8

Tŏ́ng Toiq Ben-yamin

1Ben-yamin bữn sỡng náq con samiang, puai tâng cumo alới canỡt, ramứh neq: Bê-la, At-bel, A-hara, 2Nô-ha, cớp Rapha.
3Tỗp con samiang Bê-la bữn ramứh neq: Adar, Ke-ra, Abi-hut, 4Abi-sua, Naman, Ahũah, 5Ke-ra, Sê-puphan, cớp Huram.
6-7Tỗp tŏ́ng toiq E-hut, ramứh Naman, Ahi-cha, cớp Ke-ra. Tỗp alới cỡt cũai sốt máh dống sũ ỡt tâng vil Kê-ba, ma noau ễp alới yỗn pỡq ỡt tâng vil Mana-hat ễn. Ke-ra la mpoaq Usa cớp Ahi-hut; ma án cỡt cũai ayông máh cũai proai ca dễq tâng trỗ nâi.
8Toâq Sa-arêm ratáh cớp bar náq lacuoi án, ramứh Husim cớp Bara, chơ án pỡq ỡt tâng cutễq Mô-ap ễn; 9án racoâiq cớp niang Hô-det. Alới bữn con samiang tapul náq, ramứh neq: Yô-bap, Si-bia, Mê-sa, Mal-cam, 10Yut, Sakia, cớp Mir-ma. Con samiang án dũ náq cỡt cũai sốt tâng dống sũ alới.
11Cớp án bữn con samiang cớp niang Husim bar náq ễn, ramứh Abi-tup cớp El-pal.
12El-pal bữn pái náq con samiang, ramứh Ê-bêr, Mi-sam, cớp Sê-mêt. Sê-mêt cỡt cũai táng vil Ô-nô cớp vil Lôt, dếh vil cớt mpễr ki hỡ.

Tỗp Ben-yamin Ca Ỡt Tâng Vil Cat Cớp Vil Ai-yalôn

13Be-ria cớp Sê-ma cỡt cũai sốt tâng máh dống sũ cũai ỡt tâng vil Ai-yalôn, cớp alới tuih aloŏh nheq máh cũai proai tâng vil Cat. 14Tỗp tŏ́ng toiq Be-ria, ramứh neq: Ahi-ô, Sasac, Yê-ramôt, 15Sê-badia, Arat, Ê-dơ, 16Mi-kêl, It-pa, cớp Yô-ha.

Tỗp Ben-yamin Ca Ỡt Tâng Vil Yaru-salem

17Tŏ́ng toiq El-pal bữn ramứh neq: Sê-badia, Mê-sulam, Hi-saki, Ê-bêr, 18It-marai, It-lia, cớp Yô-bap.
19Tŏ́ng toiq Si-mê bữn ramứh neq: Yakim, Si-cri, Sap-di, 20E-lien-ai, Si-lathai, E-liel, 21A-daya, Be-raya, cớp Sim-rat.
22Tŏ́ng toiq Sasac bữn ramứh neq: It-pan, Ê-bêr, E-liel, 23Ap-dôn, Si-cri, Hanan, 24Ha-nania, E-lam, Anthô-thia, 25Ip-dĩa, cớp Pê-nual.
26Tŏ́ng toiq Yê-rô-ham bữn ramứh neq: Sam-sarai, Sê-haria, Atha-lia, 27Yarê-sia, Ê-li, cớp Si-cri.
28Máh cũai nâi cỡt sốt tâng sâu alới bữm, cớp tŏ́ng toiq alới ỡt tâng vil Yaru-salem.

Tỗp Ben-yamin Ca Ỡt Tâng Vil Ki-bê-ôn Cớp Vil Yaru-salem

29Yêl la cũai táng vil Ki-bê-ôn, cớp án ỡt loâng tâng vil ki. Lacuoi án bữn ramứh Maca. 30Con samiang clúng án la Ap-dôn. Tỗp con samiang canŏ́h ễn la neq: Sũr, Ki-sơ, Ba-al, Nơ, Nadap, 31Kê-dôr, Ahi-ô, Sa-chari, 32cớp Mic-lôt. Mic-lôt la mpoaq Si-mia. Tŏ́ng toiq tỗp alới ỡt tâng vil Yaru-salem cheq cớp dống sũ sâu alới bữm.

Cũai Tâng Dống Sũ Puo Salơ

33Nơ la mpoaq Ki-sơ; Ki-sơ la mpoaq puo Salơ. Puo Salơ la mpoaq Yô-nathan, Mal-ki Sũa, Abi-nadap, cớp Et Ba-al. 34Yô-nathan la mpoaq Mê-rip Ba-al, Mê-rip Ba-al la mpoaq Mi-ca.
35Mi-ca bữn pỗn náq con samiang, ramứh Pi-thôn, Mê-lêc, Taria, cớp Ahat. 36Ahat la mpoaq Yê-hũa-da. Yê-hũa-da bữn pái náq con samiang, ramứh Alơ-met, At-mavet, cớp Sim-ri. Sim-ri la mpoaq Mô-sa. 37Mô-sa la mpoaq Bi-nia, Bi-nia la mpoaq Rapháh, Rapháh la mpoaq E-lia-sah, E-lia-sah la mpoaq Asel.
38Asel bữn tapoât náq con samiang, ramứh neq: At-racam, Bô-kê-ru, It-ma-el, Sê-aria, Ô-badia, cớp Hanan. 39E-sêc la ai Asel, án bữn pái náq con samiang, ramứh neq: Ulam, Yuih, cớp E-li-phalet.
40Ulam bữn con samiang cỡt tahan rachíl clŏ́q lứq; alới yống tamĩang cỡt crơng choac. Ulam bữn muoi culám sỡng chít náq con samiang cớp châu samiang.
 Nheq tữh ramứh tâng pỡng la tŏ́ng toiq tỗp Ben-yamin.