1

1Kuv yog Paulus. Kuv thiab Xilas, thiab Timautes sau tsab ntawv no xa tuaj rau nej txhua tus uas nyob hauv lub nroog Thexalaunikes uas ntseeg Vajtswv tus uas yog peb Leej Txiv thiab ntseeg tus Tswv Yexus Khetos.
 Thov Vajtswv foom koob hmoov rau nej, thiab pab kom nej tau nyob kaj siab lug.

Cov Neeg Hauv Thexalaunikes Lub Neej Thiab Kev Ntseeg

2Peb niaj hnub ua Vajtswv tsaug thiab thov Vajtswv pab nej tsis tseg tsis tu, rau qhov peb nco ntsoov hais tias nej yog cov uas muab siab rau ntseeg. 3Thaum peb thov Vajtswv tus uas yog peb Leej Txiv, peb nco ntsoov hais tias nej tsis yog cov uas ntseeg ntawm lub ncauj xwb, tiamsis nej ua nej tes haujlwm rau sawvdaws pom thiab. Nej zoo siab hlo pab lwm tus. Txawm yog nej yuav ua haujlwm khwv npaum li cas los nej yeej tsis khuvxim nej lub zog li, thiab nej cia siab ntsoov rau peb tus Tswv Yexus Khetos. 4Cov kwvtij, peb paub hais tias Vajtswv hlub nej thiab xaiv nej cia ua nws haivneeg lawm. 5Peb paub li no, rau qhov Txojmoo Zoo uas peb coj tuaj qhia nej, tsis yog lo lus qhuav xwb. Tiamsis yog Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv thiab Vajtswv lub hwjchim nrog nraim cov lus ntawd, thiab Txojlus ntawd yog txoj tseeb. Thaum peb nrog nej nyob peb ua peb lub neej zoo li cas los nej twb paub lawm. Peb ua li ntawd twb yog peb ua qhia nej kom nej paub ua nej lub neej. 6Nej twb xyaum ua raws li peb ua thiab raws li tus Tswv Yexus ua lawm. Txawm yog nej raug kev txomnyem heev los nej tseem zoo siab mloog tej lus uas Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv qhia rau nej. 7Yog li ntawd, nej thiaj ua tau yam ntxwv zoo rau cov ntseeg uas nyob hauv lub xeev Makedaunias no, thiab cov ntseeg uas nyob nram lub xeev Akhayas xyaum. 8Rau qhov nej cov ntseeg uas nyob hauv lub nroog Thexalaunikes no, nej twb mus qhia Vajtswv Txojlus thoob plaws txhua qhov lawm, tsis yog qhia hauv lub xeev Makedaunias thiab lub xeev Akhayas xwb, tiamsis tej neeg uas nyob rau txhua qhov puavleej hnov moo hais tias nej twb ntseeg Vajtswv lawm. Yog li ntawd, tsis tas peb yuav hais ntxiv lawm. 9Sawvdaws puavleej hais tias thaum peb tuaj saib nej, nej zoo siab mloog peb qhia. Thiab lawv hais txog qhov uas nej muab nej tej dab tej mlom tso povtseg tig los cuag Vajtswv, kom nej tau ua Vajtswv tus uas muaj sia nyob tes haujlwm. Nws yog Vajtswv tiag. 10Thiab lawv hais txog qhov uas nej kub siab lug tos Vajtswv tus Tub Yexus uas yuav los saum ntuj ceebtsheej los. Tus ntawd yog Vajtswv tus Tub Yexus uas Vajtswv tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los, thiab yog tus uas cawm peb dim ntawm Vajtswv txojkev chim uas yuav muaj los.