6

Tŏ́ng Toiq Lê-vi

1Lê-vi bữn pái náq con samiang, ramứh Kêr-sôm, Cô-hat, cớp Mê-rari. 2Cô-hat bữn pỗn náq con samiang, ramứh Am-ram, I-sar, Hep-rôn, cớp Usiel.
3Am-ram bữn bar náq con samiang, ramứh Arôn cớp Môi-se. Cớp án bữn muoi lám con mansễm, ramứh Mi-riam.
 Arôn bữn con samiang pỗn náq, ramứh Nadap, Abi-hu, E-lia-sơ, cớp I-thamar.
4E-lia-sơ la mpoaq Phi-niat, Phi-niat la mpoaq Abi-sua, 5Abi-sua la mpoaq Buki, Buki la mpoaq Usi, 6Usi la mpoaq Sê-rahia, Sê-rahia la mpoaq Mê-rai-ôt, 7Mê-rai-ôt la mpoaq A-maria, A-maria la mpoaq Ahi-túp, 8Ahi-túp la mpoaq Sadôc, Sadôc la mpoaq Ahi-mat, 9Ahi-mat la mpoaq A-saria, A-saria la mpoaq Yô-hanan, 10Yô-hanan la mpoaq A-saria (án la cũai táq ranáq tâng Dống Sang Toâr puo Sa-lamôn khoiq táq tâng vil Yaru-salem), 11A-saria la mpoaq A-maria, A-maria la mpoaq Ahi-túp, 12Ahi-túp la mpoaq Sadôc, Sadôc la mpoaq Salum, 13Salum la mpoaq Hil-kia, Hil-kia la mpoaq A-saria, 14A-saria la mpoaq Sê-raya, cớp Sê-raya la mpoaq Yê-hô-sadac. 15Yiang Sursĩ yỗn puo Nabũ-canêt-sa bữn cỗp Yê-hô-sadac cớp máh cũai proai án tâng cruang Yuda cớp tâng vil Yaru-salem, chơ dững alới chu cruang canŏ́h.

Lê-vi Bữn Tŏ́ng Toiq Canŏ́h Hỡ

16Lê-vi bữn pái náq con samiang, ramứh Kêr-sôn, Cô-hat, cớp Mê-rari. 17Kêr-sôn bữn bar náq con samiang, ramứh Lip-ni cớp Si-mê. 18Cô-hat bữn pỗn náq con samiang, ramứh Am-ram, I-sar, Hep-rôn, cớp Usiel. 19Mê-rari bữn bar náq con samiang, ramứh Mali cớp Muchi.
20Nâi la máh tŏ́ng toiq Kêr-sôn, noap tễ dỡi mpoaq toâq dỡi con bữn neq: Lip-ni, Yahat, Si-ma, 21Yũa, I-dô, Sê-rah, cớp Yia-tharai.
22Nâi la máh tŏ́ng toiq Cô-hat, noap tễ dỡi mpoaq toâq dỡi con, bữn neq: Ami-nadap, Cô-ra, Asir, 23El-cana, E-bia-sap, Asir, 24Tahát, Uriel, Usiah, cớp Sau-lơ.
25El-cana bữn bar náq con samiang, ramứh A-masai cớp Ahi-môt. 26Nâi la máh tŏ́ng toiq Ahi-môt, noap tễ dỡi mpoaq toâq dỡi con, bữn neq: El-cana, Sô-phai, Nahát, E-liap, 27Yê-rô-ham, cớp El-cana.
28Samu-ễl bữn bar náq con samiang, ramứh Yô-el la con samiang clúng; Abia la con samiang ralŏ́h.
29Nâi la máh tŏ́ng toiq Mê-rari, noap tễ dỡi mpoaq toâq dỡi con, bữn neq: Mali, Lip-ni, Si-mê, Usah, 30Si-mia, Hakiah, cớp A-saya.

Máh Cũai Ca Ũat Khễn Tâng Dống Sang Toâr

31Nâi la máh cũai puo Davĩt yỗn nhêng salĩq cansái ũat tâng dống sang pỡ vil Yaru-salem, toâq moâm án dŏq Hĩp Parnai Parkhán tâng dống sang. 32Tỗp alới ũat cansái ũat yáng moat Dống Sang Aroâiq, yỗn toau toâq puo Sa-lamôn táq moâm Dống Sang Toâr tâng vil Yaru-salem. Alới táq puai samoât khoiq patâp chơ. 33Hê-man la cũai tễ sâu Cô-hat, án khễuq radững tễ ranáq ũat. Khân ruaih loah tễ tŏ́ng toiq án tễ con chu mpoaq toau toâq dỡi Yacốp, bữn ramứh neq:
 Hê-man, Yô-el, Samu-ễl,
34El-cana, Yê-rô-ham, E-liel, Tũah, 35Sup, El-cana, Mahat, A-masai, 36El-cana, Yô-el, A-saria, Sê-phania, 37Tahát, Asir, E-bia-sap, Cô-ra, 38I-sar, Cô-hat, Lê-vi, cớp Yacốp.
39Asap cỡt cũai ayông tỗp ũat coah atoam Hê-man. Khân ruaih loah tễ dỡi Asap chu dỡi mpoaq toau toâq Lê-vi, bữn ramứh neq: Asap, Be-rakia, Si-mia, 40Mi-kêl, Basĩa, Mal-kia, 41Et-ni, Sê-rah, A-daya, 42E-than, Si-ma, Si-mê, 43Yahat, Kêr-sôm, Lê-vi.
44E-than tễ sâu Mê-rari cỡt cũai ayông tỗp ũat coah avêr Hê-man. Khân ruaih loah tŏ́ng toiq E-than tễ con chu mpoaq toau toâq dỡi Lê-vi, bữn ramứh neq: E-than, Ki-si, Ap-di, Maluc, 45Hasa-bia, Ama-siah, Hil-kia, 46Am-si, Bani, Sê-mêr, 47Mali, Muchi, Mê-rari, cớp Lê-vi.
48Máh sễm ai tỗp Lê-vi canŏ́h ễn, noau chiau ranáq canŏ́h yỗn alới táq tâng dống sang Yiang Sursĩ.

Tŏ́ng Toiq Arôn

49Arôn cớp tŏ́ng toiq án cỡt cũai chŏ́ng crơng phuom cớp bốh crơng chiau sang tâng prông sang. Tỗp alới nhêng salĩq dũ ramứh tâng Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt, cớp chiau sang yỗn Yiang Sursĩ táh lôih yỗn máh tỗp I-sarel. Tỗp alới táq ranáq nâi puai dũ ŏ́c samoât Môi-se, la cũai táq ranáq Yiang Sursĩ, khoiq patâp. 50Tŏ́ng toiq Arôn, noap tễ dỡi mpoaq toâq dỡi con bữn neq: E-lia-sơ, Phi-niat, Abi-sua, 51Buki, Usi, Sê-rahia, 52Mê-rai-ôt, A-maria, Ahi-túp, 53Sadôc, cớp Ahi-mat.

Cutễq Tỗp Lê-vi

54Nâi la máh ntốq cutễq chiau yỗn sâu Cô-hat, tŏ́ng toiq Arôn, têq ndỡm. Tỗp alới la cũai dâu lứq bữn roap tâm cutễq khoiq anoat dŏq yỗn tỗp Lê-vi. 55Tâm cutễq nâi bữn dếh vil Hep-rôn ỡt tâng cutễq tỗp Yuda, dếh ruang bát mpễr ki hỡ. 56Ma cutễq nia sarái cớp máh vil cớt mpễr vil Hep-rôn, noau khoiq chiau yỗn Calep con samiang Yê-phunê ndỡm. 57Máh vil alới chiau yỗn tŏ́ng toiq Arôn bữn neq: Hep-rôn (la muoi vil têq ỡt poâng), Lip-na, Yatir, Et-tamũa, cớp máh ruang bát mpễr máh vil ki; 58dếh máh vil Hi-len, Dabir, 59Asan, Bet Samet, cớp máh ruang bát mpễr vil ki. 60Tễ cutễq tỗp Ben-yamin, alới bữn roap máh vil cớp ruang bát neq: Kê-ba, Alơ-met, cớp Ana-thôt. Parỗm nheq tữh vil dếh ruang bát noau khoiq chiau yỗn tỗp alới la muoi chít la pái vil. 61Ma cũai Cô-hat ca noâng tỡ yũah bữn, alới bữn roap cutễq tễ tỗp Ma-nasê coah angia mandang pât na raséng, bữn muoi chít vil.
62Sâu Kêr-sôn bữn roap muoi chít la pái vil tễ cutễq máh tỗp I-sacar, Asêr, Nep-tali, cớp Ma-nasê ỡt coah angia mandang loŏh yoah cruang Basan, puai dống sũ alới. 63Machớng ki tê, sâu Mê-rari bữn roap muoi chít la bar vil tễ cutễq máh tỗp Ruben, Cát, cớp Sa-bulôn, puai dống sũ alới. 64Ngkíq cũai I-sarel chiau máh vil nâi dếh ruang bát mpễr vil ki yỗn tỗp Lê-vi ndỡm. 65Máh vil dếh ruang bát tâng cutễq máh tỗp Yuda, Si-mê-ôn, cớp Ben-yamin, alới chiau yỗn tỗp Lê-vi tê na séng.
66Máh tỗp tễ sâu Cô-hat bữn roap máh vil cớp ruang bát tâng cutễq tỗp Ep-ra-im, bữn neq: 67vil Se-kem (la muoi vil têq ỡt poâng ỡt tâng cruang cóh Ep-ra-im), Kê-sê, 68Yôc-miam, Bet Hô-rôn, 69Ai-yalôn, cớp Cat Ri-môn dếh máh ruang bát mpễr vil ki hỡ. 70Cớp sâu Cô-hat noâng bữn roap tễ tỗp Ma-nasê ỡt coah angia mandang pât, bữn vil Anơ cớp vil Bi-liam dếh máh ruang bát mpễr ki.
71Máh tŏ́ng toiq tễ sâu Kêr-sôn bữn roap máh vil cớp ruang bát tễ tỗp Ma-nasê coah angia mandang loŏh, la vil Cô-lan tâng cruang Basan, cớp vil At-tarot, dếh ruang bát mpễr ki.
72Tễ cutễq tỗp I-sacar, alới bữn roap máh vil neq: Kê-dét, Dabe-rat, 73Ramôt, cớp Anem, dếh ruang bát mpễr ki.
74Tễ cutễq tỗp Asêr, alới bữn roap máh vil neq: Masal, Ap-dôn, 75Hucôc, cớp vil Rê-hop, dếh ruang bát mpễr ki.
76Tễ cutễq tỗp Nep-tali, alới bữn roap máh vil neq: Kê-dét tâng cruang Cali-lê, Hamôn, cớp vil Ki-ria-têm, dếh ruang bát mpễr ki.
77Ma dống sũ canŏ́h tễ sâu Mê-rari, alới bữn roap máh vil cớp ruang bát neq: tễ cutễq tỗp Sa-bulôn la vil Rim-manô cớp vil Tabor.
78Tễ cutễq tỗp Ruben ỡt coah angia mandang loŏh yáng tooh crỗng Yôr-dan, choâng cớp vil Yê-ri-cô, alới bữn roap máh vil neq: Be-sơ ỡt tâng cóh tapín, Yasah, 79Kê-damôt, cớp Mê-phat.
80Cớp tễ cutễq tỗp Cát, alới bữn roap vil neq: Ramôt tâng cruang Ki-liat, Maha-nêm, 81Hê-sabôn, cớp Yasơ, dếh ruang bát mpễr ki.