3

1 Kyuanăn tơdah hmei amâo lŏ dưi gĭr sui ôh, hmei tŭ dôk hjăn ti ƀuôn Athen, 2leh anăn hmei tiŏ nao Y-Timôthê adei hmei, pô mă bruă mbĭt hŏng hmei kơ Aê Diê hlăm klei mrâo mrang jăk Krist, čiăng bi kjăp leh anăn mđĭ ai diih hlăm klei diih đăo, 3čiăng kơ đăm mâo mnuih mgei ôh kyua klei knap mñai anei. Diih pô thâo leh klei knap mñai snăn čuăn leh kơ drei. 4Kyuadah êjai hmei dôk mbĭt hŏng diih, hmei hưn leh mơ̆ng êlâo kơ drei srăng tŭ klei knap mñai, klei anăn truh leh, leh anăn diih thâo leh. 5Kyuanăn, tơdah kâo amâo dưi lŏ gĭr sui ôh, kâo tiŏ nao Y-Timôthê čiăng bi thâo si klei đăo diih, huĭdah pô mplư mplư diih leh, leh anăn bruă hmei ngă leh srăng jing hơăi mang.
6 Ƀiădah ară anei Y-Timôthê mrâo wĭt mơ̆ng diih, ba leh kơ hmei klei hưn jăk kơ klei diih đăo leh anăn khăp, leh anăn hưn kơ klei diih hdơr jăk kơ hmei nanao leh anăn čiăng snăk ƀuh hmei, msĕ si hmei čiăng lŏ ƀuh diih mơh. 7Kyuanăn, Ơ phung ayŏng adei, hlăm jih klei rŭng răng leh anăn klei knap mñai hmei, hmei mâo klei bi juh kyua klei diih đăo. 8Kyuadah ară anei hmei ăt dôk hdĭp, kyua klei diih dôk kjăp hlăm Khua Yang. 9Hmei bŏ hŏng klei bi mni kơ Aê Diê kyua diih, kyua jih jang klei hơ̆k mơak hmei mâo kyua diih ti anăp Aê Diê drei. 10Hruê leh anăn mlam hmei wah lač hŏng klei hur har čiăng kơ hmei dưi ƀuh ƀô̆ mta diih, leh anăn čiăng bi ênŭm ya klei kƀah hlăm klei đăo diih.
11Ară anei, akâo kơ Aê Diê pô, Ama drei, leh anăn Khua Yang drei Yêsu mkra êlan hmei dưi nao kơ diih. 12Leh anăn akâo kơ Khua Yang bi mđĭ êbeh dlai klei diih bi khăp hdơ̆ng diih leh anăn kơ jih jang mnuih, msĕ si hmei khăp kơ diih, 13čiăng kơ Ñu dưi bi kjăp ai tiê diih hlăm klei doh jăk, amâo mâo klei dưi ƀuah ôh ti anăp Aê Diê Ama drei, ti hruê Khua Yang drei Yêsu srăng hriê mbĭt hŏng jih jang phung doh jăk Ñu.