4

Lub neej uas hum Vajtswv siab

1Cov kwvtij, thaum kawg no, peb twb qhia nej ua lub neej li cas thiaj hum Vajtswv lub siab thiab nej tabtom ua li ntawd lawm. Peb thiaj thov thiab ntuas nej hauv peb tus Tswv Yexus kom nej yimhuab ua lub neej li no zoo zuj zus mus. 2Nej twb paub tej uas peb qhia rau nej hauv tus Tswv Yexus lub npe lawm. 3Vajtswv lub siab nyiam yog qhov uas cais nej ua dawb huv, tseg tsis txhob ua nkauj nraug, 4cia txhua tus paub tswj nej lub cev kom dawb huv kom luag thiaj saib taus, 5tsis yog ua raws li lub siab ntshaw kev phem kev qias yam li lwm haiv neeg uas tsis paub Vajtswv. 6Nej tsis txhob ua txhaum thiab ua dhau cai rau kwvtij txog zaj no, rau qhov tus Tswv yog tus uas yuav rau txim rau tus uas ua txhaum li ntawd ib yam li kuv twb ntuas thiab qhia nej ua ntej lawm. 7Rau qhov Vajtswv tsis tau hu peb los ua neeg qias tiamsis hu peb los ua neeg dawb huv. 8Yog li no, tus uas tsis lees yuav tej no, tsis yog tsis lees yuav neeg tiamsis tsis lees yuav Vajtswv uas pub nws tus Ntsuj Plig dawb huv rau nej.
9Hais txog qhov uas kwvtij sib hlub, tsis tag yuav sau tuaj qhia rau nej vim Vajtswv twb qhia nej sib hlub lawm. 10Nej yeej hlub cov kwvtij sawvdaws uas nyob thoob plaws lub xeev Makhedaunia lawm. Tiamsis, cov kwvtij, thov ntuas kom nej yimhuab ua li no ntau zuj zus mus. 11Cia li npaj siab nyob tus yees, tsis txhob thab luag, cia li siv koj txhais tes ua koj tej haujlwm, raws li peb twb nkaw lus rau nej lawd, 12xwv luag thiaj li hwm nej, thiab nej tsis tab kaum leejtwg.

Yexus rov qab los

13Cov kwvtij, peb xav kom nej paub tseeb txog cov uas tsaug zog lawd, xwv nej thiaj tsis quaj ntsuag yam li lwm tus uas tsis muaj chaw vam. 14Vim peb ntseeg tias Yexus tuag thiab ciaj sawv rov los lawm, hauv tus Tswv Yexus no Vajtswv yuav coj cov uas tsaug zog lawd nrog Yexus los. 15Raws li tus Tswv txojlus, kuv qhia rau nej tias, peb cov uas tseem ciaj sia tshuav nyob txog thaum tus Tswv rov los, yuav tsis ua cov uas tsaug zog lawd ntej mus. 16Rau qhov tus Tswv yuav nqes saum ntuj los muaj lub suab hu nrov, yog tus thawj tubtxib saum ntuj lub suab hu, thiab muaj Vajtswv lub suab raj suab xyu nrov, mas cov uas tuag rau hauv Khetos lawm yuav xub ciaj sawv los ua ntej. 17Dhau ntawd peb cov uas tseem tshuav muaj txojsia nyob yuav raug muab qaws rau saum ntuj huab nrog cov ntawd ua ke thiab yuav ntsib tug Tswv saum nruab ntug, mas raws li no peb yuav tau nrog tus Tswv nyob mus ib txhis. 18Yog li no nej cia li muab tej lus no txhawb nej txhua tus lub siab.