5

Tŏ́ng Toiq Ruben

1Nâi la máh cũai tễ tŏ́ng toiq Ruben, con samiang clúng Yacốp. Cỗ tian Ruben khoiq bếq parnơi cớp mpiq cỗiq án, chơ bar náq con samiang Yô-sep ễn pláih án bữn chớc con clúng. Yuaq ngkíq, noau tỡ bữn chĩc ramứh Ruben tâng Pơ Tŏ́ng Toiq cỡt con clúng. 2Tam tỗp Yuda bữn cũai clứng cớp rêng hỡn tễ sễm ai canŏ́h, cớp tam alới bữn cũai sốt toâq tễ tŏ́ng toiq alới bữm, ma chớc con samiang clúng noâng ỡt pỡ máh con samiang Yô-sep. 3Ruben la con samiang clúng Yacốp, án bữn pỗn náq con samiang, ramứh Hanoc, Palu, Hê-trôn, cớp Car-mi.
4Con samiang Yô-el la Sê-maya, con samiang Sê-maya la Coc, con samiang Coc la Si-mê, 5con samiang Si-mê la Mi-ca, con samiang Mi-ca la Rê-aya, con samiang Rê-aya la Ba-al, 6cớp con samiang Ba-al la Bê-rah. Bê-rah cỡt cũai plỡ tỗp Ruben, cớp Tic-lat Pi-lasơ puo tỗp Asi-ria cỗp dững án chu cruang canŏ́h.
7Nâi la máh ramứh sễm ai Bê-rah ca cỡt cũai sốt tâng sâu alới ariang noau khoiq chĩc tâng Pơ Tŏ́ng Toiq tỗp Ruben. Alới bữn ramứh neq: Yêl (la cũai sốt lứq), Sa-chari, 8cớp Bê-la con samiang Asat, châu Sê-ma, chễ Yô-el. Tỗp nâi ỡt tâng vil Arô-er cớp tâng cutễq coah angia pỡng yỗn toau toâq vil Ni-bô cớp vil Ba-al Mi-ôn. 9Tỗp alới bữn charán sa‑ữi tâng cruang Ki-liat. Yuaq ngkíq, alới mut ngin ĩt máh cutễq yỗn la‑a mữt-mữ toau toâq pỡ ntốq aiq coah angia mandang loŏh, cớp yỗn toau toâq pỡ crỗng Ơ-phơ-rat.
10Bo Salơ cỡt puo, tỗp Ruben mut chíl tỗp Hacri, cớp cachĩt táh nheq tỗp Hacri tâng ntốq rachíl. Chơ alới ndỡm cutễq cũai ki coah angia mandang loŏh yáng vil Ki-liat.

Tŏ́ng Toiq Cát

11Máh tỗp Cát ỡt coah angia pỡng tỗp Ruben tâng cruang Basan, yỗn toau toâq coah angia mandang loŏh yáng vil Salê-ca. 12Yô-el cỡt cũai sốt tâng tỗp alới, ma Sapham cỡt cũai sốt pưn Yô-el. Ma Yanai cớp Saphat noâng cỡt cũai sốt máh sâu canŏ́h hỡ tâng cruang Basan. 13Máh tŏ́ng toiq alới bữn tapul sâu neq: Mi-kêl, Mê-sulam, Sê-ba, Yô-rai, Yacan, Sĩa, cớp Ê-bêr. 14Máh cũai nâi la con samiang Abi-hêl, ma Abi-hêl la con samiang Huri. Huri la con samiang Yarũah, Yarũah la con samiang Ki-liat, Ki-liat la con samiang Mi-kêl, Mi-kêl la con samiang Yê-si-sai, Yê-si-sai la con samiang Yadô, Yadô la con samiang But. 15Ahi la con samiang Ap-diel, châu Cuni; án cỡt cũai sốt tâng tŏ́ng toiq án bữm. 16Tỗp alới ỡt tâng cruang Basan cớp cruang Ki-liat, tâng máh vil cớp tâng máh ruang bát Sarôn. 17Máh cũai nâi noau khoiq chĩc dŏq ramứh alới tâng Pơ Tŏ́ng Toiq; bo ki Yô-tham cỡt puo cruang Yuda, ma Yê-rabũam cỡt puo tâng cruang I-sarel.

Tahan Ca Ỡt Coah Angia Mandang Loŏh

18Tâng tỗp Ruben, Cát, cớp Ma-nasê coah angia mandang loŏh, alới bữn tahan khoiq rien ễp yống khễl, dau, cớp tamĩang, la 44,760 náq. 19Tỗp alới rachíl cớp tỗp Hacri, Yê-tur, Naphit, cớp Nô-dap. 20Tỗp alới sa‑âm Yiang Sursĩ samoât samơi lứq, cớp alới câu sễq Ncháu chuai alới. Chơ Yiang Sursĩ ta‑ỡi sưong santoiq alới câu sễq. Án yỗn alới chíl riap tỗp Hacri cớp máh yớu tỗp ki. 21Chơ tỗp alới ĩt nheq máh charán neq: lac‑da 50,000 lám, cữu 250,000 lám, cớp aséh dễn 2,000. Dếh alới cỗp cũai 100,000 náq. 22Tỗp alới cachĩt táh cũai Hacri sa‑ữi lứq, yuaq yúc trỗ nâi la toâq tễ Yiang Sursĩ. Chơ tỗp alới bữn ỡt tâng ntốq ki toau toâq tangái noau dững alới chu cruang canŏ́h.

Tỗp Ma-nasê Coah Angia Mandang Loŏh

23Tỗp Ma-nasê coah angia mandang loŏh ỡt loâng tâng cruang Basan, toau toâq coah angia pỡng vil Ba-al Her-môn, Sê-nir, cớp tâng dũal cóh Her-môn. Tâng ntốq ki tỗp alới cỡt rứh rưong sa‑ữi lứq ễn. 24Nâi la máh cũai sốt tâng sâu tỗp alới, bữn neq: E-phơ, I-si, E-liel, At-riel, Yê-ramia, Hô-davia, cớp Yadiel. Nheq tữh cũai nâi la moang tahan clŏ́q cớp cỡt cũai sốt tâng sâu ca bữn ramứh parchia parhan.
25Ma nheq tữh tỗp alới tỡ bữn tanoang tapứng chóq Yiang Sursĩ achúc achiac alới sang. Alới táh chíq án, chơ pỡq cucốh sang yiang cũai canŏ́h ca Yiang Sursĩ khoiq tuih aloŏh tễ cruang cutễq ki. 26Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ táq yỗn puo Pũl (Ma Pũl bữn ramứh Tic-lat Pi-lasơ hỡ), cũai sốt tâng cruang Asi-ria, toâq chíl bữn cruang alới. Chơ án dững aloŏh máh tỗp Ruben, Cát, cớp Ma-nasê coah angia mandang loŏh, chơ yỗn alới ỡt tâng máh vil Hala, Habor, Hara, cớp máh vil ỡt mpễr pứh crỗng Cô-san; alới ỡt ngki toau toâq tangái nâi.