4

Lub neej kws hum Vaajtswv sab

1Cov kwvtij, thaus kawg nuav, peb tub qha mej ua lub neej le caag txhad hum Vaajtswv lub sab hab mej saamswm ua le ntawd lawm. Peb txhad thov hab ntuag mej huv peb tug Tswv Yexu kuas mej yimfuab ua lub neej le nuav zoo zuj zug moog. 2Mej tub paub tej kws peb qha rua mej huv tug Tswv Yexu lub npe lawm. 3Vaajtswv lub sab nyam yog qhov kws cais mej ua dawb huv, tseg tsw xob ua nkauj nraug, 4ca txhua tug paub tswj mej lub cev kuas dawb huv sub luas txhad saib taug, 5tsw yog ua lawv le lub sab ntshaw kev phem kev qas yaam le lwm haiv tuabneeg kws tsw paub Vaajtswv. 6Mej tsw xob ua txhum hab ua dhau cai rua kwvtij txug zaaj nuav, tsua qhov tug Tswv yog tug kws yuav rau txem rua tug kws ua txhum le ntawd ib yaam le kuv tub ntuag hab qha mej ua ntej lawm. 7Tsua qhov Vaajtswv tsw tau hu peb lug ua tuabneeg qas tassws hu peb lug ua tuabneeg dawb huv. 8Yog le nuav, tug kws tsw leeg yuav tej nuav, tsw yog tsw leeg yuav tuabneeg tassws tsw leeg yuav Vaajtswv kws pub nwg tug Ntsuj Plig dawb huv rua mej.
9Has txug qhov kws kwvtij sws hlub, tsw taag yuav sau tuaj qha rua mej vem Vaajtswv tub qha mej sws hlub lawm. 10Mej yeej hlub cov kwvtij suavdawg kws nyob thoob plawg lub xeev Makhentaunia lawm. Tassws, cov kwvtij, thov ntuag kuas mej yimfuab ua le nuav ntau quas zug moog. 11Ca le npaaj sab nyob tug yeeg, tsw xob phaab luas, ca le swv koj txhais teg ua koj tej num, lawv le peb tub nkaw lug rua mej lawd, 12sub luas txhad le fwm mej, hab mej tsw taab kaum leejtwg.

Yexu rov qaab lug

13Cov kwvtij, peb xaav kuas mej paub tseeb txug cov kws tsaug zug lawd, sub mej txhad tsw quaj ntsuag yaam le lwm tug kws tsw muaj chaw vaam. 14Vem peb ntseeg tas Yexu tuag hab caj sawv rov lug lawm, huv tug Tswv Yexu nuav Vaajtswv yuav coj cov kws tsaug zug lawd nrug Yexu lug. 15Lawv le tug Tswv txujlug, kuv qha rua mej tas, peb cov kws tseed caj sa tshuav nyob txug thaus tug Tswv tshwm lug, yuav tsw ua cov kws tsaug zug lawd ntej moog. 16Tsua qhov tug Tswv yuav nqeg sau ntuj lug muaj lub suab hu nrov, yog tug thawj tubkhai ntuj lub suab hu, hab muaj Vaajtswv lub suab raaj suab xyu nrov, mas cov kws tuag rua huv Kheto lawm yuav xub caj sawv lug ua ntej. 17Dhau ntawd peb cov kws tseed tshuav muaj txujsa nyob yuav raug muab qaws rua sau ntuj fuab nrug cov hov ua ke hab yuav ntswb tug Tswv sau nruab ntug, mas lawv le nuav peb yuav tau nrug tug Tswv nyob moog ib txhws. 18Yog le nuav mej ca le muab tej lug nuav txhawb mej txhua tug lub sab.