3

1Tui anŭn, tơdang ƀing gơmơi ƀu anăm dŏ gir run dơ̆ng tah, ƀing gơmơi pơmĭn hiam hloh jing tơlơi ƀing gơmơi tŭ dŏ glaĭ amăng plei Athênai, 2laih anŭn pơkiaŏ nao Timothe pơ ƀing gih yơh. Timothe jing ayŏng adơi gơmơi mă bruă kơ Ơi Adai hrŏm hơbĭt kiăng kơ pơlar tơlơi pơthâo hiam Krist, kiăng kơ pơkơtang hăng pơtrŭt pơkơjăp kơ ƀing gih amăng tơlơi đaŏ kơnang gih, 3kiăng kơ ƀu hơmâo hlơi pô ôh lui wir hĭ tơlơi đaŏ yuakơ khul tơlơi kơpĭ kơpe̱t. Ƀing gih thâo krăn biă mă yơh kơ tơlơi Ơi Adai kơčrâo brơi hlâo laih kơ ƀing gơmơi kơ tơlơi gleh tơnap anŭn. 4Wơ̆t tơdang ƀing gơmơi dŏ hrŏm hăng ƀing gih, ƀing gơmơi pơkơđiăng nanao kơ ƀing gih kơ tơlơi ƀing gơmơi či tŭ tơlơi kơpĭ kơpe̱t. Laih anŭn tơlơi anŭn truh biă mă mơ̆n tui hăng tơlơi ƀing gih thâo rơđah laih. 5Yuakơ tơhơnal tơlơi anŭn yơh, tơdang kâo ƀu dưi dŏ gir dơ̆ng tah, kâo pơkiaŏ Timothe nao pơ ƀing gih kiăng kơ hơduah sem hiư̆m tơlơi đaŏ kơnang ƀing gih jing. Kâo huĭ kơ tơlơi amăng đơđa hơdră jơlan pô plư pleč dưi plư hĭ laih ƀing gih laih anŭn hơdôm tơlơi bruă ƀing gơmơi djru kơ ƀing gih truh pơ ră anai jing hĭ ƀu yom dơ̆ng tah.

Tơlơi Timothe Pơruai Pơtrŭt Pơkơjăp

6Samơ̆ Timothe phrâo rai truh pơ ƀing gơmơi mơ̆ng ƀing gih laih anŭn hơmâo pơruai laih tơlơi pơthâo phrâo kơ tơlơi đaŏ kơnang hăng tơlơi khăp gih. Laih anŭn ñu hơmâo pơruai laih kơ ƀing gơmơi kơ tơlơi ƀing gih nanao hơdơr hiam kơ ƀing gơmơi hăng tơlơi mơak laih anŭn ƀing gih kiăng kơ bưp ƀing gơmơi biă mă, kar hăng ƀing gơmơi kiăng kơ bưp ƀing gih biă mă mơ̆n. 7Hơnŭn yơh, Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, amăng abih bang tơlơi rŭng răng hăng tơlơi kơpĭ kơpe̱t gơmơi, ƀing gơmơi tŭ pơtrŭt pơkơjăp yơh kơ tơlơi ƀing gih yuakơ tơlơi đaŏ kơnang gih. 8Ră anai ƀing gơmơi tŭ pơphrâo yơh yuakơ ƀing gih dŏ đaŏ kơjăp amăng Khua Yang. 9Ƀing gơmơi ƀu hơmâo tơlơi bơni djŏp ôh kiăng kơ bơni kơ Ơi Adai kơ tơlơi ƀing gih yuakơ abih bang tơlơi mơak mơai ƀing gơmơi hơmâo ƀơi anăp Ơi Adai ta yuakơ ƀing gih yơh. 10Hrơi mlam ƀing gơmơi hur har iâu laĭ kơ Ơi Adai kơ tơlơi ƀing gơmơi dưi bưp ƀing gih dơ̆ng laih anŭn pha brơi hơget tơlơi kơƀah amăng tơlơi đaŏ kơnang gih yơh.
11Kwưh rơkâo kơ Ơi Adai pô, Ama ta laih anŭn Khua Yang Yêsu ta prap pre brơi jơlan kơ ƀing gơmơi kiăng kơ nao pơ ƀing gih. 12Kwưh rơkâo kơ Khua Yang ngă kơ ƀing gih prŏng tui hăng bă blai amăng tơlơi khăp kơ tơdruă laih anŭn ăt kơ ƀing pơkŏn mơ̆n, kar hăng tơlơi khăp ƀing gơmơi hơmâo kơ ƀing gih yơh, 13tui anŭn kiăng kơ Ñu dưi pơkơjăp nanao brơi kơ pran jua gih kiăng kơ ƀing gih či jing hĭ ƀing mơnuih ƀu soh ôh amăng tơlơi rơgoh hiam ƀơi anăp Ơi Adai Ama ta, tơdang Khua Yang Yêsu ta či trŭn rai dơ̆ng hrŏm hăng abih bang ƀing rơgoh hiam Ñu.