4

Klei Hdĭp Bi Mơak kơ Aê Diê

1Ơ phung ayŏng adei, ti knhal tuč hră anei, hmei kwưh leh anăn mtrŭt diih hlăm Khua Yang Yêsu, msĕ si diih hriăm leh mơ̆ng hmei si klei djŏ diih dôk hdĭp leh anăn bi mơak kơ Aê Diê, msĕ si diih dôk ngă, brei diih ngă snăn kdlưn hĭn. 2Kyuadah diih thâo leh ya klei bi hriăm hmei brei leh kơ diih hlăm Khua Yang Yêsu. 3Kyuadah snei klei Aê Diê čiăng, klei diih jing doh jăk; đăm brei diih ngă klei knhông ôh; 4čiăng kơ grăp čô diih thâo kiă kriê asei mlei ñu pô hlăm klei doh jăk leh anăn hlăm klei mpŭ, 5amâo djŏ ôh hŏng klei tluh msĕ si phung tue amâo thâo kral Aê Diê. 6Đăm brei mâo ôh mnuih gao klei bhiăn leh anăn bi msoh kơ ayŏng adei ñu hlăm klei anăn, kyuadah Khua Yang jing Pô rŭ ênua kơ jih klei anăn, msĕ si hmei hưn leh brei diih răng. 7Kyuadah Aê Diê amâo iêu ôh drei kơ klei čhŏ mrŏ, ƀiădah kơ klei doh jăk. 8Snăn hlei pô hngah klei mtă anei, ñu hngah amâo djŏ kơ mnuih ôh, ƀiădah kơ Aê Diê yơh, Pô brei leh kơ diih Yang Mngăt Jăk Ñu.
9Bi kơ klei khăp kơ phung ayŏng adei, amâo yuôm ôh arăng lŏ čih kơ diih, kyuadah Aê Diê bi hriăm leh diih brei bi khăp hdơ̆ng diih. 10Leh anăn sĭt nik diih khăp kơ jih jang phung ayŏng adei hlăm čar Masêdôn. Ƀiădah Ơ phung ayŏng adei, hmei mtrŭt diih brei diih bi khăp lu hĭn nanao, 11brei diih čiăng dôk êđăp ênang, mĭn kơ bruă diih pô, leh anăn mă bruă hŏng kngan diih pô, msĕ si hmei mtă leh kơ diih; 12čiăng kơ phung ti tač mpŭ kơ diih, leh anăn diih amâo knang kơ sa čô mkăn ôh.

Klei Khua Yang Srăng Lŏ Hriê

13Ơ phung ayŏng adei, hmei čiăng kơ diih thâo săng kơ klei djŏ kơ phung pĭt leh, čiăng kơ diih đăm ênguôt ôh msĕ si phung mkăn amâo mâo klei čang hmăng. 14Snăn kyuadah drei đăo kơ Yêsu djiê leh anăn kbiă lŏ hdĭp leh, drei đăo msĕ mơh hlăm Yêsu klei Aê Diê srăng atăt ba mbĭt hŏng Ñu phung pĭt leh. 15 Kyuadah hmei hưn klei anei kơ diih tui si klei Khua Yang blŭ, phung drei ăt dôk hdĭp tơl truh ti hruê Khua Yang lŏ hriê, amâo srăng nao êlâo ôh kơ phung pĭt leh. 16Kyuadah Khua Yang pô srăng trŭn hriê mơ̆ng adiê hŏng klei ur mjan, hŏng asăp khua dĭng buăl jăk Aê Diê, leh anăn hŏng asăp ki Aê Diê. Leh anăn phung djiê leh hlăm Krist srăng kbiă lŏ hdĭp tal êlâo hĭn. 17Leh klei anăn phung drei Aê Diê lui ăt dôk hdĭp, arăng srăng pŭ ba mbĭt hŏng diñu hlăm knam čiăng bi tuôm hŏng Khua Yang hlăm êwa. Snăn drei srăng dôk hlŏng lar mbĭt hŏng Khua Yang. 18Kyuanăn brei diih bi juh hdơ̆ng diih hŏng klei blŭ anăn.