3

1Zoux gau, haiz zuov maiv duqv aqv, ziouc dingc yie mbuo ganh yiem Aaten Zingh hnangv, 2aengx paaiv yie mbuo nyei youz, Ti^mo^tai, mingh meih mbuo naaic. Ninh zoux Tin-Hungh nyei gong-mienh, zunh Giduc nyei kuv fienx, tengx liepc wuonv meih mbuo nyei sienx fim yaac nunz meih mbuo nyei hnyouv, 3weic zuqc maiv oix haaix dauh laaix zuqc mienh zoux doqc haih tuix bouc. Meih mbuo yaac hiuv duqv mbuo zuqc mienh zoux doqc se jaa-ndaangc dingc ziangx mbuo oix zuqc buangh nyei sic. 4Yie mbuo corc caux meih mbuo yiem nyei ziangh hoc, yie mbuo jaa-ndaangc mbuox liuz meih mbuo, mbuo zungv oix zuqc buangh mienh zoux doqc. Meih mbuo yaac hiuv duqv sic za'gengh hnangv naaiv nor cuotv daaih zien nyei. 5Weic naaiv yie haiz zuov maiv duqv gauh lauh, ziouc paaiv Ti^mo^tai mingh meih mbuo naaic, oix hiuv duqv meih mbuo nyei sienx fim hnangv haaix nor. Nzauh heix nduov mienh wuov dauh nduov zuqc meih mbuo, yie mbuo zoux nyei gong ziouc ndortv nzengc mi'aqv.

Ti^mo^tai Dorh Fienx Nzuonx

6Ih zanc Ti^mo^tai mingh meih mbuo naaic nzuonx daaih aqv. Ninh dorh longx haic nyei fienx daaih mbuox yie mbuo meih mbuo corc sienx longx, hnamv Yesu. Ninh yaac gorngv meih mbuo a'hneiv zanc-zanc jangx taux yie mbuo, oix buatc haic yie mbuo, hnangv yie mbuo oix buatc meih mbuo nor. 7Gorx-youz aac, yie mbuo buangh zuqc kuonx naanh yaac zuqc siouc kouv, mv baac yie mbuo haiz gorngv meih mbuo sienx longx, yie mbuo ziouc duqv orn hnyouv aqv. 8Weic zuqc meih mbuo kaux wuonv Ziouv Yesu, yie mbuo nyei maengc ziouc haiz hnangv fingv jiez daaih nor. 9Yie mbuo oix zuqc hnangv haaix nor weic meih mbuo laengz zingh Tin-Hungh? Yie mbuo laengz zingh ninh weic zuqc meih mbuo bun yie mbuo duqv yiem ninh nyei nza'hmien orn-lorqc haic. 10Yie mbuo hnoi-hnoi muonz-muonz qaqv tov Tin-Hungh bun yie mbuo aengx duqv buatc meih mbuo nyei hmien. Meih mbuo nyei sienx fim caa zuqc haaix nyungc yie mbuo ziouc haih tipv bun meih mbuo.
11Tov mbuo nyei Zaangc Diex Tin-Hungh yaac tov mbuo nyei Ziouv Yesu koi jauv bun yie mbuo haih mingh taux meih mbuo naaic. 12Yaac tov Ziouv Yesu bun meih mbuo laanh hnamv laanh yaac hnamv zuangx mienh camv jienv faaux, hnangv yie mbuo hnamv meih mbuo wuov nor. 13Tov ninh liepc wuonv meih mbuo nyei hnyouv, zuov Ziouv Yesu caux yietc zungv benx ninh nyei mienh wuov deix aengx daaih wuov zanc, meih mbuo ziouc haih yiem mbuo nyei Zaangc Diex Tin-Hungh nyei nza'hmien cing-nzengc, maiv lamh nqemh dorngx.