6

Cajces Ntawm Cov Povthawj Hlob

1Levis muaj peb tug tub: Nkesoos, Kauhas thiab Melalis,
2Kauhas muaj plaub tug tub: Alas, Ixehas, Henploos thiab Uxiyees.
3Alas muaj ob tug tub: Aloos, Mauxes thiab muaj ib tug ntxhais npe hu ua Milias.
 Aloos muaj plaub tug tub: Nadas, Anpihus, Ele-axas thiab Ithamas.
4Ele-axas cov xeebntxwv ib tiam dhau ib tiam muaj raws li no: Ele-axas yog Finehas txiv, Finehas yog Anpisuas txiv, 5Anpisuas yog Npukis txiv, Npukis yog Uxis txiv, 6Uxis yog Xelahiyas txiv, Xelahiyas yog Melayaus txiv, 7Malayaus yog Amaliyas txiv, Amaliyas yog Ahitus txiv, Ahitus yog Xadaus txiv, 8Xadaus yog Ahima-as txiv, Ahima-as yog Axaliyas txiv, 9Axaliyas yog Yauhanas txiv, Yahanas yog Axaliyas txiv, 10Axaliyas (yog tus povthawj uas ua tus TSWV tes haujlwm nyob hauv lub Tuamtsev uas Vajntxwv Xalumoos ua hauv lub nroog Yeluxalees) 11Axaliyas yog Amaliyas txiv, Amaliyas yog Ahitus txiv, Ahitus yog Xadaus txiv, 12Xadaus yog Salumes txiv, Salus yog Hilekiyas txiv, 13Hilekiyas yog Axaliyas txiv, Axaliyas yog Xelaiyas txiv, 14Xelayas yog Yehauxadas txiv. 15Yehauxadas raug ntes thaum tus TSWV muab cov Yudas thiab cov neeg hauv lub nroog Yeluxalees cob rau Vajntxwv Nenpukajnexales coj mus lawm.

Levis Lwm Cov Xeebntxwv

16Levis muaj peb tug tub: Nkesoos, Kauhas thiab Melalis. 17Lawv nyias puavleej muaj nyias tub thiab. Nkesoos yog Linpenis thiab Sime-is txiv; 18Kauhas yog Amelas, Ixehas, Henploos thiab Uxiyees txiv; 19thiab Melalis yog Mahelis thiab Musis txiv. Tagnrho cov no puavleej yog Levis cov xeebntxwv raws li lawv tej yawgkoob.
20Nkesoos cov xeebntxwv ib tiam dhau tiam muaj raws li no: Linpenis, Yahas, Ximas, 21Yau-as, Idaus, Zelas, Ye-athelais.
22Kauhas cov xeebntxwv ib tiam dhau ib tiam muaj raws li no: Aminadas, Kaulas, Axis, 23Ekanas, Enpi-axas, Axis, 24Tahas, Uliyees, Uxiyas, Sa-ules.
25Ekanas muaj ob tug tub: Amaxais thiab Ahimaus. 26Ahimaus cov xeebntxwv ib tiam dhau ib tiam muaj raws li no: Ekanas, Xaufais, Nahas, 27Eli-as, Yelauhas, Ekanas.
28Xamuyees muaj ob tug tub: Yau-ees yog tus tub hlob, Anpiyas yog tus tub yau.
29Melalis cov xeebntxwv ib tiam dhau ib tiam muaj raws li no: Mahelis, Linis, Sime-is, Uxahas, 30Sime-as, Hankiyas thiab Axaiyas.

Cov Hu Nkauj Hauv Lub Tuamtsev

31Ntawm no yog cov neeg uas Vajntxwv Daviv tsa los ua cov hu nkauj hauv tus TSWV lub Tuamtsev, tom qab uas coj lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg mus tso rau hauv lawm. 32Lawv ua cov hu nkauj nyob ntawm hauv ntej tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib mus txog thaum uas Vajntxwv Xalumoos ua tus TSWV lub Tuamtsev hauv lub nroog Yeluxalees tiav lawm; thiab lawv ua lawv tes haujlwm raws li tej kevcai uas twb muab cob rau lawv lawm. 33Ntawm no yog cov neeg uas ua haujlwm ntawd thiab lawv cov tub.
 Pib ntawm Kauhas mus: Yau-ees tus tub Hemas yog tus coj thawj pab hu nkauj. Suav nws cajces rov qab mus txog rau ntawm Yakhauj mas muaj raws li no: Hemas, Yau-ees, Xamuyees,
34Ekanas, Yelauhas, Eliyees, Tau-as, 35Xufas, Ekanas, Mahas, Amaxais, 36Ekanas, Yau-ees, Axaliyas, Xefaniyas, 37Tahas, Axis, Enpi-axas, Kaulas, 38Ixehas, Kauhas, Levis thiab Yakhauj.
39Axas yog tus coj pab ob hu nkauj. Suav nws cajces rov qab mus txog rau ntawm Levis mas muaj raws li no: Axas, Npelekhiyas, Sime-as, 40Mikhayees, Npa-axeyas, Makhiyas, 41Ethenis, Zelas, Adayas, 42Ethas, Xemas, Sime-is, 43Yahaj, Nkesoos thiab Levis.
44Ethas uas yog Melalis cuab kwvtij yog tus coj pab peb hu nkauj. Suav nws cajces rov mus txog rau ntawm Levis mas muaj raws li no: Ethas, Kisis, Anpedis, Malukhes, 45Hasanpiyas, Amaxiyas, Hilekiyas, 46Amexis, Npanis, Semes, 47Mahelis, Musis, Melalis thiab Levis.
48Tsa cov Levis ua haujlwm hauv lub tsevntaub uas yog Vajtswv lub tsev.

Aloos Cov Xeebntxwv

49Tiamsis Aloos thiab nws cov tub yog cov uas fij khoom rau saum lub thaj thiab muab tej hmoov tshuaj tsw qab coj mus hlawv fij rau saum lub thaj, vim lawv yog cov ua txhua yam haujlwm hauv Chav Dawbhuv kawg nkaus raws li tej lus uas Vajtswv tus tubtxib Mauxes tau samhwm tseg lawm. 50Cov no yog Aloos cov xeebntxwv: Ele-axas, Finehas, Anpisuas, 51Npukis, Uxis, Xelahiyas, 52Melayaus, Melaliyas, Ahitus, 53Xadaus thiab Ahima-as.

Cov Nroog Uas Tu rau Cov Levis Nyob

54Ntawm no yog cheebtsam av uas tu rau Aloos cov xeebntxwv uas yog Kauhas cajces. Lawv yog cov uas xub tau txais thawj cheebtsam av uas tu rau cov Levis. 55Lawv tau lub nroog Henploos uas nyob hauv xeev Yudas thiab tej cheebtsam uas muaj tshav tsiaj nyob ibncig lub nroog ntawd, 56tiamsis cov teb thiab tej zos uas nyob ibncig lub nroog ntawd twb yeej muab tu rau Yefunes tus tub Kalej lawm. 57-59Cov nroog nram no puavleej muab tu rau Aloos cov xeebntxwv: Henploos yog ib lub nroog cawm siav, Yatis, thiab lub zos Linpenas, Etemaus, Hilees, Denpis, Asas thiab Npethes Semes, yog lawv tej tshav yug tsiaj, 60nyob hauv cov Npeenyamees cheebtsam av lawv tu tau cov nroog no: Nkenpas nrog tej tshav tsiaj, Alemes nrog tej tshav tsiaj thiab Anathaus nrog tej tshav tsiaj. Tagnrho huv tibsi yog muaj kaum peb lub nroog rau lawv cov xeebntxwv nyob. 61Tu kaum lub nroog hauv cov Manaxes sab Hnubtuaj cheebtsam av rau Kauhas cov xeebntxwv nyob.
62Tu tau kaum peb lub nroog rau hauv xeem Ixakhas, Aseles, Nathalis thiab Manaxes cheebtsam av uas nyob hauv lub xeev Npasas rau Nkesoos cov xeebntxwv nyob raws li lawv tej cajces. 63Dua li ntawd, tseem tu tau kaum ob lub nroog hauv xeem Lunpees, xeem Khas thiab xeem Xenpuloos cheebtsam av pub rau Melalis cov xeebntxwv nyob raws li lawv tej cajces. 64Cov Yixalayees tu tej nroog nrog tej tshav tsiaj uas nyob ibncig tej nroog ntawd rau cov Levis nyob raws li uas hais los saum no lawm. ( 65Cov nroog uas nyob hauv xeem Yudas, Xime-oos thiab Npeenyamees cheebtsam av uas hais los saum no puavleej muab rho ntawv faib huv tibsi thiab.)
66Dua li ntawd, lawv tseem tu tau ib cov nroog hauv xeem Efalayees cheebtsam av rau Kauhas cov xeebntxwv ibtxhia tau nyob. 67Cov nroog cawm siav uas lawv tu ntawd yog lub nroog Sekhees uas nyob pem roob Efalayees, Nkexes, 68Yaumees, Npethes Hauloos, 69Aiyaloos thiab Nkaleemoos thiab tagnrho tej tshav tsiaj uas nyob ibncig tej nroog ntawd huv tibsi. 70Nyob hauv cov Manaxes sab Hnubpoob cheebtsam av, mas lawv tu lub nroog Anes thiab lub nroog Npile-as nrog tej tshav tsiaj uas nyob ibncig ntawd rau Kauhas cov xeebntxwv uas seem tau nyob.
71Tu cov nroog nrog tej tshav tsiaj uas nyob ibncig cov nroog ntawd li nram no rau Nkesoos cov xeebntxwv nyob.
 Nyob hauv cov Manaxes sab Hnubtuaj cheebtsam av, mas tu lub zos Nkaulas uas nyob hauv Npasas thiab Asetalus.
72Nyob hauv xeem Ixakhas cheebtsam av, mas tu lub nroog Kedes, Danpelas, 73Lamaus thiab Anes nrog tej tshav tsiaj uas nyob ibncig ntawd.
74Nyob hauv xeem Aseles cheebtsam av, mas tu lub nroog Masales, Adoos, 75Hukaus thiab Lehaus nrog tej tshav tsiaj uas nyob ibncig ntawd.
76Thiab nyob hauv xeem Nathalis cheebtsam av hauv lub xeev Kalilais, mas tu lub nroog Kedes, Hamoos thiab Kili-athayees nrog tej tshav tsiaj uas nyob ibncig ntawd.
77Dua li ntawd, tseem tu tau ib cov nroog uas muaj tej tshav tsiaj nyob ibncig tej nroog ntawd rau cov Melalis ibtxhia nyob raws li no: Nyob hauv xeem Xenpuloos cheebtsam av, mas tu lub nroog Limaunaus thiab Tanpaus.
78Nyob hauv xeem Lunpees cheebtsam av ntawm tus dej Yauladees sab hnubtuaj uas ncaj lub nroog Yelikaus sab tid, mas tu lub nroog Npexeles uas nyob hauv tiaj suabpuam, Yahexas, 79Kedemaus thiab Mefa-as nrog tej tshav tsiaj uas nyob ibncig ntawd.
80Nyob hauv xeem Khas cheebtsam av hauv cheebtsam Nkile-as, mas tu lub nroog Lamaus, Mahana-ees, 81Hesenpoos thiab Yaxes nrog tej tshav tsiaj uas nyob ibncig ntawd.