2

Povlauj teg num huv Thexalaunika

1Cov kwvtij, mej kuj paub tas qhov kws peb tuaj saib mej hov tsw nkim zug. 2Txawm yog peb tub raug kev txom nyem hab poob ntsej muag huv lub moos Filipi kws mej tub paub lawm, los peb tseed muaj lub sab tuab huv peb tug Vaajtswv rua qhov kws yuav qha Vaajtswv txuj xuv zoo rua mej txawm yog muaj tuabneeg tawm tsaam peb ntau heev kuj xwj. 3Tej lug kws peb qha tsw yog lug ntawm qhov kws xaav yuam kev lossws ntawm tej kws tsw dawb huv lossws ib yaam kev daag, 4tassws Vaajtswv pum zoo txhad muab txuj xuv zoo cob rua peb, peb txhad qha tsw yog ua kuas txaus tuabneeg lub sab tassws ua kuas txaus Vaajtswv lub sab, yog tug kws tshuaj saib peb. 5Mej kuj paub tas peb tsw has tej lug qaab rog qaab ntse, lossws has kuas tau tshaaj thawj ntawm mej. Muaj Vaajtswv ua timkhawv rua tej nuav hab. 6Peb tsw tau nrhav koob meej ntawm tuabneeg tsw has mej hab ntawm lwm tug. Peb yog Kheto cov tubkhai yeej muaj feem ua lub nraa rua mej rws. 7Tassws thaus peb nrug mej nyob peb ua sab mog sab muas ib yaam le leej nam tu nwg cov mivnyuas. 8Vem peb hlub mej le nuav lawm, peb yeej npaaj txhwj tsw yog pub txuj xuv zoo rua mej xwb tassws pub peb tug kheej rua mej hab, vem mej yog cov kws peb hlub heev.
9Cov kwvtij, nyab mej kuj ncu txug qhov kws peb ua num nyaav hab khwv kawg le. Thaus peb tshaaj tawm txuj xuv zoo rua mej peb ua num nruab nub mo ntuj sub txhad tsw ua lub nraa nyaav rua mej leejtwg. 10Mej ua tau timkhawv rua peb hab Vaajtswv ua timkhawv tas peb tau xyum ua lub neej dawb huv hab ncaaj nceeg hab tsw muaj chaw thuaj rua huv mej cov kws ntseeg. 11Mej tub paub lawm tas peb ua ib yaam le leej txwv ua rua nwg cov mivnyuas, 12yog qhuab ntuag mej txhua tug hab txhawb mej tug zug hab nkaw lug kuas mej ua lub neej hum Vaajtswv lub sab, yog tug kws hu mej lug rua huv nwg lub tebchaws hab huv nwg tug fwjchim ci ntsaa ab.
13Peb kuj ua Vaajtswv tsaug tsw tu vem thaus mej tau txais Vaajtswv txujlug kws mej tau nov ntawm peb, mej tsw tau txais yuav yaam le yog tuabneeg tej lug tassws txais yuav lawv le qhov tseeb yog Vaajtswv txujlug kws saamswm ua num rua huv mej cov kws ntseeg. 14Cov kwvtij, mej kuj zoo ib yaam le Vaajtswv cov pawg ntseeg huv Yexu Kheto kws nyob huv lub xeev Yutia vem mej tub raug mej cov tuabneeg tswm txom ib yaam le puab raug cov Yutai tswm txom.
15Cov Yutai tau tua tug Tswv Yexu hab tua cov xwbfwb cev Vaajtswv lug hab ntab peb tswv moog. Puab ua tsw hum Vaajtswv lub sab hab tawm tsaam ib tsoom tuabneeg suavdawg, 16tsua qhov kws puab txwv tsw pub peb has rua lwm haiv tuabneeg kuas tau txais kev dim, puab txhad tsaav lub txem zuj quas zug. Tassws thaus kawg nuav Vaajtswv txujkev npau tawg poob rua sau puab lawm.

Povlauj xaav rov moog saib cov ntseeg

17Cov kwvtij, thaus peb raug ncaim mej moog ib nyuas ntu lawm, peb tsuas ncaim lub cev xwb tsw ncaim lub sab, los peb lub sab kub quas lug heev xaav rov pum mej ntsej muag. 18Peb xaav tuaj cuag mej, hab kuv Povlauj kuj xaav taag xaav thab kws yuav tuaj, tassws Xataa pheej taav peb kev. 19Peb txujkev vaam hab peb txujkev xyiv faab hab peb lub mom kub kws peb yuav khaav txug rua ntawm peb tug Tswv Yexu Kheto lub xubndag rua thaus nwg tshwm lug yog daabtsw? Tsw yog mej lov? 20Tsua qhov mej yog peb lub koob meej hab yog peb txujkev xyiv faab.