8

Phung Kon Sau Benjamin

1Y-Benjamin jêng mbơ̆ ma Y-Bêla, kon bôk rah, Y-Asbel kon rơh bar, Y-Ahara kon rơh pe, 2Y-Nôha kon rơh puăn, jêh ri Y-Rap ha kon rơh prăm. 3Y-Bêla geh phung kon bu klâu: Y-Adar, Y-Gêra, Y-Abi hut, 4Y-Abi sua, Y-Na man, Y-Ahôa. 5Y-Gêra, Y-Sêphu phan, jêh ri Y-Huram. 6Aơ jêng phung kon bu klâu Y-Êhut; phung nây jêng kôranh ma ndŭl mpôl phung gŭ tâm ƀon Gêba; jêh ri bu nhŭp phung nây ƀư bu nă njŭn tât ma neh ƀon Manahat; 7Y-Naman, Y-Ahija, jêh ri Y-Gêra bu nhŭp ndrel khân păng jêng bună, jêh ri Y-Gêra jêng mbơ̆ ma Y-Usa jêh ri Y-Ahihut. 8Y-Saharaim geh phung kon bu klâu tâm n'gor Môap jêh păng lơi ur păng H'Husim jêh ri H'Bara. 9Păng geh phung kon bu klâu đah ur păng H'Hôdes: Y-Jôbap, Y-Sibia, Y-Mêsa, Y-Malkam, 10Y-Jêus, Y-Sakia, jêh ri Y-Mirma. Nây jêng phung kon bu klâu păng, kôranh ma ndŭl mpôl păng. 11Păng geh đŏng phung kon đah ur păng H'Husim: Y-Abitup, jêh ri Y-Êlpal. 12Phung kon bu klâu Y-Êlpal: Y-Êber, Y-Misam jêh ri Y-Sêmer, nơm ndâk ƀon Ônô jêh ri ƀon Lot ndrel ma lĕ rngôch ƀon jê̆ păng, 13jêh ri Y-Bêria jêh ri Y-Sêma, khân păng jêng kôranh ma ndŭl mpôl khân păng ma phung gŭ tâm rlŭng Aijalon, phung hŏ mprơh du pru pra phung gŭ tâm ƀon Gat; 14jêh ri Y-Ahiô, Y-Sasak, jêh ri Y-Jêrêmôt. 15Y-Sêbadia, Y-Arat, Y-Êder, 16Y-Mikel, Y-Ispa jêh ri Y-Jôha jêng phung kon bu klâu Y-Bêria. 17Y-Sêbadia, Y-Mêsulam, Y-Hiski, Y-Hêber, 18Y-Tsmê rai, Y-Islia jêh ri Y-Jôbap jêng phung kon bu klâu Y-Elpal. 19Y-Jakim, Y-Sikri, Y-Sapdi, 20Y-Êliênai, Y-Silêthai, Y-Êliêl, 21Y-Adaya, Y-Bêraya jêh ri Y-Simrat jêng phung kon bu klâu Y-Simei. 22Y-Ispan, Y-Êber, Y-Êliêl, 23Y-Apdon, Y-Sikri, Y-Hanan, 24Y-Hanania, Y-Êlam, Y-Anathôthija, 25Y-Ipdeya, jêh ri Y-Pênuel jêng phung kon bu klâu Y-Sasak. 26Y-Samsêrai, Y-Sêhari, Y-Atalia, 27Y-Jêrêsia, Y-Êli, jêh ri Y-Sikri jêng phung kon bu klâu Y-Jêrôham. 28Nây jêng phung kôranh ma ndŭl mpôl khân păng, tĭng nâm noi deh khân păng, jêng kôranh. Phung nây gŭ tâm ƀon Yêrusalem.

Amoh Phung Che Y-Sôl

29Y-Jeiêl jêng chô che ma Y-Gabaôn, gŭ tâm ƀon Gabaôn, jêh ri ur păng jêng H'Maka. 30Kon bu klâu bôk rah Y-Apdon, jêh ri geh deh đŏng: Y-Sur, Y-Kis, Y-Baal, Y-Nadap, 31Y-Gêdor, Y-Ahiô, Y-Sêker, 32jêh ri Y-Miklôt (ôbăl jêng mbơ̆ ma Y-Simêa). Phung nây tâm ban đŏng gŭ mpeh ma phung ndŭl mpôl khân păng tâm ƀon Yêrusalem ndrel ma mpôl khân păng. 33Y-Ner jêng mbơ̆ ma Y-Kis, Y-Kis jêng mbơ̆ ma Y-Sôl, Y-Sôl jêng mbơ̆ ma Y-Jônathan, Y-Mal kisua, Y-Abinadap, jêh ri Y-Êsbaal; 34jêh ri kon bu klâu Y-Jônathan jêng Y-Mêri-Baal, jêh ri Y-Mêri-Baal jêng mbơ̆ ma Y-Mika. 35Phung kon bu klâu Y-Mika: Y-Pithôn, Y-Mêlek, Y-Tarêa, jêh ri Y-Ahas, 36Y-Ahas jêng mbơ̆ ma Y-Jêhôada; jêh ri Y-Jêhôada jêng mbơ̆ ma Y-Alêmet, Y-Asmawet, jêh ri Y-Simri. Y-Simri jêng mbơ̆ ma Y-Môsa. 37Y-Môsa jêng mbơ̆ ma Y-Binêa; Y-Binêa jêng mbơ̆ ma Y-Rapha; Y-Rap ha jêng mbơ̆ ma Y-Êlêasa; Y-Êlêasa; Y-Êlêasa jêng mbơ̆ ma Y-Asel. 38Y-Asel geh prao nuyh kon bu klâu, jêh ri aơ amoh khân păng: Y-Asrikam, Y-Bôkêru, Y-Ismael, Y-Sêaria, Y-Ôbadia, jêh ri Y-Hanan. Lĕ rngôch phung nây jêng phung kon bu klâu Y-Asel. 39Phung kon bu klâu Y-Êsek oh păng: Y-Ulam kon bu klâu bôk rah, Y-Jêus kon bu klâu rơh bar, jêh ri Y-Êliphêlet kon bu klâu rơh pe, 40Phung kon bu klâu Y-Ulam jêng phung tahan janh katang, blau pănh na, geh âk kon bu klâu jêh ri âk bunuyh, du rhiăng prăm jê̆t nuyh. Lĕ rngôch phung nây jêng phung Benjamin.