1

1Kâo gơ̆ Y-Pôl, sa čô khua ƀĭng kna Krist Yêsu tui si klei mtă mơ̆ng Aê Diê Pô Bi Mtlaih drei leh anăn Krist Yêsu Pô jing klei čang hmăng drei,
2 Čih mơĭt kơ Y-Timôthê, anak kâo sĭt hlăm klei đăo.
 Brei ih mâo klei jăk, klei pap, leh anăn klei êđăp ênang mơ̆ng Aê Diê Ama leh anăn Krist Yêsu Khua Yang drei.

Brei Răng Kơ Klei Mtô Soh

3Tui si kâo mtrŭt ih leh tơdah kâo nao kơ čar Masêdôn, brei ih ăt dôk ti ƀuôn Êphêsô čiăng kơ ih mtă kơ đa đa mnuih đăm mtô mta klei đăo mdê, 4leh anăn đăm mĭn ôh kơ klei yăl dliê đưm amâo sĭt leh anăn kơ klei răk anăn aê aduôn amâo thâo tuč. Klei anăn bi truh klei bi tăng, Diñu amâo ngă ôh hdră Aê Diê, hdră anăn dưi thâo săng hŏng klei đăo. 5Klei hmei čiăng mơ̆ng klei hmei mtă jing klei khăp kbiă mơ̆ng ai tiê êngeh, mơ̆ng ai tiê kpă jăk, leh anăn mơ̆ng klei đăo sĭt suôr. 6Đa đa mnuih klah đuĕ leh mơ̆ng klei anăn leh anăn mtô klei hơăi mang. 7Diñu čiăng jing pô mtô klei bhiăn, ƀiădah diñu amâo thâo săng ôh klei diñu pô lač, kăn thâo săng rei klei diñu blŭ hŏng jih ai tiê.
8Drei thâo kơ klei bhiăn jing jăk tơdah drei yua ñu bi djŏ, 9êjai thâo săng Aê Diê mjing klei bhiăn amâo djŏ kơ mnuih kpă ôh, ƀiădah kơ phung amâo tui klei bhiăn, kơ phung amâo gưt, kơ phung amâo mpŭ kơ Aê Diê ôh, leh anăn kơ phung soh, kơ phung amâo doh leh anăn kơ phung čhŏ mrŏ, kơ phung bi mdjiê ama leh anăn amĭ, kơ phung bi mdjiê mnuih, 10kơ phung knhông, kơ phung ngă soh msĕ si phung ƀuôn Sôdôm, kơ phung tlĕ mă mnuih, kơ phung luar, kơ phung mčeh, leh anăn jih jang klei mdê hŏng mta klei đăo djŏ 11tui si klei mrâo mrang jăk guh kơang mơ̆ng Aê Diê, Pô năng kơ arăng bi mni, klei mrâo mrang jăk anăn Aê Diê jao leh kơ kâo.

Klei Hdơr Knga Kơ Klei Aê Diê Pap

12Kâo bi mni kơ Pô brei leh klei ktang kơ kâo dưi mă bruă anei, Krist Yêsu Khua Yang drei, kyuadah Ñu yap kâo jing sĭt suôr hŏng klei Ñu pioh brei kâo mă bruă kơ Ñu. 13 Mphŭn dô kâo jing sa čô blŭ mgao, ngă jhat, leh anăn dlao wač kơ Ñu. Ƀiădah kâo mă tŭ leh klei pap, kyuadah kâo ngă hŏng klei amâo thâo săng, hlăm klei amâo đăo ôh. 14Leh anăn klei Khua Yang drei pap bi bŏ dlai kâo, hŏng klei đăo leh anăn klei khăp hlăm Krist Yêsu. 15Klei blŭ anei jing sĭt leh anăn năng tŭ jih: Krist Yêsu hriê leh hlăm lăn ala čiăng bi mtlaih phung soh. Leh anăn kâo jing pô soh hĭn kơ jih jang. 16Ƀiădah kâo mă tŭ leh klei pap kyua klei anăn, čiăng kơ Yêsu Krist bi êdah hlăm kâo, pô soh hĭn, jih klei Ñu gĭr klă, čiăng kâo jing klei bi hmô kơ phung srăng đăo kơ Ñu čiăng mâo klei hdĭp hlŏng lar. 17Kơ mtao hlăm jih jang ênuk, Pô amâo thâo djiê, Pô arăng amâo dưi ƀuh ôh, knŏng hjăn Ñu jing Aê Diê, brei klei mpŭ leh anăn klei guh kơang hlŏng lar. Amen.
18Ơ Y-Timôthê, anak kâo, klei mtă anăn kâo jao kơ ih, tui si klei hưn êlâo djŏ kơ ih hlăk anăn, čiăng kơ hŏng klei bi mđĭ ai mơ̆ng klei hưn êlâo anăn ih dưi bi blah jăk, 19êjai djă pioh klei đăo leh anăn ai tiê kpă jăk. Đa đa hngah leh ai tiê kpă anăn, bi kngăm leh klei diñu đăo. 20Hlăm phung anăn mâo Y-Himênê leh anăn Y-Aleksanđơr. Kâo jao leh phung anăn kơ Satan čiăng kơ diñu hriăm amâo blŭ mgao hŏng Aê Diê ôh.