2

Bruă Mơnuă Paul Amăng Plei Thessalonikê

1Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, ƀing gih thâo laih kơ tơlơi ƀing gơmơi nao čuă ngui ƀing gih anŭn ƀu djơ̆ jing đôč đač ôh. 2Tui hăng ƀing gih thâo laih, hlâo adih ƀing gơmơi hơmâo gleh tơnap laih anŭn tŭ arăng pơmlâo amăng plei Philip, samơ̆ ƀing gơmơi tŭ pơtrŭt kơjăp amăng Ơi Adai gơmơi, ƀing gơmơi khĭn ră ruai kơ ƀing gih tơlơi pơthâo hiam Ơi Adai wơ̆t tơdah bưp lu tơlơi pơkơdơ̆ng kơtang. 3Yuakơ tơlơi ƀing gơmơi pơtrŭt pơtô kơ ƀing gih ƀu djơ̆ tơbiă mơ̆ng tơlơi soh ƀôdah mơ̆ng tơlơi kơčŭt grĭ grañ ôh, kŏn djơ̆ mơ̆ng tơlơi kiăng kơ plư pleč kơ ƀing gih lơi. 4Kơđai glaĭ, ƀing gơmơi pơhiăp kar hăng ƀing mơnuih tŭ tơlơi Ơi Adai pơrơklă laih kiăng kơ tŭ pơjao ră ruai tơlơi pơthâo hiam yơh. Ƀing gơmơi pơhiăp ƀu djơ̆ kiăng pơmơak kơ mơnuih ôh samơ̆ kiăng pơmơak kơ Ơi Adai, jing Pô kơsem lăng pran jua gơmơi. 5Yuakơ ƀing gih thâo laih kơ tơlơi ƀing gơmơi ƀu či yua tơlơi pơhiăp pơhlŭ ôh, kŏn yua kơnuih kiăng kơ go̱m hĭ pran jua hưp ham lơi. Sĭt Ơi Adai yơh jing Pô gơ̆ng jơlan brơi kơ ƀing gơmơi! 6Ƀing gơmơi ƀu hơduah sem tơlơi bơni mơ̆ng mơnuih mơnam ôh, anŭn jing ƀu djơ̆ mơ̆ng ƀing gih kŏn djơ̆ mơ̆ng hlơi pô pơkŏn lơi.
 Wơ̆t tơdah jing laih ƀing ding kơna pơjao Krist, ƀing gơmơi dưi hơmâo đơđa tơlơi dưi yơh,
7samơ̆ ƀing gơmơi ƀu ngă tui anŭn ôh. Ƀing gơmơi jing tơdu rơun amăng tŏng krah ƀing gih, kar hăng sa čô amĭ răk rong ƀing ană anet ñu yơh. 8Ƀing gơmơi khăp kơ ƀing gih biă mă, tui anŭn ƀing gơmơi mơak kiăng kơ pơpha hăng ƀing gih ƀu djơ̆ kơnơ̆ng tơlơi pơthâo hiam Ơi Adai đôč ôh, samơ̆ tơlơi hơdip gơmơi pô mơ̆n, yuakơ ƀing gih hơmâo jing hĭ laih ƀing mơnuih ƀing gơmơi khăp biă mă. 9Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, sĭt yơh ƀing gih hơdơr kơ bruă mơnuă hăng gleh glan gơmơi. Ƀing gơmơi mă bruă hrơi mlam kiăng kơ ƀu jing hĭ tơlơi kơtraŏ kơ hlơi pô ôh tơdang ƀing gơmơi pơtô pơblang tơlơi pơthâo hiam Ơi Adai kơ ƀing gih.
10Ƀing gih yơh jing ƀing ngă gơ̆ng jơlan, wơ̆t hăng Ơi Adai mơ̆n, thâo kơ tơlơi hiư̆m ƀing gơmơi jing rơgoh hiam, tơpă hơnơ̆ng laih anŭn arăng ƀu thâo ƀuăh ôh amăng ƀing gih jing ƀing đaŏ kơnang. 11Ƀing gih thâo laih kơ tơlơi ƀing gơmơi răk rong kơ rĭm čô ƀing gih kar hăng ama răk rong kơ ƀing ană bă ñu pô yơh. 12Ƀing gơmơi pơjuh alum laih anŭn pơđu̱r ƀing gih hăng pơtrŭt pơkơjăp kiăng kơ hơdip năng lăp kơ Ơi Adai, jing Pô iâu ƀing gih mŭt pơ dêh čar ang yang Ñu git gai wai lăng.
13Yuakơ tơhơnal tơlơi anŭn yơh, ƀing gơmơi ăt bơni kơ Ơi Adai nanao mơ̆n yuakơ tơdang ƀing gih tŭ mă boh hiăp Ơi Adai, jing boh hiăp ƀing gih hơmư̆ laih mơ̆ng ƀing gơmơi. Ƀing gih tŭ mă boh hiăp anŭn ƀu djơ̆ tŭ mă kar hăng boh hiăp mơnuih ôh, samơ̆ tŭ mă kar hăng boh hiăp Ơi Adai yơh, jing boh hiăp hlak mă bruă amăng ƀing gih jing ƀing đaŏ kơnang. 14Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, yuakơ ƀing gih hơmâo jing hĭ laih ƀing hla̱ tui ƀing Sang Ơi Adai amăng kwar Yudea, jing ƀing amăng Krist Yêsu tui anai: Ƀing gih tŭ tơlơi gleh tơnap yua mơ̆ng ƀing ană plei gih pô ăt kar hăng ƀing gơñu tŭ tơlơi gleh tơnap yua mơ̆ng ƀing Yehudah mơ̆n, 15jing ƀing hơmâo pơdjai hĭ laih Khua Yang Yêsu wơ̆t hăng ƀing pô pơala laih anŭn ăt kơpĭ kơpe̱t hĭ ƀing gơmơi mơ̆n. Ƀing gơñu ƀu pơmơak kơ Ơi Adai ôh laih anŭn jing ƀing rŏh ayăt kơ abih bang mơnuih mơnam yơh! 16Ƀing gơñu gir kiăng kơ pơgăn hĭ ƀing gơmơi mơ̆ng tơlơi pơtô pơblang kơ ƀing ană Tuai kiăng kơ ƀing gơ̆ dưi klaih hĭ. Amăng hơdră jơlan anŭn yơh ƀing gơñu nanao pơkom pioh tơlơi soh gơñu lu jai dơ̆ng. Samơ̆ tơlơi Ơi Adai hil hơmâo truh laih ƀơi ƀing gơñu truh pơ hơnăl tuč.

Paul Kiăng Kơ Nao Bưp Ƀing Thessalonikê

17Samơ̆ Ơ ƀing ayŏng amai adơi ăh, tơdang ƀing gơmơi dŏ čơlah hĭ mơ̆ng ƀing gih ƀiă hrơi, jing gah drơi jan ƀu djơ̆ gah jua pơmĭn ôh, ƀing gơmơi hơning biă mă kơ ƀing gih laih anŭn gir kiăng kơ bưp ƀing gih klă̱ anăp yơh. 18Yuakơ ƀing gơmơi kiăng kơ nao pơ ƀing gih. Sĭt yơh, kâo, Paul, kiăng kơ nao pơ ƀing gih lu wơ̆t yơh, samơ̆ Satan pơgăn hĭ ƀing gơmơi. 19Yuakơ hơget jing tơlơi čang rơmang gơmơi, tơlơi mơak gơmơi ƀôdah đoăn pơtao jing amăng anŭn yơh ƀing gơmơi či pơguh pơang ƀơi anăp Khua Yang Yêsu tơdang Ñu rai lĕ? Hiư̆m ngă anŭn jing ƀu djơ̆ ƀing gih ôh jing tơlơi anŭn hă? 20Sĭt ƀing gih yơh jing tơlơi pơư pơang hăng tơlơi mơak gơmơi.