3

Nau Păng Maak Saơ Tay Y-Timôthê Djôt Nau Mhe Mhan Ueh

1Yor nây tơlah hên mâu hôm dơi srôih ôh, hên rŏng gŭ êng ta ƀon Athen. 2Hên njuăl Y-Timôthê hăn, oh he, oh mon Brah Ndu tâm nau mhe mhan ueh Krist, gay ƀư nâp khân may jêh ri tâm n'hao nuih tâm nau khân may chroh, 3pô nây mơ, lơi geh bunuyh rŭch plơ̆ yor nau rêh ni aƀaơ aơ. Yorlah khân may nơm gĭt jêh ma nau nây rơm jêh ma he. 4Jêh ri dôl hên gŭ jêh ndrel ma khân may, hên mbơh jêh bơh lor ma he mra dơn nau rêh ni nâm bu nau nây tât jêh, jêh ri nâm bu khân may gĭt jêh. 5Pôri, yor gâp mâu dơi srôih gâp njuăl bu hăn gay ma gĭt nau khân may chroh, klach lah nơm ndơm jêh khân may, jêh ri klach ma kan hên pah jêng dơm dam. 6Ƀiălah Y-Timôthê mhe sĭt tă bơh khân may, mbơh nau mhe mhan neh ma nau khân may chroh, jêh ri ma nau khân may rŏng. Păng mbơh ma khân may kah gĭt ma hên ƀaƀơ, ŭch saơ hên nâm bu hên ŭch saơ khân may lĕ.
7Pôri, hơi phung oh nâu, dôl hên geh nau uh ah jêh ri nau rêh ni, hên geh nau tâm bonh leng bơh khân may yor nau khân may chroh. 8Yorlah aƀaơ aơ hên gŭ rêh tơlah khân may gŭ nâp tâm Kôranh Brah. 9Moh nau hên dơi tâm rnê ma Brah Ndu yor khân may, ma lĕ rngôch nau răm maak hên geh yor khân may, ta năp Brah Ndu? 10Nar jêh ri măng hên mbơh sơm ma nau duh nđơr ngăn, gay păng ăn hên dơi saơ khân may, jêh ri gay ma ăp moh nau pưt kƀah ma nau khân may chroh.
11Ăn Brah Ndu nơm, Mbơ̆ he jêh ri Kôranh Brah he, Brah Yêsu, nkra trong hên dơi hăn ta khân may. 12Jêh ri ăn Kôranh Brah sâm n'hao âk lơn tâm phung khân may, jêh ri ma lĕ rngôch, nau rŏng aơ, nâm bu hên rŏng jêh ma khân may, 13Pôri dơi ƀư nâp nuih n'hâm khân may, lơi ăn geh nau nduyh ôh tâm nau kloh ueh ta năp Brah Ndu, Mbơ̆ he, tơlah Kôranh Brah he, Brah Yêsu, mra văch ndrel ma lĕ rngôch phung kloh ueh Păng.