4

Khuyên Sống Thánh Sạch, Yêu Thương, và Chịu Khó Làm Ăn

1Cuối cùng, thưa anh chị em, anh chị em đã học nơi chúng tôi cách sống thể nào để đẹp lòng Ðức Chúa Trời, và anh chị em đã sống theo như thế bấy lâu nay, bây giờ chúng tôi nài xin và khuyên anh chị em hãy gia tăng nhiều hơn nữa. 2Vì anh chị em đã biết rõ, bởi thẩm quyền của Ðức Chúa Jesus ban cho, chúng tôi đã truyền cho anh chị em những mạng lịnh nào rồi. 3Vì đây là ý muốn của Ðức Chúa Trời: anh chị em phải nên thánh, tức anh chị em phải tránh gian dâm. 4Mỗi người trong anh chị em phải biết cách giữ thân thể mình cho thánh sạch và được tôn trọng, 5không chiều theo những thèm muốn của dục vọng như các dân ngoại không biết Ðức Chúa Trời vẫn thường làm. 6Không người nào trong anh chị em được vượt qua giới hạn của mình để làm tổn hại anh chị em mình điều gì, vì Chúa sẽ báo trả mọi việc ấy, như chúng tôi đã nói trước với anh chị em và đã nghiêm túc cảnh cáo anh chị em. 7Vì Ðức Chúa Trời không kêu gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng đến sự thánh khiết. 8Vì thế ai khước từ mạng lịnh nầy không phải khước từ mạng lịnh của loài người nhưng khước từ mạng lịnh của Ðức Chúa Trời, Ðấng ban Ðức Thánh Linh của Ngài cho chúng ta.
9Còn về tình yêu giữa anh chị em với nhau, anh chị em không cần ai viết cho mình, vì chính anh chị em đã được Ðức Chúa Trời dạy rằng chúng ta phải yêu nhau. 10Thật vậy, anh chị em đang làm như thế đối với tất cả anh chị em trong toàn vùng Ma-xê-đô-ni-a. Nhưng thưa anh chị em, chúng tôi khuyên anh chị em hãy gia tăng hơn nữa. 11Hãy khao khát cuộc sống thầm lặng, việc ai nấy lo, và dùng chính đôi tay mình làm ăn sinh sống, như chúng tôi đã truyền cho anh chị em, 12để nếp sống của anh chị em được người ngoài kính trọng, và anh chị em không thiếu thốn gì.

Sự Sống Lại và Chúa Tái Lâm

13Thưa anh chị em, chúng tôi không muốn anh chị em không biết gì về những người đã ngủ, kẻo anh chị em sẽ buồn thảm như những người khác, là những người không có hy vọng. 14Vì nếu chúng ta tin rằng Ðức Chúa Jesus đã chết và đã sống lại, thì Ðức Chúa Trời cũng sẽ đem những người đã ngủ trong Ðức Chúa Jesus đến với Ngài. 15Vì đây là lời Chúa chúng tôi nói cho anh chị em: chúng ta, những người đang sống, những người còn lại cho đến khi Chúa đến, sẽ không lên trước những người đã ngủ. 16Vì sẽ có một tiếng hô lớn, với tiếng của vị thiên sứ trưởng, và với tiếng kèn của Ðức Chúa Trời trỗi lên, thì chính Chúa sẽ từ trời giáng lâm, và những người đã chết trong Ðấng Christ sẽ sống lại trước. 17Kế đó chúng ta, những người đang sống, những người còn lại, sẽ được cất lên cùng những người ấy vào trong mây để gặp Chúa trên không trung, và như thế chúng ta sẽ ở với Chúa luôn luôn.
18Thế thì anh chị em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau.