2

Qha thov Vaajtswv

1Vem le nuav ua ntej dua lwm yaam huvsw, kuv thov kuas mej swv zug thov hab taij thov hab thov paab lwm tug hab ua Vaajtswv tsaug txug ib tsoom tuabneeg, 2yog thov paab tej vaajntxwv hab txhua tug num tswv sub peb txhad tau ua neej nyob sab tug yeeg hab kaaj sab lug muaj sab xwb rua Vaajtswv hab paub cai. 3Qhov kws ua le nuav yog qhov zoo hab hum Vaajtswv kws yog peb tug Cawmseej lub sab. 4Nwg xaav kuas ib tsoom tuabneeg suavdawg tau txais kev dim hab paub txujkev tseeb. 5Tsua qhov muaj tuab tug Vaajtswv hab muaj tuab tug nyob nruab nraab Vaajtswv hab tuabneeg, yog Yexu Kheto kws yog tuabneeg, 6kws pub nwg tug kheej txhwv txhua tug, txhad yog ua timkhawv lawv le lub swjhawm kws teem ca. 7Vem zaaj nuav kuv txhad raug tsaa ua tug tshaaj txuj xuv zoo hab ua tubkhai hab ua xwbfwb qha lwm haiv tuabneeg txug txujkev ntseeg hab txujkev tseeb. Kuv has tseeb tsw daag le.
8Vem le nuav kuv txhad xaav kuas cov txwvneej tsaa txhais teg dawb huv thov Vaajtswv rua txhua qhov, tsw xob muaj kev sws chim sws caav. 9Cov quaspuj yuav tsum ua tuab zoo naav tsoog kuas phim hab tswm nyog, tsw xob ntxag plaubhau lossws coj kub coj qai qwj muaj nqes lossws naav tej tsoog tsho kim kim, 10tassws tu lub cev rua qhov kws ua num zoo kuas tswm nyog ib tug quaspuj kws has tas nwg fwm Vaajtswv. 11Cov quaspuj yuav tsum txu fwjchim nyob tuabywv kawm. 12Kuv tsw kheev cov quaspuj qhuab qha lossws tswjfwm cov quasyawg. Ca nwg nyob tuabywv. 13Tsua qhov Vaajtswv tswm Ataa ua ntej le maav tswm Eva, 14hab tsw yog Ataa raug daag ntxag, tassws tug quaspuj raug daag ntxag hab poob rua huv kev txhum. 15Txawm le ntawd los quaspuj yuav tau kev dim huv qhov kws yug mivnyuas tsuav yog puab nyob huv kev ntseeg hab kev hlub hab kev dawb huv hab paub cai.