3

1Vim li no thaum peb thev tsis taus lawm, peb thiaj pom zoo cia peb nyob hauv lub nroog Athee xwb, 2thiab peb txib peb tus kwv Timaute uas koom ua Vajtswv tes haujlwm qhia txoj xov zoo hais txog Khetos, tuaj cuag nej kom thiaj ua rau nej nyob ruaj thiab txhawb nej lub zog hauv nej txojkev ntseeg, 3kom tej kev tsim txom no thiaj tsis ua rau leejtwg lub siab ywj fab ywj fwj. Nej yeej paub tias twb teem cia rau peb raug kev tsim txom. 4Thaum peb nrog nej nyob peb twb hais rau nej paub ua ntej tias peb yuav raug kev tsim txom mas kuj muaj li ntawd raws li nej paub. 5Vim li no, thaum kuv thev tsis taus lawm kuv thiaj txib neeg tuaj xwv thiaj paub txog nej txojkev ntseeg nyob li cas. Kuv ntshai tsam tus uas sim siab yuav sim nej qee yam ces tes haujlwm uas peb siv zog ua yuav tsis muaj qabhau.
6Nimno Timaute twb rov ntawm nej los txog peb lawm, thiab coj xov zoo hais txog nej txojkev ntseeg thiab nej txojkev sib hlub thiab qhia rau peb paub tias nej nco txog peb tsis tu ncua rau qhov zoo, thiab xav pom peb ib yam li peb xav pom nej. 7Vim li no, cov kwvtij, nej txojkev ntseeg txhawb peb lub zog rau thaum peb raug txhua yam kev ceeblaj thiab raug kev tsim txom, 8rau qhov yog nej nyob ruaj hauv tus Tswv, peb tau txojsia puv qas npo lawm. 9Peb yuav ua Vajtswv tsaug txog nej li cas rau qhov uas peb zoo siab xyiv fab tab meeg peb tus Vajtswv lub xubntiag vim yog nej? 10Peb siv zog thov Vajtswv heev nruab hnub hmo ntuj pab kom peb yuav rov pom nej ntsej muag thiab tau tsav nej txojkev ntseeg qhov uas tu ncua ntxiv rau nej.
11Thov Vajtswv uas yog peb leej Txiv thiab peb tus Tswv Yexus coj peb kev tuaj txog nej. 12Thiab thov tus Tswv ua rau nej kheev hlob hauv txojkev sib hlub thiab txojkev hlub txhua tus kom muaj nplua mias ib yam li peb hlub nej. 13Thiab thov kom nws ua rau nej lub siab nyob ruaj hauv txojkev dawb huv tsis muaj chaw thuam rau ntawm Vajtswv uas yog peb leej Txiv lub xubntiag rau thaum peb tus Tswv Yexus nrog nws cov xov dawb sawvdaws ua ke rov los.