5

1Cov kwvtij, hais txog lub caij lub nyoog ntawd, tsis tag yuav sau dabtsi qhia rau nej paub. 2Rau qhov nej yeej paub tias tus Tswv hnub ntawd yuav los yam li tub sab tuaj hmo ntuj. 3Thaum neeg hais tias, “Nyob tiaj nyob tus nyob tso siab plhuav,” thaum ntawd ntag kev puam tsuaj yuav los raug lawv tamsid, yam li tus pojniam mob plab yuav yug menyuam, thiab lawv yuav khiav tsis dim. 4Tiamsis, cov kwvtij, nej tsis nyob hauv qhov tsaus ntuj lawm, hnub ntawd thiaj tsis los txog nej yam li tub sab tuaj, 5vim nej yog qhov kaj li menyuam thiab yog nruab hnub li menyuam. Peb tsis yog hmo ntuj li lossis qhov tsaus ntuj li. 6Vim li no peb tsis txhob tsaug zog yam li lwm tus, tiamsis peb cia li ceev faj zov tos thiab feeb meej. 7Rau qhov cov uas tsaug zog yeej tsaug zog hmo ntuj, thiab cov uas qaug cawv yeej qaug hmo ntuj. 8Tiamsis vim peb yog cov nruab hnub, peb cia li feeb meej, thiab cia li muab txojkev ntseeg thiab txojkev sib hlub los hnav thaiv hauv siab, thiab muab txojkev vam tias yuav dim los ua lub mom hlau ntoo. 9Rau qhov Vajtswv tsis tau tu peb cia kom raug txojkev npau taws tiamsis tu kom tau txojkev dim ntawm peb tus Tswv Yexus Khetos, 10yog tus uas tuag this peb. Txawm yog peb yuav tsaug zog thiab tsis tsaug los peb yuav nrog nws muaj txojsia nyob. 11Yog li no, ib leeg cia li txhawb ib leeg lub zog thiab ib leeg pab ib leeg kom nyob ruaj yam li nej tseem ua ntawd.

Tej lus ntuas thiab tej lus sib fim thaum kawg

12Cov kwvtij, peb thov kom nej hwm cov uas ua haujlwm hauv nej nruab nrab thiab cov uas kav nej thiab qhuab ntuas nej hauv tus Tswv. 13Cia li hwm lawv heev thiab hlub lawv vim tes haujlwm uas lawv ua. Cia li nyob sib hum xeeb. 14Cov kwvtij, thov nej ntuas cov uas tub nkeeg, txhawb cov uas siab yau lub zog, pab cov uas qaug zog, thiab ua siab ntev rau txhua tus. 15Tsis txhob cia leejtwg ua phem pauj phem, tiamsis ib leeg yuav tsum nrhiav kev ua zoo rau ib leeg thiab ua zoo rau txhua tus. 16Cia li zoo siab xyiv fab txhua lub sijhawm, 17cia li thov Vajtswv tsis tu ncua, 18thiab ua Vajtswv tsaug rau txhua yam, vim qhov no yog raws li Vajtswv lub siab nyiam rau nej cov uas nyob hauv Yexus Khetos.
19Tsis txhob txwv tav Vaj Ntsuj Plig, 20tsis txhob saib tsis taus tej lus uas tus xibhwb cev Vajtswv lus hais. 21Ua tib zoo tshuaj saib txhua yam. Yam uas zoo cia li tuav ruaj, 22txhua yam uas phem cia li tseg tsis txhob ua.
23Thov Vajtswv uas pub txojkev siab tus cais nej kom dawb huv kawg nkaus, thiab tsom kwm nej tus ntsuj plig nej lub siab thiab nej lub cev kom zoo kawg tsis muaj chaw thuam mus txog thaum peb tus Tswv Yexus Khetos rov los. 24Tus Tswv uas hu nej yeej tso siab tau, nws yuav ua kom tiav.
25Cov kwvtij, cia li thov Vajtswv pab peb thiab. 26Cia li fim cov kwvtij sawvdaws ntawm txoj kevcai nwj uas dawb huv. 27Kuv tuav tus Tswv lub npe nkaw lus rau nej kom nyeem tsab ntawv no rau txhua tus kwvtij mloog.

28Thov peb tus Tswv Yexus Khetos txojkev hlub nrog nraim nej.