Lời giới thiệu

 Tê-sa-lô-ni-ca là thủ phủ của tỉnh Ma-xê-đô-ni-a thuộc đế quốc La Mã. Phao-lô đã thiết lập Hội Thánh này sau khi ông rời Phi-líp. Tuy nhiên, đã sớm có sự chống đối từ những người Do Thái đố kỵ với sự thành công của Phao lô trong việc rao giảng sứ điệp Phúc Âm cho những người ngoại quốc mà trước đó họ đã có thiện cảm với Do Thái giáo. Phao-lô bị buộc phải rời Tê-sa-lô-ni-ca và đi đến Bê-rê. Sau đó khi đang ở Cô-rinh-tô, Phao-lô nhận được tin từ người cộng sự đồng lao là Ti-mô-thê về tình hình Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca.
Thư Thứ Nhất của Phao-lô gửi cho tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca được viết để khuyến khích và tái khẳng định niềm tin đối với tín hữu tại đó. Phao-lô cảm tạ Chúa về đức tin và tình yêu thương của họ; ông cũng nhắc nhở tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca về nếp sống mà ông đã thể hiện khi ở với họ, và sau đó, Phao-lô giải đáp những thắc mắc của họ về vấn đề Chúa tái lâm như: Một tín hữu đã qua đời trước khi Đấng Christ trở lại có hưởng được sự sống đời đời không? Khi nào Đấng Christ sẽ trở lại? Nhân cơ hội nầy, Phao-lô khuyên tín hữu hãy tiếp tục làm việc với tinh thần thanh thản trong khi chờ đợi Chúa tái lâm.

Bố cục

Giới thiệu (1:1)
Ca ngợi và cảm tạ (1:2 – 3:13)
Cổ vũ cho nếp sống Cơ Đốc (4:1-12)
Những giáo huấn về vấn đề Chúa tái lâm (4:13 – 5:11)
Những lời khuyên bảo khác (5:12-22)
Kết luận (5:23-28)