Klei Hưn Mdah

 Ƀuôn Têsalônik jing sa boh ƀuôn akŏ hlăm ala ƀuôn ala mtao Rôm čar Masêđôn. Y-Pôl mkŏ mjing Sang Aê Diê anei tơdah leh ñu kbiă mơ̆ng ƀuôn Philip. Ƀiădah, kyua klei nač mơ̆ng phŭn kčưm mâo klei bi kdơ̆ng mơ̆ng phung Yuđa tơdah ƀuh Y-Pôl mâo klei dưi hlăm bruă klei mtô mblang klei mrâo mrang jăk kơ phung tue, kyua êlâo tinăn digơ̆ mâo leh ai mĭn khăp klei phung Yuđa đăo. Y-Pôl lui phung Têsalônik leh anăn nao kơ ƀuôn Ƀêrê. Leh tinăn tơdah êjai dôk ti ƀuôn Kôrantô, Y-Pôl hmư̆ klei mrâo mơ̆ng Y-Timôthê pô mă bruă mbĭt hŏng ñu hưn klei mâo kơ phung Sang Aê Diê ti ƀuôn Têsalônik.
Hră Tal Sa Y-Pôl mơĭt kơ phung đăo ti ƀuôn Têsalônik čih čiăng bi juh leh anăn bi êdah klă kơ klei đăo hŏng phung đăo tinei. Y-Pôl bi mni kơ Aê Diê kyua klei đăo leh anăn klei khăp digơ̆; Y-Pôl lŏ mtă kơ digơ̆ si klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă ñu tuôm bi êdah leh êjai ñu dôk mbĭt hŏng digơ̆, leh klei anăn, Y-Pôl lŏ wĭt lač klei digơ̆ êmuh čiăng thâo săng kơ klei Khua Yang srăng lŏ hriê: Sa čô pô đăo djiê êlâo kơ hruê Khua Yang lŏ hriê, si ngă dưi mâo klei hdĭp hlŏng lar mơ̆? Hbĭl Khua Yang lŏ hriê? Kyuanăn, Y-Pôl mtă kơ phung đăo tinei brei gĭr mă bruă hŏng ai tiê hơ̆k mơak êjai dôk guôn hruê Khua Yang giăm truh.

Jar

Klei hưn bi êdah (1:1)
Klei hdơr knga leh anăn klei bi mni (1:2–3:13)
Klei mtrŭt klei hdĭp đăo kơ Krist (4:1-12)
Dŭm klei mtô djŏ kơ klei Krist lŏ hriê (4:13–5:11)
Dŭm klei mtă mkăn (5:12-22)
Klah čŭn (5:23-28)