4

Hơdip Hơdơ̆ng Pơmơak Kơ Ơi Adai

1Hơnăl tuč, Ơ ƀing ayŏng amai adơi ăh, ƀing gơmơi pơtrŭt ƀing gih hiư̆m kiăng kơ hơdip hơdơ̆ng pơmơak kơ Ơi Adai kar hăng ƀing gơmơi pơhrăm kơ ƀing gih, jing tui hăng tơlơi ƀing gih hơdip hơdơ̆ng ră anai yơh. Tui anŭn, ƀing gơmơi rơkâo kơ ƀing gih pơtrŭt kơ ƀing gih amăng Khua Yang Yêsu kiăng kơ hơdip tui anŭn tŏ tui lu hloh dơ̆ng yơh. 2Yuakơ ƀing gih thâo laih hơdôm tơlơi kơčrâo ƀing gơmơi pha brơi laih kơ ƀing gih mơ̆ng tơlơi dưi Khua Yang Yêsu.
3Yuakơ tơlơi kiăng Ơi Adai yơh tơlơi hơdip gih jing rơgoh hăng rơgoh hiam kiăng kơ dŏ ataih hĭ mơ̆ng tơlơi ngă pyu pơde. 4Rĭm čô amăng ƀing gih khŏm thâo hiư̆m kiăng pơkhư̆ hĭ drơi jan ñu pô amăng hơdră jơlan kiăng kơ jing rơgoh hiam hăng pơpŭ pơyom, 5ƀu djơ̆ tui amăng hơdră jơlan amoaih kluh wơ̆t kar hăng ƀing tuai, jing ƀing ƀu thâo krăn kơ Ơi Adai ôh. 6Amăng tơlơi bruă tŏng krah đah rơkơi hăng đah kơmơi, anăm pơsoh hĭ kơ tơdruă ôh ƀôdah pơƀlŏr kơ tơdruă ôh. Yuakơ Ơi Adai jing Pô rŭ nua, pơmĭn ƀlơ̆ng kơ abih bang tơlơi soh kar hăng anŭn tui hăng ƀing gơmơi hơmâo pơruai hăng pơkơđiăng laih kơ ƀing gih hlâo. 7Yuakơ Ơi Adai ƀu iâu ƀing ta kơ jing hĭ ƀu rơgoh hiam ôh, samơ̆ kiăng kơ hơdip hơdơ̆ng tơlơi hơdip rơgoh hiam yơh. 8Hơnŭn yơh, hlơi pô hơngah hĭ tơlơi pơhrăm anŭn sĭt ñu anŭn ƀu djơ̆ hơngah hĭ mơnuih ôh, samơ̆ ñu anŭn hơngah hĭ Ơi Adai yơh, jing Pô ăt pha brơi kơ ƀing gih Yang Bơngăt Hiam Ñu mơ̆n.
9Ră anai, bơ kơ tơlơi khăp kơ tơdruă ayŏng adơi, kâo ƀu kiăng čih kơ ƀing gih ôh, yuakơ gih pô hơmâo tŭ Ơi Adai pơtô laih kiăng kơ khăp kơ tơdruă yơh. 10Yuakơ sĭt biă mă yơh, ƀing gih khăp kơ abih bang ƀing ayŏng adơi pơ djŏp anih amăng čar Makedonia. Samơ̆ ƀing gơmơi pơtrŭt kơ ƀing gih, Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, kiăng kơ ƀing gih ngă tui hăng anŭn lu hloh dơ̆ng yơh.
11Brơi kơ ƀing gih pơjing hĭ bĕ tơlơi anŭn jing tơlơi kơñăm gih kiăng kơ hơdip, kiăng kơ pơmĭn kơ bruă gih pô laih anŭn kiăng kơ mă bruă hăng tơngan gih pô, tui hăng tơlơi ƀing gơmơi pơtă kơ ƀing gih yơh, 12kiăng kơ ƀing gih hơdip rĭm hrơi djơ̆ lăp tŏng krah ƀing aka ƀu đaŏ laih anŭn kiăng kơ ƀing gih ƀu či kơnang kơ hlơi pô ôh.

Tơlơi Khua Yang Yêsu Či Rai Dơ̆ng

13Ơ ƀing ayŏng amai adơi, ƀing gơmơi ƀu kiăng ôh kơ ƀing gih ƀu thâo krăn ôh kơ tơlơi ƀing hơmâo djai laih, ƀôdah rơngot hơning kar hăng ƀing mơnuih mơnam pơkŏn, jing ƀing ƀu hơmâo tơlơi čang rơmang ôh. 14Ƀing ta đaŏ kơnang kơ tơlơi Yang Yêsu djai hăng tŭ hơdip glaĭ laih. Tui anŭn, ƀing ta ăt đaŏ kơnang mơ̆n kơ tơlơi Ơi Adai či ba nao hrŏm hăng Yang Yêsu ƀing hlơi pô hơmâo djai laih amăng Ñu. 15Tui hăng boh hiăp Khua Yang pô, ƀing gơmơi pơruai kơ ƀing gih kơ tơlơi ƀing ta jing ƀing ăt dŏ hơdip, jing ƀing dŏ glaĭ tơl truh pơ hrơi Khua Yang trŭn rai, sĭt ăt ƀu či đĭ nao hlâo hĭ kơ ƀing hơmâo tŭ djai laih ôh. 16Yuakơ Khua Yang pô či trŭn rai mơ̆ng adai, hăng dơnai pơđar kraih krin, hăng dơnai pô khua ling jang Ơi Adai laih anŭn hăng dơnai tơdiăp Ơi Adai či mơñi, laih anŭn ƀing djai amăng Krist či tŭ hơdip glaĭ hlâo yơh. 17Tơdơi kơ anŭn, ƀing ta, jing ƀing ăt dŏ hơdip laih anŭn ăt dŏ glaĭ mơ̆n, či tŭ đĭ nao hrŏm hơbĭt hăng ƀing gơñu pơ kơthul hiăng kiăng kơ bưp Khua Yang amăng anih adai rơngit. Tui anŭn, ƀing ta či dŏ hrŏm hơbĭt hăng Khua Yang hlŏng lar yơh. 18Hơnŭn yơh, pơtrŭt pơkơjăp bĕ kơ tơdruă hăng hơdôm boh hiăp anŭn.