2

Paulus Ua Haujlwm Hauv Thexalaunikes

1Cov kwvtij, nej twb paub lawm hais tias thaum peb tuaj saib nej, mas muaj nqis heev rau nej. 2Thiab nej twb paub zoo hais tias, thaum peb tseem tuaj tsis tau txog ntawm nej, peb xub tuaj qhia pem lub nroog Filipis, cov neeg uas nyob ped, lawv tsimtxom peb thiab saib tsis taus peb kiag li. Tsis yog li ntawd xwb, thaum peb tuaj txog rau hauv nej lub nroog los tseem muaj neeg tawmtsam peb heev thiab. Txawm li ntawd los Vajtswv tseem pub peb muaj lub siab tawv qhia Txojmoo Zoo rau nej. 3Tej lus uas peb qhia nej, peb qhia tseeb xwb. Peb yeej tsis muaj ib nplooj siab uas xav ua phem lossis xav dag nej. 4Peb yeej tsis muaj nplooj siab xav li ntawd. Peb tsuas qhia tej uas Vajtswv muab rau peb qhia xwb. Rau qhov Vajtswv yeej pom zoo muab Txojmoo Zoo ntawd rau peb qhia. Tsis yog peb qhia kom haum neeg siab, tiamsis yog peb qhia kom haum Vajtswv siab, rau qhov Vajtswv yog tus uas niaj hnub saib ntsoov peb lub siab. 5Nej twb paub lawm hais tias thaum peb tuaj qhia nej, peb tsis tau lam qhuas leejtwg li lossis ntxias leejtwg tug yuav. Vajtswv yeej ua tau timkhawv hais tias peb hais tseeb xwb. 6Peb cov uas yog Yexus Khetos cov timthawj, peb yeej tsis tau kom leejtwg hwm peb, tsis hais nej lossis lwm tus, 7txawm yog peb yog Yexus Khetos cov timthawj los peb tsis yuam nej, tiamsis peb ua lub siab ntev rau nej ib yam li leej niam ua siab ntev tu nws cov menyuam. 8Peb hlub nej kawg li, peb thiaj coj Txojmoo Zoo uas Vajtswv muab rau peb lawm tuaj qhia rau nej. Tsis yog li ntawd xwb, peb tseem zoo siab muab peb lub zog huv tibsi pab nej, peb tsis khuvxim li, rau qhov peb hlub nej heev. 9Cov kwvtij, nyaj nej yuav nco tau hais tias, thaum peb nrog nej nyob, peb yeej ua haujlwm hnyav thiab khwv kawg li yug peb. Peb ua haujlwm tas hnub tas hmo, rau qhov peb tsis xav kom nej nyuaj siab rau peb lub sijhawm uas peb tuaj qhia Vajtswv Txojmoo Zoo rau nej.
10Nej thiab Vajtswv ua tau timkhawv hais tias thaum peb tseem nrog nej cov ntseeg nyob, peb ua peb lub neej zoo kawg nkaus, peb ua neeg ncaj ncees thiab peb tsis tau ua ib qho txhaum li. 11Nej twb paub lawm hais tias peb hlub nej txhua tus ib yam li leej txiv hlub nws cov menyuam. 12Peb twb txhawb nej lub zog thiab nplig nej siab lawm. Peb ua li ntawd kom nej thiaj paub ua nej lub neej haum Vajtswv siab. Vajtswv yog tus uas hu nej los ua nws haivneeg thiab los txais nws txoj koob hmoov.
13Tsis yog li ntawd xwb, tseem muaj ib qhov uas peb niaj hnub ua Vajtswv tsaug. Qhov ntawd yog qhov uas nej mloog thiab muab siab rau ntseeg Vajtswv Txojlus uas peb coj tuaj qhia nej. Thaum nej hnov lawm, nej cia siab hais tias, Txojlus ntawd tsis yog neeg txoj, tiamsis yog Vajtswv txoj. Txojlus uas nej cia siab rau ntawd yeej yog Vajtswv txoj tiag, rau qhov Vajtswv niaj hnub ua haujlwm hauv nej cov uas ntseeg lawm lub siab. 14Cov kwvtij, yav tas los nej raug kev tsimtxom ib yam li cov ntseeg Yexus Khetos uas nyob nram lub xeev Yudas. Nej haivneeg tsimtxom nej ib yam li cov neeg Yudais raug lawv haivneeg tsimtxom lawv thiab. 15Cov Yudais yog cov uas tau muab tus Tswv Yexus thiab cov cev Vajtswv lus tua povtseg, thiab lawv yog cov uas tau tsimtxom peb. Lawv tawmtsam Vajtswv thiab ntxub cov ntseeg. 16Tsis yog li ntawd xwb, lawv tseem txwv tsis pub peb coj Txojmoo Zoo uas cawm tau neeg dim neeg lub txim mus qhia rau lwm haivneeg thiab. Lawv ua li ntawd twb yog lawv tsub kev txhaum ntxiv rau tej uas lawv tau ua los lawm. Nimno Vajtswv yuav rau txim hnyav rau lawv.

Paulus Xav Rov Mus Saib Cov Ntseeg

17Cov kwvtij, qhov uas peb tau ncaim nej ib nyuag ntu, tsuas yog ncaim ntsej ncaim muag xwb, peb lub siab yeej tsis ncaim nej. Thaum ntawd peb nco nej heev thiab xav pom nej kawg li. 18Peb xav rov qab tuaj saib nej, kuv twb yuav tuaj ob peb zaug, tiamsis dab Ntxwgnyoog tsis pub peb tuaj. 19Thaum peb tus Tswv Yexus Khetos rov qab los, thiab peb mus nyob ntawm nws lub xubntiag, cov neeg uas yuav ua rau peb cia siab, ua rau peb zoo siab thiab ua rau peb muaj lus khav hais tias peb kovyeej lawm twb yog nej ntag. 20Rau qhov nej yog cov uas ua rau peb tau ntsejmuag thiab ua rau peb zoo siab.