8

Npeeyamee caj ces

1Npeeyamee cov tub yog li no, Npela yog tus tub hlob, Asanpee yog tus ob, Ahala yog tus peb, 2Nauha yog tus plaub, Lafa yog tus tsib. 3Npela cov tub yog Adaj, Kela, Anpihuj, 4Anpisuva, Na‑amas, Ahau‑a, 5Kela, Sefufas thiab Hulas. 6Cov no yog Ehuj cov tub, lawv yog cov uas ua thawj hauv tej cum uas nyob hauv lub moos Kenpa es raug kuav mus nyob rau hauv lub moos Manaha, 7yog Na‑amas, Ahiya thiab Kela uas ua tus thawj coj lawv khiav mus. Kela yog Uxa thiab Ahihu txiv. 8Sahala‑i muaj tub rau hauv Mau‑a tebchaws tom qab uas nws twb nrauj Husi thiab Npa‑alaj uas yog nws ob tug pojniam lawm. 9Nws tus pojniam Haude yug tau cov tub no rau nws, yog Yaunpam, Xinpia, Mesas, Makhas, 10Ye‑us, Xakhia thiab Mima. Cov no yog nws cov tub, yog cov thawj hauv lawv tej cum. 11Nws tus pojniam Husi kuj yug tau Anpithu thiab Eepa‑as rau nws.
12Eepa‑as cov tub yog Enpaw, Misa thiab Seme. Seme yog tus uas ua lub moos Aunau thiab lub moos Lau thiab tej zej zog ib ncig, 13thiab Npeliya thiab Sema. Ob tug yog cov thawj hauv tej cum uas nyob hauv lub moos Aiyaloo, thiab yog cov uas ntiab cov neeg hauv lub moos Ka khiav mus lawm. 14Thiab Ahiyau, Sasa thiab Yelemau. 15Xenpadiya, Alaj, Edaw, 16Mikha‑ee, Isapa thiab Yauha yog Npeliya cov tub. 17Xenpadiya, Mesulas, Hikhi, Henpaw, 18Isamelai, Iliya thiab Yaunpam yog Eepa‑as cov tub. 19Yakhi, Xikhi, Xadi, 20Eli‑enai, Xilethai, Eli‑ee, 21Adaya, Npelaya thiab Sila yog Sime‑i cov tub. 22Isapas, Enpaw, Eli‑ee, 23Adoo, Xikhi, Hanas, 24Hananiya, Elas, Athauthiya, 25Ideya thiab Penu‑ee yog Sasa cov tub. 26Saselai, Sehaliya, Athaliya, 27Ya‑alesiya, Eliya thiab Xikhi yog Yelauhas cov tub. 28Cov no ua cov thawj hauv tej cum raws li lawv caj ces li keeb kwm, yog cov uas ua hlob. Cov no nyob hauv Yeluxalees.

Xa‑u keeb kwm

29Ye‑i‑ee uas yog Kinpe‑oo txiv nyob hauv lub moos Kinpe‑oo. Nws pojniam hu ua Ma‑akha. 30Nws tus tub hlob hu ua Adoo, thiab muaj Xuv, Khij, Npa‑as, Nada, 31Kedau, Ahiyau, Xekhaw, 32thiab Milauj uas yog Sime‑a txiv. Cov no nyob npuas lawv cov kwvtij thiab nrog lawv nyob ua ke hauv Yeluxalees. 33Naw yog Khij txiv, Khij yog Xa‑u txiv, Xa‑u yog Yaunathas, Makhisuva, Anpinada thiab Esanpa‑as txiv. 34Yaunathas tus tub yog Melinpa‑as, Melinpa‑as yog Mikha txiv. 35Mikha cov tub yog Pithau, Mele, Thale‑a thiab Aha. 36Aha yog Yehau‑ada txiv, Yehau‑ada yog Aleme thiab Amave thiab Xili txiv. Xili yog Mauxa txiv. 37Mauxa yog Npine‑a txiv, Npine‑a tus tub yog Lafa, Lafa tus tub yog Ele‑axas, Ele‑axas tus tub yog Axee. 38Axee muaj rau tus tub, no yog nws cov tub li npe, yog Alikhas, Npaukhelu, Yisama‑ee, Se‑aliya, Aunpadiya thiab Hanas. Cov no puavleej yog Axee cov tub. 39Axee tus kwv Ese cov tub yog Ulas uas yog nws tus tub hlob, Ye‑u yog tus ob, Elifele yog tus peb. 40Ulas cov tub yog cov tub rog tua hneev nti siab loj siab tuab, muaj tub ki coob ib puas tsib caug leej. Cov no puavleej yog xeem Npeeyamee.