2

Povlauj tes haujlwm hauv Thexalaunika

1Cov kwvtij, nej kuj paub tias qhov uas peb tuaj saib nej ntawd tsis nkim zog. 2Txawm yog peb twb raug kev txom nyem thiab poob ntsej muag hauv lub moos Filipi uas nej twb paub lawm, los peb tseem muaj lub siab tuab hauv peb tus Vajtswv rau qhov uas yuav qhia Vajtswv txoj xov zoo rau nej txawm yog muaj neeg tawm tsam peb ntau heev kuj xij. 3Tej lus uas peb qhia tsis yog los ntawm qhov uas xav yuam kev lossis ntawm tej uas tsis dawb huv lossis ib yam kev dag, 4tiamsis Vajtswv pom zoo thiaj muab txoj xov zoo cob rau peb, peb thiaj qhia tsis yog ua kom txaus neeg lub siab tiamsis ua kom txaus Vajtswv lub siab, yog tus uas tshuaj saib peb. 5Nej kuj paub tias peb tsis hais tej lus qab rog qab ntse, lossis hais kom tau tshaj thawj ntawm nej. Muaj Vajtswv ua timkhawv rau tej no thiab. 6Peb tsis tau nrhiav koob meej ntawm neeg tsis hais nej thiab ntawm lwm tus. Peb yog Khetos cov tubtxib yeej muaj feem ua lub nra rau nej ris. 7Tiamsis thaum peb nrog nej nyob peb ua siab mos siab muag ib yam li leej niam tu nws cov menyuam. 8Vim peb hlub nej li no lawm, peb yeej npaj txhij tsis yog pub txoj xov zoo rau nej xwb tiamsis pub peb tus kheej rau nej thiab, vim nej yog cov uas peb hlub heev.
9Cov kwvtij, nyaj nej kuj nco txog qhov uas peb ua haujlwm hnyav thiab khwv kawg li. Thaum peb tshaj tawm txoj xov zoo rau nej peb ua haujlwm nruab hnub hmo ntuj kom thiaj tsis ua lub nra hnyav rau nej leejtwg. 10Nej ua tau timkhawv rau peb thiab Vajtswv ua timkhawv tias peb tau xyaum ua lub neej dawb huv thiab ncaj ncees thiab tsis muaj chaw thuam rau hauv nej cov uas ntseeg. 11Nej twb paub lawm tias peb ua ib yam li leej txiv ua rau nws cov menyuam, 12yog qhuab ntuas nej txhua tus thiab txhawb nej lub zog thiab nkaw lus kom nej ua lub neej hum Vajtswv lub siab, yog tus uas hu nej los rau hauv nws lub tebchaws thiab hauv nws lub hwjchim ci ntsa iab.
13Peb kuj ua Vajtswv tsaug tsis tu vim thaum nej tau txais Vajtswv txojlus uas nej tau hnov ntawm peb, nej tsis tau txais yuav yam li yog neeg tej lus tiamsis txais yuav raws li qhov tseeb yog Vajtswv txojlus uas tabtom ua haujlwm rau hauv nej cov uas ntseeg. 14Cov kwvtij, nej kuj zoo ib yam li Vajtswv cov pawg ntseeg hauv Yexus Khetos uas nyob hauv lub xeev Yudia vim nej twb raug nej cov neeg tsim txom ib yam li lawv raug cov Yudai tsim txom.
15Cov Yudai tau tua tus Tswv Yexus thiab tua cov xibhwb cev Vajtswv lus thiab ntiab peb khiav mus. Lawv ua tsis hum Vajtswv lub siab thiab tawm tsam ib tsoom neeg sawvdaws, 16rau qhov uas lawv txwv tsis pub peb hais rau lwm haiv neeg kom tau txais kev dim, lawv thiaj tsav lub txim zuj zus. Tiamsis thaum kawg no Vajtswv txojkev npau taws poob rau saum lawv lawm.

Povlauj xav rov mus saib cov ntseeg

17Cov kwvtij, thaum peb raug ncaim nej mus ib nyuag ntu lawm, peb tsuas ncaim lub cev xwb tsis ncaim lub siab, los peb lub siab kub lug heev xav rov pom nej ntsej muag. 18Peb xav tuaj cuag nej, thiab kuv Povlauj kuj xav tag xav thiab uas yuav tuaj, tiamsis Xatas pheej tav peb kev. 19Peb txojkev vam thiab peb txojkev xyiv fab thiab peb lub mom kub uas peb yuav khav txog rau ntawm peb tus Tswv Yexus Khetos lub xubntiag rau thaum nws rov los yog dabtsi? Tsis yog nej lov? 20Rau qhov nej yog peb lub koob meej thiab yog peb txojkev xyiv fab.