2

Cách thờ phượng Chúa

1Trước hết, ta khuyên dặn con phải cầu xin, khẩn nguyện, cảm tạ và cầu thay cho mọi người, 2cho Nhà nước, cho các cấp lãnh đạo, để chúng ta được sống thanh bình, yên tĩnh trong tinh thần đạo đức đoan chính. 3Đó là điều tốt và đẹp lòng Thượng Đế, Cứu Chúa chúng ta. 4Chúa mong muốn mọi người được cứu rỗi và hiểu rõ chân lý. 5Chỉ có một Thượng Đế, cũng chỉ có một Người Hòa giải giữa Thượng Đế và loài người, là Chúa Cứu Thế Giê-xu. 6Ngài đã hy sinh tính mạng để cứu chuộc nhân loại. Đó là thông điệp đã được công bố đúng lúc cho mọi người.
7Ta đã được cử làm người truyền giáo và sứ đồ để công bố thông điệp ấy và dạy dỗ các dân tộc nước ngoài về đức tin và chân lý. 8Ta muốn người nam khắp nơi đều đưa tay thánh sạch lên trời cầu nguyện; đừng giận giữ và cãi cọ. 9,10Phụ nữ phải ăn mặc đứng đắn, giản dị và thích hợp. Phụ nữ đã tin Chúa không nên phô trương kiểu tóc, vàng ngọc, hay áo quần quý giá nhưng phải trang sức bằng việc lành, 11yên lặng học hỏi với tinh thần vâng phục.
12Phụ nữ không được dạy dỗ hoặc cầm quyền trên chồng mình nhưng phải yên lặng. 13Vì A-đam được tạo ra trước Ê-va, 14và A-đam không mắc mưu Sa-tan, nhưng Ê-va bị lừa gạt và phạm tội. 15Tuy nhiên, phụ nữ được cứu rỗi nếu giữ vững đức tin, tình yêu thương, đức thánh khiết và khiêm tốn, dù khi sinh nở phải chịu đau đớn.