9

Cov Neeg uas Raug Luag Ntes Mus Rov Qab Los

1Tagnrho cov Yixalayees puavleej sau npe raws li lawv tej tsevneeg, thiab tej no puavleej muab sau tseg rau hauv cov Yixalayees cov Vajntxwv Phau Ntawv uas teev lawm.
 Cov Yudas raug ntes coj mus rau tim tebchaws Npanpiloos twb yog vim lawv tej kev txhaum ntag.
2Thawj pab uas xub tau rov los nyob rau hauv lawv lub tebchaws thiab lawv tej nroog yog cov Yixalayees cov txwjlaug, cov povthawj, cov Levis thiab cov uas tu lub Tuamtsev. 3Cov Yudas, Npeenyamees, Efalayees thiab Manaxes, muaj ibtxhia tau rov los nyob rau hauv lub nroog Yeluxalees.
4-6Xeem Yudas uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees muaj rau pua cuaj caum yim tsev neeg.
 Yudas tus tub Peles cov xeebntxwv yog Uthais ua lawv tus thawjcoj, Uthais yog Amihus tub thiab yog Aumelis tus xeebntxwv. Nws cov yawgkoob yog Imelis thiab Npanis.
 Yudas tus tub Selas cov xeebntxwv yog Axayas ua lawv tus thawjcoj, nws yog tus thawjcoj ntawm nws tsevneeg.
 Yudas tus tub Zelas cov xeebntxwv yog Ye-ules ua lawv tus thawjcoj.
7-8Xeem Npeenyamees uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees muaj raws li no: