1

1Povlauj, Xivana hab Timaute has lug moog rua pawg ntseeg huv lub moos Thexalaunika kws nyob huv leej Txwv Vaajtswv hab huv tug Tswv Yexu Kheto. Thov Vaajtswv txujkev hlub hab txujkev sab tug nrug nraim mej.

Cov Thexalaunika kev ntseeg

2Peb ua Vaajtswv tsaug txug mej txhua tug txhua lub swjhawm hab thaus thov Vaajtswv peb kuj thov txug mej hab. 3Peb ncu taab meeg Vaajtswv kws yog peb leej Txwv lub xubndag txug mej txujkev ntseeg kws ua num tshwm lug hab ncu txug mej txujkev hlub kws rau sab ua num nyaav hab qhov kws mej muaj sab ntev thev vem muaj chaw vaam huv peb tug Tswv Yexu Kheto. 4Cov kwvtij kws Vaajtswv hlub, peb yeej paub tas nwg tub xaiv mej ca lawm, 5vem txuj xuv zoo kws peb qha tuaj txug mej, tsw yog tuaj lu lug qhuav xwb tassws muaj fwjchim hab muaj Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv hab muaj kev ruaj sab puv npo. Mej kuj paub tas peb ua tuabneeg zoo le caag rua huv mej vem yog saib rua mej. 6Hab mej kuj ua lawv le kuv hab ua lawv le tug Tswv. Txawm yog mej raug kev txom nyem ceblaaj, los mej tseed muaj sab xyiv faab ntawm Vaaj Ntsuj Plig noog txuj xuv zoo. 7Vem le nuav mej txhad ua yaam ntxwv zoo rua cov kws ntseeg suavdawg huv lub xeev Makhentaunia hab lub xeev Akhaya. 8Vaajtswv tej lug nrov nchaa ntawm mej moog tsw yog rua huv lub xeev Makhentaunia hab Akhaya xwb tassws mej txujkev ntseeg Vaajtswv nrov nchaa moog txug txhua qhov, tsw taag peb yuav has daabtsw le lawm. 9Vem tas cov tuabneeg hov pav tas mej tau txais peb zoo npaum le caag dag hab pav txug qhov kws mej tau tso tej txoov daab tseg tig lug cuag Vaajtswv hab ua koom rua tug tseem Vaajtswv kws muaj txujsa nyob, 10hab tog rawv Vaajtswv tug Tub kws yuav lug sau ntuj lug, yog tug kws Vaajtswv tsaa caj sawv huv qhov tuag rov lug, yog Yexu kws cawm peb dim Vaajtswv tej kev npau tawg kws yuav muaj lug tom hauv ntej.