5

1Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, bơ kơ khul hrơi mông hơbĭn khul tơlơi anŭn či truh ƀing gơmơi ƀu kiăng čih kơ ƀing gih ôh, 2yuakơ ƀing gih thâo biă mă yơh kơ tơlơi hrơi Khua Yang či rai blĭp blăp kar hăng mơnuih klĕ truh amăng mlam. 3Tơdang ƀing arăng laĭ tui anai, “Rơnŭk rơno̱m hăng hơđơ̆ng kơjăp yơh,” blĭp blăp mơtam tơlơi răm rai truh ƀơi ƀing gơñu, kar hăng tơlơi ruă tơkeng truh kơ sa čô đah kơmơi pi kian yơh, laih anŭn ƀing mơnuih ƀu thâo tơklaih hĭ ôh. 4Samơ̆, Ơ ƀing ayŏng amai adơi ăh, ƀing gih ƀu dŏ amăng tơlơi kơnăm mơmŏt ôh, laih anŭn Hrơi anŭn hŭp truh kơ ƀing gih ƀu djơ̆ kar hăng sa čô mơnuih klĕ truh ôh, 5yuakơ abih bang ƀing gih jing ană bă tơlơi bơngač laih anŭn ƀing ană bă kơ hrơi. Ƀing ta ƀu lŏm kơ mlam ƀôdah tơlơi kơnăm mơmŏt ôh. 6Hơnŭn yơh, anăm ƀing ta pĭt kar hăng ƀing pơkŏn ôh, samơ̆ brơi kơ ƀing ta dŏ kơđiăng laih anŭn dŏ tơngăl bĕ. 7Yuakơ ƀing mơnuih pĭt, ƀing gơñu pĭt amăng mlam laih anŭn ƀing mơnuih măt tơpai, ƀing gơñu măt amăng mlam yơh. 8Samơ̆ čơdơ̆ng ƀing ta jing ƀing lŏm kơ hrơi, brơi kơ ƀing ta tŭ dŏ tơngăl bĕ, buh hơô bĕ tơlơi đaŏ laih anŭn tơlơi khăp kar hăng tơhan buh hơô ao pơgang, laih anŭn tơlơi čang rơmang tơlơi pơklaih kar hăng muk pơgang. 9Yuakơ Ơi Adai ƀu ruah pơdŏ ƀing ta kiăng kơ tŭ ruă nuă kơ tơlơi hil Ñu ôh, samơ̆ kiăng kơ tŭ mă tơlơi pơklaih mơ̆ng Khua Yang Yêsu Krist ta yơh. 10Ñu djai pơala brơi kơ ƀing ta kiăng kơ ƀing ta dưi hơdip hrŏm hăng Ñu wơ̆t tơdah ƀing ta hơdip ƀôdah djai yơh. 11Hơnŭn yơh, pơtrŭt pơkơjăp bĕ kơ tơdruă laih anŭn rŭ̱ pơdơ̆ng bĕ tơdruă, kar hăng tơlơi bruă ƀing gih hlak dŏ ngă yơh.

Hơdôm Tơlơi Pơhrăm Hơnăl Tuč

12Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, ƀing gơmơi rơkâo kơ ƀing gih kiăng kơ pơpŭ pơyom kơ ƀing hlơi pô mă bruă gleh amăng ƀing gih, jing ƀing wai lăng ƀing gih amăng Khua Yang laih anŭn pơtô pơhrăm ƀing gih. 13Ngă bĕ kơ ƀing gơñu hăng tơlơi pơpŭ pơyom hloh amăng tơlơi khăp yuakơ tơlơi bruă gơñu. Hơdip rơnŭk rơno̱m bĕ hăng tơdruă. 14Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, ƀing gơmơi pơtrŭt kơ ƀing gih kiăng kơ pơkơđiăng kơ ƀing hlơi pô hơdip alah ƀu mă bruă, pơtrŭt pơkơjăp brơi kơ ƀing tah hơtai, djru brơi kơ ƀing tơdu laih anŭn tŭ ư̆ añ hăng rĭm čô yơh. 15Anăm brơi kơ hlơi pô ngă sat glaĭ kơ mơnuih ngă sat ôh, samơ̆ nanao hơduah tơlơi ngă klă djrưng kơ tơdruă laih anŭn kơ ƀing mơnuih pơkŏn mơ̆n.
16Hơ̆k mơak nanao bĕ; 17iâu laĭ tŏ tui nanao bĕ; 18hơdơr bơni bĕ amăng abih bang anih hơdip, yuakơ anŭn jing tơlơi Ơi Adai kiăng kơ ƀing gih amăng Krist Yêsu yơh.
19Anăm pơthăm hĭ apui Yang Bơngăt Hiam ôh; 20anăm djik mưč kơ hơdôm tơlơi laĭ lui hlâo ôh. 21Samơ̆ lông lăng bĕ abih bang tơlơi. Djă̱ pioh bĕ tơlơi hiam. 22Pơbĕ đuaĭ bĕ rĭm mơta tơlơi sat ƀai.
23Kwưh rơkâo kơ Ơi Adai pô, jing Ơi Adai rơnŭk rơno̱m, pơjing ƀing gih rơgoh hiam hlo̱m ƀo̱m. Laih anŭn kwưh rơkâo kơ jua pơmĭn gih, jua bơngăt hăng drơi jan gih tŭ hơdip hơdơ̆ng ƀu hơmâo arăng ƀuăh ôh tơl truh hrơi Khua Yang Yêsu Krist ta trŭn rai dơ̆ng. 24Ơi Adai yơh jing Pô iâu rai ƀing gih ăt jing Pô tŏng ten mơ̆n laih anŭn Ñu či ngă tơlơi anŭn yơh.
25Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, iâu laĭ brơi kơ ƀing gơmơi đa. 26Pơhiăp kơkuh bĕ kơ abih bang ƀing ayŏng adơi hăng tơlơi čum rơgoh hiam. 27Kâo pơtă pơđu̱r kơ ƀing gih ƀơi anăp Khua Yang kiăng kơ ƀing gih đŏk hră anai kơ abih bang ƀing ayŏng adơi.
28Rơkâo tơlơi khăp pap Khua Yang Yêsu Krist ta dŏ hrŏm hăng ƀing gih.