3

Phái Ti-mô-thê Ði Thê-sa-lô-ni-ca

1Vì không thể chịu đựng thêm được nữa chúng tôi nghĩ rằng tốt nhất là ở lại A-thên một mình, 2và phái Ti-mô-thê, anh em của chúng tôi và bạn đồng lao cùng phục vụ Ðức Chúa Trời trong sự rao giảng Tin Mừng của Ðấng Christ, đến với anh chị em để củng cố và khích lệ đức tin của anh chị em, 3hầu không ai bị nao núng đức tin vì những khó khăn hoạn nạn đó, vì anh chị em biết rằng chúng tôi đã bị định để đương đầu với những khó khăn hoạn nạn ấy.
4Khi chúng tôi còn ở với anh chị em, chúng tôi đã nói trước với anh chị em rằng chúng ta sẽ gặp khó khăn hoạn nạn, và điều đó đã xảy ra như anh chị em đã biết. 5Vì lý do đó, khi không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi đã phái Ti-mô-thê đến với anh chị em để có thể biết tình trạng đức tin của anh chị em như thế nào, kẻo kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh chị em và làm công lao khó nhọc của chúng tôi trở nên vô ích.

Cảm Tạ Chúa về Tin Tức Nhận Ðược

6Nhưng bây giờ Ti-mô-thê, vừa từ nơi anh chị em trở về, đã báo cho chúng tôi tin vui về đức tin và tình yêu của anh chị em; anh ấy đã cho chúng tôi biết rằng anh chị em vẫn nhớ đến chúng tôi và mong gặp lại chúng tôi, cũng như chúng tôi mong gặp lại anh chị em. 7Vì thế thưa anh chị em, chúng tôi đã được khích lệ rất nhiều vì đức tin của anh chị em, mặc dù chúng tôi đang ở giữa mọi cảnh khó khăn và hoạn nạn. 8Thật ra hiện nay chúng tôi sống, nếu anh chị em đứng vững trong Chúa. 9Làm sao chúng tôi có thể tạ ơn Ðức Chúa Trời cho đủ về anh chị em? Vì tất cả niềm vui chúng tôi có được trước mặt Ðức Chúa Trời chúng ta đều đến từ anh chị em. 10Ðêm ngày chúng tôi tha thiết cầu xin Ðức Chúa Trời cho chúng tôi được thấy lại mặt anh chị em, để có thể bổ túc những gì còn thiếu sót trong đức tin của anh chị em.
11Nguyện xin Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, mở đường cho chúng tôi đến với anh chị em.
12Nguyện xin Chúa làm cho đức tin của anh chị em cứ gia tăng, và tình yêu của anh chị em đối với nhau và đối với mọi người cứ đầy tràn, như tình yêu của chúng tôi đối với anh chị em.
13Nguyện xin Ngài làm cho lòng của anh chị em được vững lập trong sự thánh khiết, để anh chị em được trọn vẹn trước mặt Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, khi Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, hiện đến với tất cả các thánh đồ của Ngài. A-men.