwv. Thehina yog Inaha txwv. Cov nuav yog cov tuabneeg huv lub moos Lekhas. 13Khena cov tub yog Auni‑ee hab Xelaya. Auni‑ee cov tub yog Hathaj hab Me‑aunauthai. 14Me‑aunauthai yog Aufa txwv, Xelaya yog Yau‑a txwv. Yau‑a yog cov Kehalasi txwv, lub npe hu ua Kehalasi tsua qhov puab suavdawg yog cov nam Kws txawj ua num. 15Yefune tug tub Khalej cov tub yog Ilu, Ela hab Na‑aa. Ela le tub yog Khena. 16Yehalelee cov tub yog Xi, Xifa, Thiliya hab Axalee. 17Exalas cov tub yog Yethaw, Melej, Efaw hab Yaloo. Melej yuav Npithiya kws yog Falau tug ntxhais, nwg xeeb tub hab yug tau Mili‑aa, Samai hab Isanpa kws yog Ethemau‑a txwv. 18Hab Melej yuav ib tug Yutai ua quaspuj mas yug tau Yele kws yog Kentau txwv, hab Henpaw kws yog Xaukhau txwv, hab Yekhuthi‑ee kws yog Xanau‑a txwv. 19Hauntiya tug quaspuj kws yog Nahaa tug muam le tub yug tau Khe‑ila kws yog tuabneeg Kamai, hab Ethemau‑a kws yog tuabneeg Ma‑akha. 20Simoo cov tub yog Aanoo, Libna, Npeehanaa hab Thiloo. Isi cov tub yog Xauhe hab Npeexauhe. 21Yuta tug tub Sela cov tub yog Ws kws yog Lekha txwv hab La‑anta kws yog Malesa txwv, hab tej quas yim Kws txawj ntus ntaub maag huv lub moos Npe Anpe‑a, 22hab Yaukhi hab cov tuabneeg huv lub moos Khauxenpa hab Yau‑as hab Xalaj kws kaav huv Mau‑a tebchaws hab lub moos Yasunpi Lehee. (Cov kws sau taag nuav tub muab sau ca rua thau u lawm). 23Cov nuav yog cov Kws puab laujkaub nyob huv lub moos Netha‑i hab Kentela. Puab nrug vaajntxwv nyob hov ntawd ua vaajntxwv teg num.

Xime‑oo caaj ceg

24Xime‑oo cov tub yog Nemu‑ee, Yami, Yali, Xelag, Sa‑u. 25Sa‑u tug tub yog Salu, Salu tug tub yog Mixaa, Mixaa tug tub yog Misama. 26Misama cov tub yog Hamu‑ee, Hamu‑ee tug tub yog Xakaw, Xakaw tug tub yog Sime‑i. 27Sime‑i muaj kaum rau leej tub hab rau leej ntxhais. Tassws Sime‑i cov kwvtij tsw muaj mivnyuas coob, mas puab cov quas cum txhad tsw fuam vaam coob le xeem Yuta. 28Puab nyob huv lub moos Npe‑awsenpa, Maulanta, Haxasu‑aa, 29Npiha, Exee, Thaulas, 30Npethu‑ee, Hauma, Xilaj, 31Npe Makhanpau, Haxaxuxi, Npenpili hab Sa‑ala‑i. Tej moos nuav yog puab le moos moog txug thaus Tavi ua vaajntxwv kaav. 32Puab tej zej zog yog Etaa, Ayi, Limoo, Thaukhee hab Asaa, huvsw tswb lub moos, 33hab tej zej zog kws nyob puag ncig tej moos hov moog txug ncua lub moos Npa‑aa. Cov nuav yog puab tej chaw nyob, hab puab muaj ntaub ntawv kws sau puab tej quas yim le keeb kwm ca.
34Mesaunpa, Yaalej, Yausa kws yog Amaxiya le tub, 35Yau‑ee, Yehu kws yog Yausinpiya tug tub, Yausinpiya yog Xelaya tug tub hab yog Axi‑ee le xeeb ntxwv, 36Eli‑aunai, Ya‑akhaunpa, Yesauhaya, Axaya, Anti‑ee, Yeximi‑ee, Npenaya, 37hab Sifi tug tub Xixas. Sifi yog Aaloo tug tub, Aaloo yog Yentaya tug tub, Yentaya yog Simi tug tub, Simi yog Semaya tug tub. 38Cov kws has npe taag nuav ua thawj huv puab cov quas cum, hab puab tej ceg kuj fuam vaam coob kawg le. 39Puab tswv moog rua ntawm txujkev kws nkaag moog rua huv lub moos Kentau, moog txug ntawm lub haav saab nub tuaj moog nrhav tshaav zaub rua puab tej yaaj tej tshws noj. 40Puab nrhav tau lub tshaav zaub zoo heev kws zoo yug yaaj yug tshws, hab lub tebchaws daav ntsag quas tu hab tsw muaj kev kub ntxhuv, tsua qhov cov qub tuabneeg kws nyob ua ntej yog Haa caaj ceg. 41Cov kws muaj npe sau ca nuav tau lug nyob rua lub swjhawm kws Hexekhiya ua vaajntxwv kaav Yuta, mas puab ua rua cov qub tuabneeg hab cov tuabneeg Me‑uni kws nyob hov ntawd tej tsev ntaub puam tsuaj taag huvsw, hab ntxuav kuas puab tu noob txug naj nub nwgnuav. Mas puab nyob cov qub tuabneeg tej chaw, vem yog hov ntawd muaj tshaav zaub zoo yug puab tej yaaj tej tshws. 42Puab cov ntawd tswb puas leej kws yog xeem Xime‑oo moog peg lub roob Xe‑i. Cov kws coj puab yog Pelathiya, Ne‑aliya, Lefaya hab Uxi‑ee kws yog Isi cov tub. 43Puab ua kuas cov tuabneeg Amalej kws tswv dim es tseed tshuav nyob puam tsuaj taag, mas puab nyob qhov ntawd txug naj nub nwgnuav.