6

Phung Kon Sau Y-Lêvi

1Phung kon bu klâu Y-Lêvi: Y-Gersôm, Y-Kôhat, jêh ri Y-Mêrari. 2Phung kon bu klâu Y-Kô hat: Y-Amram, Y-Ishar, Y-Hêbron, Y-Usiêl. 3Phung kon Y-Amram: Y-Arôn, Y-Môis, H'Miriam. Phung kon bu klâu Y-Arôn: Y-Ithamar: Y-Nadap, Y-Abihu, Y-Êlêasar, jêh ri Y-Itham ar. 4Y-Êlêa sar jêng mbơ̆ ma Y-Phinêas, Y-Phinêas jêng mbơ̆ ma Y-Abisua, 5Y-Abisua jêng mbơ̆ ma Y-Buki, Y-Buk, jêng mbơ̆ ma Y-Usi, 6Y-Usi jêng mbơ̆ ma Y-Sêrahia, Y-Sêrahia jêng mbơ̆ ma jêng mbơ̆ ma Y-Mêralôt, 7Y-Mêralôt jêng mbơ̆ ma Y-Amaria, Y-Amaria jêng mbơ̆ ma Y-Ahitup, 8Y-Ahitup jêng mbơ̆ ma Y-Sadôk, Y-Sadôk jêng mbơ̆ ma Y-Ahimas 9Y-Ahimas jêng mbơ̆ ma Y-Asaria, Y-Asaria jêng mbơ̆ ma Y-Jôhanan, 10jêh ri Y-Jôhanan jêng mbơ̆ Y-Asaria, (jêng bunuyh pah kan kôranh ƀư brah tâm ngih Y-Salômôn hŏ ndâk tâm ƀon Yêrusalem). 11Y-Asaria jêng mbơ̆ ma Y-Amaria, Y-Amaria jêng mbơ̆ ma Y-Ahitup, 12Y-Ahitup jêng mbơ̆ ma Y-Sadôk, Y-Sadôk jêng mbơ̆ ma Y-Salum. 13Y-Salum jêng mbơ̆ ma Y-Hilkia, Y-Hilkia jêng mbơ̆ ma Y-Asaria, 14Y-Asaria jêng mbơ̆ ma Y-Sêraya, Y-Sêraya jêng mbơ̆ ma Y-Jêhô-sadak, 15jêh ri Y-Jêhôsadak hăn jêng bună ma ti Nebu katnetsar. 16Phung kon bu klâu Y-Lêvi: Y-Gersôm, Y-Kôhat, jêh ri Y-Mêrari. 17Aơ jêng amoh phung kon bu klâu Y-Gersôm: Y-Lipni jêh ri Y-Simei. 18Phung kon bu klâu Y-Kôhat: Y-Amram, Y-Ishar, Y-Hêbron jêh ri Y-Usiêl. 19Phung kon buklâu Y-Mêrari: Y-Mahil jêh ri Y-Musi. Nây jêng mpôl phung Lêvi tĭng noi deh khân păng. 20Kon buklâu Y-Gersôm: Y-Lipni, Y-Jahat, Y-Sima, 21Y-Jôa, Y-Idô, Y-Sêra, Y-Jêatêrai. 22Phung kon buklâu Y-Kôhat: Y-Aminadap, Y-Kôrê, Y-Asir, 23Y-Êlkana, Y-Êbiasap, Y-Asir, 24Y-Jahat, Y-Uriêl, Y-Usia, jêh ri Y-Sal, 25Phung kon buklâu Y-Êlkana: Y-Amasai, jêh ri Y-Ahimôt, 26Y-Êlkana, Y-Sôphai; Y-Nahat, 27Y-Êliap, Y-Jêrôham, Y-Êlkana. 28Phung kon buklâu Y-Samuel: Y-Yôel kon bôk rah, Y-Ahisa kon rơh bar. 29Phung kon buklâu Y-Mêrari: Y-Mahli, Y-Lipni, Y-Simei, Y-Usa, 30Y-Simêa, Y-Hagia, jêh ri Y-Asia.

Phung Mprơ Tâm Ngih Brah Y-David Dơm Kan

31Aơ jêng phung bunuyh Y-David dơm kan mprơ tâm ngih brah Yêhôva, jêh bu tung leo hip ta nây. 32Khân păng pah kan ma nau mprơ ta năp ngih bok tâm rƀŭn, kŏ tât tơ lah Y-Salômôn ndâk lôch jêh ngih Yêhôva tâm ƀon Yêrusalem; jêh ri khân păng pah kan tĭng nâm di tâm ndăch. 33Phung aơ jêng phung buklâu kon buklâu khân păng pah kan nây. Phung kon buklâu Y-Kôhat: geh Y-Hêman jêng nơm kreh, nơm mprơ jêng kon buklâu Y-Yôel, Y-Yôel kon buklâu Y-Samuel, 34Y Samuel kon bu klâu Y-Êlkana, Y-Êlkana kon buklâu Y-Jêrôham, Y-Jêrôham kon buklâu Y-Êliêl, Y-Êliêl kon buklâu Y-Tôa, 35Y-Tôa kon buklâu Y-Sup, Y-Sup kon buklâu Y-Êlkana, Y-Êlkana kon bu klâu Y-Mahat, Y-Mahat kon buklâu Y-Amasai, 36Y-Amasai kon buklâu Y-Êkana, Y-Êlkana kon buklâu Y-Yôel, Y-Yôel kon buklâu Y-Asaria, Y-Asaria kon kon bu klâu Y-Sephania, 37Y-Sêphania kon bu klâu Y-Tahat, Y-Tahat kon Y-Asir, Y-Asir kon buklâu Y-Êbiasap, Y-Êbiasap kon bu klâu Y-Kôrê, 38Y-Kôrê kon buklâu Y-Tshar, Y-Tshar kon bu klâu Y-Kôhat, Y-Kôhat kon bu klâu Y-Lêvi, Y-Lêvi kon bu klâu Y-Israel. 39Y-Asap, oh Y-Hêman, nơm gŭ mpeh pama păng, Y-Asap kon bu klâu Y-Bêrêkia, Y-Bêrêkia kon bu klâu Y-Simêa, 40Y-Simêa kon buklâu Y-Mikal, Y-Mikal kon buklâu Y-Baseya, Y-Baseya kon bu klâu Y-Malkija, 41Y-Malkija kon bu klâu Y-Êtni, Y-Êtni kon bu klâu Y-Sera, Y-Sera kon bu klâu Y-Adaya, 42Y-Adaya kon bu klâu Y-Êthan, Y-Êthan kon bu klâu Y-Sima, Y-Sima kon bu klâu Y-Simei. 43Y-Simei kon bu klâu Y-Jahat, Y-Jahat kon bu klâu Y-Gersôm, Y-Gersôm kon bu klâu Y-Lêvi. 44Phung kon bu klâu Y-Mêrari, oh nâu khân păng, gŭ mpeh pa chiau da dê, geh Y-Êthan kon bu klâu Y-Kisi, Y-Kisi kon bu klâu Y-Apdi, Y-Apdi kon bu klâu Y-Maluk, 45Y-Maluk kon bu klâu Y-Hasabia, Y-Hasabia kon buklâu Y-Amasia, Y-Amasia kon buklâu Y-Hilkia, 46Y-Hilkia kon buklâu Y-Amsi, Y-Amsi kon buklâu Y-Bani, Y-Bani kon buklâu Y-Sêmer, 47Y-Sêmer kon bu klâu Y-Mahil, Y-Mahil kon buklâu Y-Musi, Y-Musi kon bu klâu Y-Mêrari, Y-Mêrari kon bu klâu Y-Lêvi. 48Phung oh nâu khân păng, jêng phung Lêvi êng, bu dơm kan jêh ma lĕ rngôch kan ngih bok tâm ngih Brah Ndu.

Phung Kon Sau Y-Arôn

49Ƀiălah Y-Arôn jêh ri phung kon bu klâu păng nhhơr ndơ ta kalơ nơng ndơ nhhơr gŭch jêh ri ta kalơ nơng ndơ nhhơr ƀâu kah ma lĕ rngôch kan tâm ntŭk kloh ueh ngăn, jêh ri gay ƀư tâm chuai nau tih ăn kloh ma phung Israel, tĭng nâm nau Y-Môis oh mon Brah Ndu 50Aơ phung kon bu klâu Y-Arôn: Y-Êlêasar kon bu klâu păng; Y-Phinêas kon bu klâu Y-Êlêasar; Y-Abisua kon bu klâu Y-Phinêas; 51Y-Buki kon bu klâu Y-Abisua, Y-Usi kon buklâu Y-Buki, Y-Sêrahia kon buklâu Y-Usi, 52Y-Mêraiôt kon buklâu Y-Sêrahia, Y-Amrari kon buklâu Y-Mêraiôt, Y-Ahitup kon bu klâu Y-Amaria, 53Y-Sadôk kon bu klâu Y-Ahi tup, Y-Ahimas kon bu klâu Y-Sadôk.

Ƀon Phung Lêvi

54Aơ jêng ntŭk gŭ phung kon sau Y-Arôn, tĭng nâm ntŭk njơh tâm nkual n'har bri khân păng tĭng ndŭl mpôl Kôhat tâm nchroh lor lơn, 55ma khân păng bu ăn ƀon Hêbron tâm n'gor Yuda nđâp ndrêch gơ̆ văr jŭm, 56ƀiălah bu ăn mir jêh ri ƀon jê̆ ma Y-Kalep kon bu klâu Y-Jêphunê. 57Khân păng ăn ma phung kon bu klâu Y-Arôn ƀon prăp du krap: ƀon Hêbron, ƀon Lipna ndrel ma ndrêch gơ̆, ƀon Jatir, ƀon Êstêmôa ndrel ma ndrêch gơ̆, 58ƀon Hilên ndrel ma ndrêch gơ̆, ƀon Dêbin ndrel ma ndrêch gơ̆, 59ƀon Asan ndrel ma ndrêch gơ̆, jêh ri ƀon Betsêmes ndrel ma ndrêch gơ̆; 60jêh ri tâm nkual Benjamin bu ăn ƀon Gêba ndrel ma ndrêch gơ̆, ƀon Alêmet ndrel ma ndrêch gơ̆, jêh ri ƀon Anathôt ndrel ma ndrêch gơ̆. Lĕ rngôch ƀon toyh tâm lĕ rngôch mpôl khân păng geh jê̆t ma pe rplay ƀon. 61Ma phung Kôhat hôm e bu ăn jêh ma nau tâm nchroh du n'gul mpôl phung Manasê jê̆t rplay ƀon. 62Ma phung Gersôm tĭng nâm mpôl khân păng bu ăn jê̆t ma pe rplay ƀon toyh bơh mpôl phung Isakar, phung Aser, phung Naptali jêh ri phung Manasê tâm n'gor Basan. 63Ma phung Mêrari tĭng nâm mpôl khân păng bu ăn jê̆t ma bar rplay ƀon toyh bơh mpôl phung Ruben, phung Gat, jêh ri phung Sabulôn. 64Pôri phung ƀon lan Israel ăn ma phung Lêvi âk rplay ƀon toyh ndrel ma ndrêch gơ̆, 65Khân păng tâm ban đŏng ma nau tâm nchroh bơh mpôl phung Yuda, phung Simêôn, jêh ri phung Benjamin lĕ rngôch ƀon aơ bu rŏ amoh khân păng. 66Tâm phung Kôhat geh ƀaƀă ƀon tâm neh khân păng jêng ndơ bơh mpôl phung Êphraim. 67Bu ăn ma khân păng ƀon prăp du krap: Ƀon Sichem ndrel ma ndrêch gơ̆ tâm n'gor kalơ dor Êphraim, ƀon Gêser ndrel ma ndrêch gơ̆, 68ƀon Jôkmêam ndrel ma ndrêch gơ̆, ƀon Bet-Hôron ndrel ma ndrêch gơ̆, 69ƀon Aijalon ndrel ma ndrêch gơ̆, ƀon Gat-Rimôn ndrel ma ndrêch gơ̆, 70jêh ri bơh du n'gul mpôl phung Manasê, ƀon Aser ndrel ma ndrêch gơ̆, jêh ri ƀon Bilêam nndrel ma ndrêch gơ̆, prăp ma phung mpôl Kôhat hôm e. 71Bu ăn ma phung Gersôm bơh du n'gul mpôl phung Manasê: Ƀon Gôlan tâm n'gor Basan ndrel ma ndrêch gơ̆, jêh ri ƀon Astarôt ndrel ma ndrêch gơ̆; 72jêh ri bơh mpôl phung Isakar: ƀon Kêdês ndrel ma ndrêch gơ̆, ƀon Dabêrat ndrel ma ndrêch gơ̆, 73ƀon Ramôt ndrel ma ndrêch gơ̆, jêh ri ƀon Anem ndrel ma ndrêch gơ̆; 74bơh mpôl phung Aser: ƀon Masal ndrel ma ndrêch gơ̆, ƀon Apdôn ndrel ma ndrêch gơ̆, 75ƀon Hukôk ndrel ma ndrêch gơ̆, jêh ri ƀon Rêhôp ndrel ma ndrêch gơ̆; 76bơh mpôl phung Naptali: ƀon kêdês tâm n'gor Galilê ndrel ma ndrêch gơ̆, ƀon Hamôn ndrel ma ndrêch gơ̆, jêh ri ƀon Kiriat thaim ndrel ma ndrêch gơ̆. 77Bu ăn ma Mêrari hôm e klen ndơ bơh mpôl phung Sabulôn: Ƀon Rimônô ndrel ma ndrêch gơ̆, ƀon Tabôr ndrel ma ndrêch gơ̆, 78jêh ri kăl tê̆ dak krong Yurdan ta ƀon Yêrikô mpeh Palơ, bơh mpôl phung Ruben: Ƀon Bêser tâm ntŭk neh lâng ndrel ma ndrêch gơ̆, ƀon Jasa ndrel ma ndrêch gơ̆, 79ƀon Kêdêmôt ndrel ma ndrêch gơ̆, jêh ri ƀon Mêphat ndrel ma ndrêch gơ̆; 80jêh ri bơh mpôl phung Gat: ƀon Ramôt tâm n'gor Galaat ndrel ma ndrêch gơ̆, ƀon Mahanaim ndrel ma ndrêch gơ̆, 81ƀon Hêsbon ndrel ma ndrêch gơ̆, jêh ri ƀon Jaser ndrel ma ndrêch gơ̆.