2

Qhia thov Vajtswv

1Vim li no ua ntej dua lwm yam huvsi, kuv thov kom nej siv zog thov thiab taij thov thiab thov pab lwm tus thiab ua Vajtswv tsaug txog ib tsoom neeg, 2yog thov pab tej vajntxwv thiab txhua tus nom tswv kom peb thiaj tau ua neej nyob siab tus yees thiab kaj siab lug muaj siab xib rau Vajtswv thiab paub cai. 3Qhov uas ua li no yog qhov zoo thiab hum Vajtswv uas yog peb tus Cawmseej lub siab. 4Nws xav kom ib tsoom neeg sawvdaws tau txais kev dim thiab paub txojkev tseeb. 5Rau qhov muaj tib tug Vajtswv thiab muaj tib tug nyob nruab nrab Vajtswv thiab neeg, yog Yexus Khetos uas yog neeg, 6uas pub nws tus kheej txhiv txhua tus, thiaj yog ua timkhawv raws li lub sijhawm uas teem cia. 7Vim zaj no kuv thiaj raug tsa ua tus tshaj txoj xov zoo thiab ua tubtxib thiab ua xibhwb qhia lwm haiv neeg txog txojkev ntseeg thiab txojkev tseeb. Kuv hais tseeb tsis dag li.
8Vim li no kuv thiaj xav kom cov txivneej tsa txhais tes dawb huv thov Vajtswv rau txhua qhov, tsis txhob muaj kev sib chim sib cav. 9Cov pojniam yuav tsum ua tib zoo hnav tsoos kom phim thiab tsim nyog, tsis txhob ntxias plaubhau lossis coj kub coj qe qwj muaj nqes lossis hnav tej tsoos tsho kim kim, 10tiamsis tu lub cev rau qhov uas ua haujlwm zoo kom tsim nyog ib tug pojniam uas hais tias nws hwm Vajtswv. 11Cov pojniam yuav tsum txo hwjchim nyob twjywm kawm. 12Kuv tsis kheev cov pojniam qhuab qhia lossis tswjhwm cov txiv. Cia nws nyob twjywm. 13Rau qhov Vajtswv tsim Adas ua ntej mam li tsim Eva, 14thiab tsis yog Adas raug dag ntxias, tiamsis tus pojniam raug dag ntxias thiab poob rau hauv kev txhaum. 15Txawm li ntawd los pojniam yuav tau kev dim hauv qhov uas yug menyuam tsuav yog lawv nyob hauv kev ntseeg thiab kev hlub thiab kev dawb huv thiab paub cai.